Resum Balanç (2014)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Contabilidad y Finanzas - 1º curso
Asignatura Comptabilitat Bàsica
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 21/11/2014
Descargas 6

Descripción

Resum Balanç de l'assignatura Comptabilitat Bàsica

Vista previa del texto

EL BALANÇ Introducció És la base de la comptabilitat tradicional i es la expressió comptable del patrimoni, en un moment donat. El balanç, concretament el balanç de situació recull tots els components del patrimoni d’una entitat econòmica, agrupant-los de forma que es puguin distingir els bens i drets de les obligacions, i d’aquesta forma posar en evidència el patrimoni net.
1. Concepte de patrimoni És el conjunt de béns, drets i obligacions que té una entitat econòmica en un moment determinat. Hi ha tres punts de vista del patrimoni: Jurídic: “Conjunt de bens, drets i obligacions, degudament valorats en relació amb la finalitat a la que es destinen i vinculats a una entitat econòmica”.
Comptable: “Conjunt de riqueses que pertanyen a una persona (actiu), sobre les quals incideixen una sèrie d’obligacions (passiu), resultant per diferència el capital efectiu (net patrimonial o patrimoni net)”.
Econòmic: Es considera com una de les parts fonamentals de les unitats econòmiques: producció i consum. El seu estudi es realitza a partir de dos angles diferents: el primer es centra en l’aplicació(naturalesa i característiques) dels elements que composen el patrimoni i el segon es fixa en el seu origen. El total, en ambdós casos, coincidirà. En concret distingeix entre: a) Estructura econòmica, que compren les aplicacions en els mitjans destinats a produir béns i serveis, les mercaderies de tot tiupus, els drets de cobrament i les disponibilitats financeres. (Actiu, en terminologia comptable) b) Estructura financera, que reflecteix o indica l’origen dels fons invertits (aplicats) en l’estructura econòmica on cal distingir entre els fons propis, fons aliens i les obligacions de pagament derivades de l’activitat.
Equacio fonamentals del patrimoni: Actiu – Passiu = Patrimoni net 2. Concepte de balanç És l’expressió comptable del patrimoni, reflectida en un document que està dividit en dues parts: Actiu i patrimoni net més passiu. Per llegir i interpretar un balanç, ens cal entendre que també hi ha un equilibri intern que ve definit per relacionar elements, en concret orígens i aplicacions.
Per tal que un balanç sigui útil cal que estigui formulat atenent a una sèrie de criteris que en facilitin la lectura(comprensió) i la interpretació, sense oblidar cap de les característiques de la informació comptable que es defineixen en el Marc conceptual del PGC vigent.
CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DEL BALANÇ L’objectiu de l’existència dels criteris es facilitar la lectura i la interpretació del Balanç.
Podem distingir entre criteris d’ordre i de qualitat.
Ordre: de menor a major i de major a menor.
Qualitat: ACTIULiquiditat(Facultat que té un bé per convertir-se en mitjà líquid, com són els diners).
PASSIU  Exigibilitat (Proximitat al venciment).
CONCEPTE DE MASSA PATRIMONIAL La massa patrimonial és el conjunt d’elements patrimonials que tenen la mateixa significació o funcionalitat econòmica ESQUEMES FUNCIONALS DEL BALANÇ Esquema referència ACTIU Immobilitzat Existències Deutors Tresoreria PASSIU Fons propis Fons aliens a l/t Fons aliens a c/t Creditors Actiu fix Immobilitzat: -­‐ -­‐ -­‐ Immaterial: Nom comercial, marques, patents, aplicacions informàtiques, etc.
Material: Maquinària, instal·lacions, edificis, estris, ordinadors, mobiliari, etc.
Accions i participacions en altres empreses, dipòsits, fiances, etc.
Actiu circulant Existències Comercials: Per vendre sense transformar Primeres matèries: Per transformar en productes Altres aprovisionaments: Per incorporar a fabricació i altres Productes semielaborats: Fabricació en curs o semiacabats Productes acabats: Fabricats i destinats a la venda Subproductes, ... : Residus i materials recuperables Deutors Clients: Drets de cobrament per vendes i efectes comercials per a cobrar.
Deutors diversos: Drets de cobrament per prestació de serveis i altres Tresoreria I.F.T. : Inversions financeres temporals: Accions d’altres empreses, etc.
Tresoreria: Diners en efectiu i en comptes a la vista amb entitats financeres Passiu Fix(recursos prmanents) Fons propis Capital: Aportacions dineràries i no del/s propietari/s Reserves: Recursos generats pr l’empresa reinvertits en la pròpia empresa Fons aliens a l/t Emprèstits: Obligacions, bons, pagarés i altres emissions anàlogues Préstecs: Préstecs d’entitats financeres i d’altres empreses i entitats.
Passiu circulant Fons aliens a c/t Emprèstits: Obligacions, bons, pagarés i altres emissions anàlogues Préstecs: Préstecs d’entitats financeres i d’altres empreses i entitats Creditors Proveïdors:Obligacions de pagament per compres i efectes comercials a pagar Creditors diversos: Obligacions de pagament per serveis i altres deutes L’ESTRUCTURA FINANCERA DE L’EMPRESA 1. Concepte i visió financera Combinació d’elements que constitueixen la totalitat de les inversions i les fonts de finançament de l’empresa ACTIU = PASSIU INVERSIÓ = FINANÇAMENT APLICACIÓ = ORIGEN ESTRUCTURA ECONÒMICA = ESTRUCTURA FINANCERA 2. Inversió ACTIU FIX Immobilitzacions CIRCULANT Existències Deutors Tresoreria 3. Finançament PASSIU Fix Circulant Fons propis Fons aliens a l/t Fons aliens a c/t Creditors 4. Equilibri financer Actiu Immobilitzacions Existències Deutors Tresoreria Passiu Fons propis Fons aliens a l/t Fons aliens a c/t Creditors Actiu fix Immobilitzat Fictici: Despeses de constitució, despeses d’establiment Immaterial: Nom comercial, marques, patents, aplicacions informàtiques, etc Material: Maquinària, instal·lacions, edificis, estris, ordinadors, mobiliari, etc Financer: Accions i participacions en altres empreses, dipòsits, finances, etc.
Passiu fix Fons propis Capital: Aportacions dineràries i no dels propietàris Reserves: Recursos generats per l’empresa reinvertits en la pròpia empresa Fons aliens a l/t Emprèstis: Obligacions, bons, pagarés i altres emissions anàlogues Préstecs: Préstecs d’entitats financeres i d’altres empreses i entitats ...