Prova Tema 6_Resolt (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Fisica
Año del apunte 2009
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

SOLUCIÓ: Prova 7 Descripció: Prova que conté qüestions de transport de massa Informació: Els alumnes podran accedir a la prova des de les 20:00 del dia 25-05-2006 fins les 12:00 del dia 26-05-2006, i els resultats estaran disponibles el dia 27-05-2006 a les 14:00.
La prova consta de 10 preguntes i cadascuna d'elles suma 1 punt. Cada resposta mal contestada resta 0.33 punts.
La durada de la prova és de 10 minuts.
inici > Transport de massa 1. A la temperatura de 15ºC la velocitat d'una molècula d'aire, per exemple una molècula de nitrogen a) És de 10 m/s ja que la temperatura no és gaire gran b) És gran (de l'ordre de 500 m/s) però pràcticament no l'assoleix mai ja que abans xoca amb alguna altra molècula d'aire c) Sempre va en el règim balístic d) Cap de les anteriors inici > Transport de massa 2. El coeficient de difusió d'un gas en aire depèn a) explícitament del temps b) de la pressió i de la temperatura c) és sempre constant d) totes les anteriors són correctes inici > Transport de massa 3. Una corba gaussiana ens dóna la representació d'un procés difusiu en un medi isòtrop i homogeni. La representació gaussiana a) La concentració al punt d'emissió del contaminant sempre és màxima b) La concentració depèn del temps c) La concentració depèn del contaminant i de la pressió i de la temperatura a través del coeficient de difusió d) Totes les respostes anteriors són certes inici > Transport de massa 4. Una xemeneia emet, accidentalment, una determinada quantitat de SO2. El flux difusiu d'aquest element a) va en la mateixa direcció que el gradient de concentracions b) va en la direcció contrària al gradient de concentracions c) no depèn del gradient de concentracions d) sempre és el mateix arreu inici > Transport de massa 5. La difusió és més eficient si a) la temperatura és molt alta b) la pressió és molt alta c) la concentració és molt alta d) cap de les anterios inici > Transport de massa 6. Si s'està descrivint la dispersió d'un conjunt gran de partícules des de l'origen d'un sistema de coordenades segons la teoria dels camins aleatoris a) el desplaçament mitjà de les partícules després de molts salts és cero b) el desplaçament quadràtic mitjà després de n salts depèn de n c) el desplaçament quadràtic mitjà depèn del quadrat de la longitud del pas d) totes les respostes anteriors són certes inici > Transport de massa 7. La dispersió d'un contaminant deguda a la difusió a) habitualment és més important que el transport per convecció i advecció (transport per moviment de l'aire) b) habitualment és menys important que el transport per convecció i advecció (transport per moviment de l'aire) c) habitualment és igual d'important que el transport per convecció i advecció (transport per moviment de l'aire) d) totes les respostes anteriors són certes inici > Transport de massa 8. El desplaçament quadràtic mitjà depèn a) inversament del temps b) linialment del temps c) de l'arrel quadrada del temps d) del temps al quadrat inici > Transport de massa 9. El lliure recorregut mitjà d'una molècula d'un element contaminant a l'aire, a temperatura ambient i a prop de la superfície terrestre, a) és d'un metre b) és d'un mil·límetre c) és inferior al micròmetre d) totes les respostes anteriors poden ser certes inici > Transport de massa 10. La teoria dels camins aleatoris (random walk) serveix a) per descriure la dispersió d'un conjunt de partícules b) per descriure la velocitat d'una partícula en règim balístic c) per descriure la caiguda d'una partícula a l'aire d) totes les anteriors ...