Examen 1 (2012)

Examen Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto - 2º curso
Asignatura Sistemes mecànics
Año del apunte 2012
Páginas 7
Fecha de subida 17/05/2014
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

AVALUACIÓ FINAL DE SISTEMES MECÀNICS MATÍ Tema A (13-01-12) Cognoms ……………………..……………………………… Nom………………………… 1. Les dues barres de la figura tenen massa m. L’extrem C de la barra 2 està unit al sòlid 3 de massa negligible i es mou per la guia horitzontal totalment llisa amb velocitat vC i acceleració aC conegudes. Les unions A, B i C són passadors. (5 punts) 2 1 Utilitzant fulls apart per raonar la resposta (indicar clarament l’equació utilitzada així com tots els vectors), calculeu: a) Les velocitats angulars dels sòlids 1 i 2, (ω1 i ω2).
b) Les acceleracions angulars dels sòlids 1 i 2, (α1 i α2), considerant conegudes ω1 i ω2.
c) Considerant conegudes les velocitats i acceleracions angulars (ω1, ω2, α1 i α2) totes elles en sentit antihorari. Calculeu les reaccions en el punt B sobre la barra 2. Dibuixeu clarament els diagrames del sòlid lliure utilitzats en cada una de les equacions.
2. Representeu els diagrames de força tallant i moment flector de la biga de la figura en aquest full. Marqueu de manera clara els valors de la força tallant i moment flector a tots els punts significatius. Raoneu la resposta en fulls apart, dibuixeu els diagrames dels diferents talls i indiqueu clarament l’ordre de l’equació de cada un dels trams.
Considerant que la biga és d’acer amb un esforç al límit elàstic de 260 MPa, i considerant un factor de seguretat de 1.5. Quin perfil HEB hauria de tenir la biga per suportar les càrregues aplicades?. (5 punts) Dades: a=2 m; b=1 m; c=3 m; d=4 m; F1=30 kN/m; F2=30 kN al màxim; M1=20 kNm.
V (kN) x (m) M (kNm) x (m) ...