AGU_Uretra (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 2º curso
Asignatura Aparells Digestiu i Genitourinari
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 12/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

17. URETRA Uretra masculina Rellevància a nivell de sondatge.
La uretra masculina mesura entre 15-20cm de longitud i és dilatable fins a 8mm. Quan no  hi  passa  orina  està  aplanada  en  sentit  transversal  i  sagital  en  l’orifici  de  sortida.   Aquesta  s’estén  des  de  l’orifici  intern  de  la  uretra, a nivell del vèrtex del trígon vesical fins a l’orifici  extern  de  la  uretra, a nivell del gland.
Presenta diversos estrenyiments i dilatacions: - - Estrenyiments: - Orifici uretral intern i extern.
- Diafragma urogenital.
Dilatacions: - Prostàtica.
- Bulbar.
- Balànica o fossa navicular (abans de sortir a nivell del gland).
Les porcions de la uretra masculina són les següents: - - Porció posterior: - Intramural.
- Prostàtica.
Porció anterior: - Membranosa.
- Esponjosa.
I es distingeixen dues parts: - Fixe, de concavitat anterior.
Mòbil, de convexitat anterior.
Porció intramural: Aquesta  porció  s’ubica  dins  de  la  paret  muscular  a  través  del  coll  de  la  bufeta  urinària.   Està envoltada per l’esfínter   intern   de   la   uretra i la seva contracció  evita  l’ejaculació   retrògrada (el semen podria arribar a la bufeta) Porció prostàtica: Rellevància  en  situacions  d’hipertròfia  de  pròstata.
És la porció que travessa la pròstata. Es distingeixen vàries estructures: - - - - Cresta uretral: plec mucós en la cara posterior, que es continua amb la úvula vesical (impremta del lòbul mig de la pròstata a nivell de la uretra i la bufeta).
Col·lícul seminal (veru montanum): sobreelevació de la cresta que divideix la uretra prostàtica en porció proximal (per sobre) i distal (per sota).
Utricle prostàtic: petit sac cec sobre el veru montanum de fins a 1cm. És el vestigi del conducte para-meso-nèfric.
Orifici dels conductes ejaculadors dret i esquerre: estan situats a ambdós costats  de  l’utricle.   Sins prostàtics: orificis de desembocadura dels conductes prostàtics a ambdós   costats   de   l’utricle   prostàtic.
Porció membranosa: És la porció que més fàcilment es lacera en sondatges vesicals.
És la porció més estreta i la que menys es distén. Aquesta porció travessa el diafragma urogenital entre el marge posterior del lligament transvers del perineu i el múscul transvers profund del perineu. Està envoltada pel múscul   de   l’esfínter   extern (voluntari).
Porció esponjosa: És  la  porció  més  llarga  i  mòbil.  S’estén  des  de  l’entrada  de  la  uretra  al cos esponjós fins a  l’orifici  extern  de  la  uretra.   En aquesta porció es troben les llacunes uretrals de Morgagni que són nombrosos orificis petits on desemboquen les glàndules uretrals de Littre.
Presenta dues dilatacions: - Bulb de la uretra: a nivell del bulb del penis.
Fossa navicular: a nivell del gland. Conté la vàlvula de la fossa navicular de Guerin.
A nivell del bulb del penis desemboquen les glàndules bulbo-uretrals de Cowper; mentre que a nivell distal, en les petites llacunes uretrals, desemboquen les glàndules uretrals de Littre.
Irrigació arterial: Es distingeix entre: - Uretra posterior:   artèries   de   la   pròstata   i   branques   de   l’artèria   vesical   i   de la rectal mitja. AJUDA: Estructures que envolten.
Uretra anterior: artèria del bulb del penis.
Drenatge venós: Drenen cap al plexe venós prostàtic, i  d’aquest  a  la  vena  ilíaca  interna.   Drenatge limfàtic: També es diferencia entre: - Uretra posterior: ganglis hipogàstrics.
Uretra anterior: ganglis limfàtics inguinals profunds i ilíacs externs.
Innervació: - Uretra posterior: branques del plexe prostàtic.
Uretra anterior: branques del nervi pudend.
Uretra femenina La uretra femenina té entre 2,5-4cm   de   longitud.   S’estén   des  de   l’orifici   intern   de   la   uretra, a nivell del coll de la bufeta urinària, i té un trajecte pelvià; posteriorment travessa el terra del perineu, i acaba en l’orifici  extern  de  la  uretra en la vulva.
Les seves porcions són: - Porció intramural:   és   la   primera   porció   i   s’ubica   en   la   paret   muscular   de   la   bufeta urinària.
Porció pelviana: està envoltada per un anell muscular complet corresponent al múscul esfínter extern de la uretra.
Porció perineal: és més curta i travessa el perineu situant-se per darrere i entre els cossos cavernosos del clítoris. Acaba en els llavis menors, 2cm per darrere del clítoris i per davant del tubercle vaginal. La cara inferior de la uretra està unida   a   la   superfície   anterior   de   la   vagina.   En   l’extrem   inferior   hi   ha   dues glàndules mucoses para-uretrals de Skene.
Teixit connectiu que uneix la cara posterior de la bufeta amb   l’anterior   de la vagina Irrigació arterial: Es  troba  irrigada  per  l’artèria  pudenda  interna  i  l’artèria  vaginal.
Drenatge venós: La sang drena als plexes venosos afluents de la vena ilíaca interna.
Drenatge limfàtic: La limfa drena als ganglis limfàtics sacres i ilíacs interns.
Innervació: La part superior està innervada pel plexe vesical i utero-vaginal. En canvi, la part inferior, es troba innervada pel nervi pudend intern.
...