SECRECIÓ I (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Citologia i Histologia animal
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 08/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

      TEMA  5.1:  EPITELIAL   DE  SECRECIÓ  I   Teixit  epitelial  glandular   exocrí                     ÍNDEX:     1. Teixit  epitelial  glandular     -­‐ Formació  glàndules     2. Teixit  epitelial  glandular  exocrí     -­‐ Modus  de  secreció     Ø Merocrina   Ø Apocrina   Ø Holocrina     -­‐ Classificació       -­‐                                                     Glàndula  amficrina     1. TEIXIT  EPITELIAL  GLANDULAR     Secreció  d’hormones  (normalment)   -­‐ Glàndules  endocrines  =  es  deixa  el  producte  a  la  sang   -­‐ Glàndules   exocrines   =   es   deixa   el   producte   fora   del   cos   (mitjançant   pell,   conducte  intestinal,  arbre  respiratori...)     Formació  de  les  glàndules:   A   partir   d’un   epiteli   de   revestiment   podríem   trobar   una   cèl·∙lula   amb   elements   secretors  à  invaginació  per  formar  la  glàndula         Hi   ha   cèl·∙lules   que   migren   durant   el   desenvolupament   i   es   difonen   en   els   vasos   sanguinis                 2. TEIXIT  EPITELIAL  GLANDULAR  EXOCRÍ     -­‐ Secreció   serosa:   de   proteïnes   (normalment   enzims   digestius).   Secretades   per   cèl·∙lules   amb   orgànuls   desenvolupats:   Aparell  Golgi,  ribosomes  i  RER.   (punts  negres  =  vesícules  de  secreció)           Ap.     -­‐ Secreció   mucosa:   de   glúcids   (glicosaminoglicans   =   Golgi   mucopolisacàrids)   à   llargues   cadenes   de   sucres   fàcilment  hidratables.     El  tenyim  amb  el  reactiu  de  PA-­‐  Schiff  positives.   Les  glàndules  unicel·∙lulars  mucoses  tenen  aparell  de   Golgi  molt  potent.       -­‐ Glàndules   mixtes:   secreció   serosa   i   mucosa   (algunes   salivals)     -­‐ Glàndules  sebàcies:  secreció  de  naturalesa  lipídica     -­‐ Glàndules   amb   altres   productes   de   secreció:   gàstriques   (CIH),   sudorípares   apocrines  (feromones   MODUS  DE  SECRECIÓ:     Merocrina:     -­‐ +  freqüent   -­‐ el  grànul  de  secreció  és  exocitat  o  per  diàlisi  a  través  de  la  membrana   -­‐ No  hi  ha  pèrdua  de  producte  de  secreció     Apocrina:  Pèrdua  de  membrana  i  citoplasma  de  la  part  superior  (glàndula  mamària)     Holocrina:  s’acumula  i  explota.  Acaba    morint  la  cèl·∙lula  (glàndula  sebàcia)   -­‐ Vessen  el  producte  de  secreció  a  la  banda  del  pèl     -­‐ Secreten  lípids  à  +  en  tenen  a  mida  que  s’acosten  a  la  base   -­‐ El  nucli  canvia   -­‐ Hi  ha  cèl·∙lules  mare  i  progenitores     CLASSIFICACIÓ:         Glàndules   intraepitelials   Elements   secretors  aïllats       (mucosa  nas)   Glàndules   Segons                   Unitat   secretora:   part   de   la   glàndula   on   s’acumulen   les   cèl.   secretores   Estructura  anatòmica   Simples:  1  unitat  secretora   Compostes:  +  d’1  unitat  sec.   Tubular     Acini     Sàcul  o  alvèol   Elements  secretors  aïllats:   Glàndula  intraepitelial  (mucosa  de  la  tràquea  de  les  aus)                           Unitat  secretora:   Glàndula  tubular  simple   (glàndula  sudorípara)                         Glàndula  tubular  composta   (glàndula  Brunner  del  duodè)       conducte   Unitat   glandular   Glàndula  alveolar  composta   (glàndula  sebàcia)     Glàndula  tubuloacinar   composta  (glàndula  mamària)   semblants               Glàndula  acinosa   composta  (glàndula   salival  serosa  o  mucosa)               Glàndula  serosa                   Glàndules  mucoses         Glàndula  amficrina:  capaç  de  fer  la  funció  exocrina  i  endocrina   -­‐ Pàncrees:  un  grup  de  cèl·∙lules  fan  funció  exocrina  i  un  altre  grup  endocrina   -­‐ Fetge:  el  mateix  grup  de  cèl·∙lules  fa  la  funció  de  secreció  endocrina  =  sang  i   exocrina  =  acaba  a  l’intestí  (vesícula  biliar)       Vasos  sanguinis   provinents  de  l’intestí   Secreció   exocrina     ...