Tema 3 (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Traducción e Interpretación - 2º curso
Asignatura US COMPARAT CAT-ES
Año del apunte 2017
Páginas 8
Fecha de subida 27/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

3. L’ANÀFORA EN CATALÀ I EN CASTELLÀ: LES ORACIONS DE RELATIU 1) Introducció 1.1 ) Oracions subordinades  Subordinades substantives (completives) La Maria li va dir que no hi havia res a fer  Subordinades de relatiu (oracions de relatiu, relatives) La notícia que li va donar la Maria el va deixar destrossat 1.2)  Tipus d’oracions de relatiu Especificatives (restrictives) i explicatives (no restrictives) o Als funcionaris que han fet vaga els han deduït 43 euros ESPECIFICATIVA restrictiva o Als funcionaris, que han fet vaga, els han deduït 43 euros EXPLICATIVA no restrictiva  Amb antecedent explícit/ amb antecedent implícit (elidit) o La paret que va caure era la nostra (explícit) o Els nois d’Hostafrancs i els  que viuen a l’Eixample s’han de matricular demà (implícit)  Oracions de relatiu lliures o Hi ha relatius que s’usen o es poden usar sense cap antecedent explícit.
És el cas, per exemple, del pronom qui, que designa persones, o de l’adverbi on, que designa llocs: Qui t’ha dit això t’ho ha explicat malament; On viuen ara està molt ben comunicat.
2. Contrastos i interferències entre el català i el castellà en els relatius 2.1) El relatiu que precedit de preposició i (normalment) article  En català no convé  Cal no confondre la construcció esmentada, en què l’article i el relatiu que funcionen com un relatiu compost equivalent a el qual.
 Grups: el que, la que, els que, les que, poden ser correctes, incorrectes o més o menys considerables. Si puc posar el qual, no puc posar el que.
Exercici 1: 1. Corregeix els pronoms relatius de les oracions següents que siguin incorrectes o no recomanables: No sé si et refereixes al primer dia de classe o al que vam coincidir per primer cop.
 Correcte. Implícit, està elidit. Si puc dir aquell que, està bé.
Es tracta d’un professor del que tothom parla bé.  Incorrecte. De qui tothom o el qual. Poso el qual, no puc posar el que.
He anat a veure aquella pel·lícula de la que vam llegir la crítica.  Incorrecte. De la qual vam llegir..
És un problema del que molts fugen.  Incorrecte. Del qual molts fugen/ de què Pots venir amb el tren del migdia o amb el que surt a les set del vespre.  Correcte 2. Tradueix al català les frases següents: Fue la primera mujer de verdad con la que tuve una relación.  amb la qual/ amb qui Una tierra de la que solo tienen recuerdos borrosos o recuerdos trágicos.  de la qual/ de què Exige un nivel de educación y de conocimientos del que se hallan lejos determinados grupos sociales.  del qual Esto es para el que lo quiera.  Per a qui ho vulgui Detesto a la gente de la que no puede uno fiarse.  de la qual 2.2) Qui / Quien a) Qui: No s’utilitza en funció de subjecte o Sense preposició, s’usa només en oreacions de relatiu lliures: Qui no vulgui pols que no vagi a l’era o Pot anar precedit de preposició: El noi amb qui em vas veure ahi és el meu xicot.
Exercici 2: 1. Corregeix els pronoms relatius de les oracions següents que siguin incorrectes o no recomanables: És en Joan el qui ens ho ha explicat.  Correcte. És en Joan qui ens ho ha explicat.
Oració de relatiu lliure/sense antecedent. Encara que faci de subjecte és correcta.
En Joan, qui ja ens ho ha explicat tot, està molt decebut.  Incorrecte. En joan, el qual/ que ens ho ha explicat tot... Fa funció de subjecte.
El chico quien se sentaba a su lado era de la asociación de vecinos.  Incorrecto. El chico que se sentaba a su lado (prep + quien  correcto/ ∅+ quien  en explicativas correcto, en especificativas incorrecto) Aquellos alumnos quienes hayan estudiado aprobarán.  Incorrecto. Aquellos alumnos que hayan estudiado No tiene amigos con quien compartir sus penas.  Correcto 2. Tradueix les oracions següents al català: Quien diga eso miente.  Qui digui això menteix (amb antecedent lliure fent referencia a persones qui/ el qui/ aquell qui) Todo el mundo envidiaba al pariente lejano a quien donó toda su fortuna.  Tothom envejava al parent llunyà al qual/ va donar tota la seva fortuna Este que ha llegado es mi hermano.  aquest que ha arriba tés el meu germà Este a quien ves es mi hermano. Aquest que (no puede ser qui porque no puede hacer de sujeto) veus és el meu germà El escritor invitado, quien trató largamente esta cuestión, resultó ser un impertinente.  L’escriptor invitat, el qual/que (persona i subjecte) va tractar llargament aquesta questió, va resultar ser un impertinent.
He dejado el asunto en manos del abogado en quien confío.  He deixat l’asunt en mans de l’advocat en qui confio Fuimos a ver al médico, quien nos recetó un nuevo medicamento.  Va manar a veure al metje, el qual/que ens va receptar de nou el medicament 2.3) El qual/ El cual- Cuyo Or. Sub sust o relatiu lliure  qui/el qui/ aquell qui Or. Sub. Adj prep- Àtona qui/ el qual. Tónica el qual No prep.- Especificativa  que (el noi que vaig coneixer) Explicativa  que/ el qual (el noi que/el qual va venir) a) Cuyo: Se construye siempre con un antecedente explícito, que expresa el poseedor, y se antepone al sustantivo que denota lo poseído, con el que debe concordar en género y número. Se asomó a una ventana a través de cuyos cristales se podía ver la televisión. El relativo concuerda con el poseedor, no con lo poseído.
Exercici 3: 1. Tradueix al castellà: Destruiran els pilars sobre els quals s’aguantava el pont.  Destruiran los pilares sobre los que se aguantaba el Puente Els filòsofs dels quals parteixes ja no són vàlids.  Los filosofos de los que partes ya no son validos A l’assemblea van assistir-hi 60 delegats, la meitat dels quals havien estat elegits recentment.  A la asamblea asistieron 60 delegados, la mitad de los cuales habia sido escogida reientemente.
2. Tradueix al català: En la corte eran asiduos hombres de negocios y banqueros, con cuya relación me perjudiqué. relació amb la qual Aquello fue un lento y dulcísimo jaque mate cuyos detalles Irene se veía obligada a rememorar a modo de bálsamo.  els detalls del qual Al llegar se ve una plaza en cuyo centro hay una fuente.  En el centre de la qual hi ha… Todos querían olvidar ese acontecimiento, cuya memoria tan dolorosa era.  la memoria del qual El decreto cuya autoría reivindicas no existe.  El decret l’autoritat del qual… Una persona según la cual no hay nada fácil.  La persona segons la qual 3. Tradueix al castellà fent servir el relatiu cuyo sempre que sigui possible: Només ho va saber en Manel, un germà del qual li ho havia explicat.  Solo lo supo Manuel, cuyo hermano Hi havia diversos feixos de bitllets, la suma dels quals era molt elevada.  cuya suma/ la suma de los cuales Em vaig trobar aquell amic teu amb el cotxe del qual vam tornar de la festa.  Con cuyo coche regresamos.
Aquesta és la novel·la de la qual acaba d’aparèixer la traducció al francès.  Cuya traducción al francés Aquesta és la novel·la de la qual acaben d’aparèixer diverses traduccions a idiomes estrangers.  De la cual acaban de aparecer És una anàlisi brillant, els aspectes centrals de la qual, però, encara no entenc del tot. cuyos aspectos centrales 2.4) El relatiu oracional (relatiu neutre) Exercici 4: 1. Corregeix els pronoms relatius de les oracions següents que siguin incorrectes o no recomanables: Quan ell entrà a la sala tothom es posà dret, el que em va fer veure que era algú important.  la qual cosa/ cosa que L’aeroport estava sota mínims, el que va provocar diverses cancel·lacions de vol.  cosa que/ la qual cosa 2. Tradueix al català les oracions següents: Fermín insistió en viajar en el asiento de delante, lo que le dio ocasión de enzarzarse en una discusión con el conductor.  la qual cosa / cosa que Decidió mantener su reclamación, lo cual le iba a producir posteriores sinsabores.  Cosa que/ la qual cosa 2.5) 3.
Formes col·loquials del relatiu (construccions analítiques) Exercici 5: 1. Corregeix els pleonasmes de les oracions següents: Volen anar a veure una pel·lícula que ja l’han vista.  que ja han vist El noi a qui li vas donar el mòbil va trucar ahir.  a qui vas No m’agrada tornar als llocs on ja hi he estat abans.  on ja he estat És una ciutat on hi viu molta gent.  on viu molta gent 2. Tradueix les oracions de l’exercici anterior al castellà.
Quieren ir a ver una pel·lícula que ya han visto El Chico al que le diste el movil llamó ayer No me gusta volver a los sitios donde ya he estado antes Es una ciudad donde vive mucha gente 3. Converteix les oracions de relatiu col·loquials (analítiques) següents en oracions de relatiu formals: Iba con un muchacho que le dicen el Gordo.  Iba con un muchacho al que llaman/ cuyo apodo/ a quien llaman el gordo Se trata de una idea que ayer daba vueltas sobre ella.  sobre la que ayer Mi cuñada, que se murió su marido, ha sufrido muchos aprietos.  Las encimas son unas moléculas que su función principal es la de bajar la energía de las reacciones químicas.  cuya fincion Conocimos a una mujer que se le murió el marido en la guerra.  a quien/ cuyo marido És una noia que la coneixem molt bé.  que coneixem molt be És una noia que els pares són amics dels meus.  els pares de la qual És una noia que en coneixem els pares.  els pares de la qual És el noi que vaig donar-li un cop per error.  al qual/ a qui S’ha comprat un pis que totes les seves finestres donen al carrer.  totes les finestres del qual És el llibre que parlaven l’altre dia a la ràdio.  del qual/ de que Volen reformar la cruïlla que hi ha mort tanta gent d’accident.  la cruïlla on ha mort/ en què/ en la qual Exercicis de repàs: 1. Tradueix les oracions següents al català: Te será concedido todo cuanto pidas.
Problemas, cuantos menos haya, mejor.  De problemas Cualquiera que lo intente es capaz de resolverlo.  qualsevol que ho intenti A quienquiera que lo escuche, se lo cuenta todo. a qualsevol que l’escolti Comoquiera que sea, esto no es admisible.  Sigui com sigui Llámense comoquiera, su comportamiento no es admisible.  Lo encontraremos dondequiera que se haya escondido.  sigui on sigui/ alla on Te acompañaré adondequiera que vayas.  alla on vagis Deben perseguirse estos comportamientos, cuandoquiera que se produzcan.  2. Tradueix al català els sintagmes següents (quan sigui possible fer servir més d’un relatiu, fes-ho): El día en el que lo conocimos.  en què el vam coneixer El coche del que me enamoré.  del qual em vaig enamorar La cárcel de la que han escapado.  de la qual El futuro en que todos soñamos.  que tots somiem 3. Tradueix al català: Los capítulos en los que aparecen afirmaciones polémicas han sido retocados.  en els quals/en què apareixen Tiene un hijo con el que no sabe qué hacer. amb el qual/ amb qui La hipótesis en que te basas no es demostrable.  en la qual/ en què Los niños a los que vemos ahora son hijos de un amigo mío.  que veiem ara Esta cuestión, de la que no quiero hablar, es muy complicada.  de la qual Estas son las carpetas de los que han llegado primero.  dels que Pon los libros nuevos con los que compramos el año pasado.  amb els que Los alumnos de primero y los que hayan suspendido asignaturas tienen que pasar por secretaría.  els alumnes que Decidió mantener su reclamación, lo cual fue problemático.  cosa que/ la qual cosa Cataluña podrá competir en deportes en los que España no tenga federación.  em què/en els quals Estados en los que se aplican los acuerdos internacionales citados.  en els quals/ en què Es un billete con el que se puede viajar en metro y en tren.  Windows 8, el sistema con el que Microsoft quiere recuperar terreno.
La lista interminable de les que no pagan el IBI.  dels que La fiscalía italiana investiga las causas por las que se han derrumbado tantas industrias.  per les quals Facebook recolecta más datos de los que nos imaginamos.  dels que El perro, cuyo nombre científico es Canis lupus Familiaris, es un mamífero carnívoro doméstico de la familia de los cánidos.  el nom científic del qual Toda organización puede mejorar su manera de trabajar, lo cual significa un incremento de sus clientes y gestionar el riesgo de la mejor manera posible.  4. Explica els contrastos següents: *La noia a què et refereixes és la meva germana  a que no es pot fer servir per parlar de persones La proposta a què et refereixes no va prosperar *Els jugadors contra qui vam jugar no eren prou bons  a qui no es pot fer servir perquè contra és una preposició tònica (de me d’una síl·laba) i sempre hi ha d’anar el qual.
Els jugadors contra els quals vam jugar no eren prou bons *Era un túnel per dins de què passaven els cotxes  de què no és correcte perquè per dins és una preposició composta Era un túnel per dins del qual passaven els cotxes 5. Corregeix les oracions següents: *He tornat a llegir el llibre que ja l’he llegit tantes vegades  que ja he llegit *El metge va parlar amb el senyor a qui li havia receptat aspirines  sobra el li ...