Com fer una ressenya d'un article científic. Grup B1 (2016)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 1º curso
Asignatura Història Antiga
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 13/04/2016
Descargas 15
Subido por

Descripción

Pautes per a realitzar la ressenya de l'article científic.

Vista previa del texto

aenriquezalvaro Com fer una ressenya d’un article científic Definició - Resum i alhora valoració d’un treball científic.
- Cal comprendre els punts principals i els arguments de l’article. És molt recomanable rellegir-lo els major nombre de cops possible.
Procés - Resum esquemàtic dels punts principals i arguments de l’article. Cal interpretar les idees principals del text i comprendre els arguments exposats. No necessàriament implica una opinió de l’autor de la ressenya.
- Esquema de les pròpies opinions: comprovar quina mena de treball és (d’investigació o sobre l’estat de la qüestió). També es pot fer un llistat dels punts més forts o dèbils de l’article que s’està ressenyant. És important comprovar la validesa de les dades de l’article, per tant, caldrà estar informats abans de redactar la ressenya. Caldrà una fase extensa de recerca bibliogràfica i de fonts històriques.
A més a més, és vital consultar les obres que es citen en l’article científic i comprovar si hi ha algunes fonts bibliogràfiques o històriques que no han estat utilitzades.
En el cas que l’article sigui sobre un estat de la qüestió, caldrà estudiar els autors més importants sobre la temàtica concreta que s’està tractant i caldrà observar la posició (objectiva o subjectiva) de l’autor la qual haurà de ser comentada.
- Redacció de la ressenya1: Es comença explicant les dades de l’article, és a dir, citant el text de forma bibliogràfica (es pot afegir editorial i ISBN). Es continua amb una breu presentació de l’autor i, si es creu convenient, de la revista on ha estat publicat l’article.
El següent pas és començar a redactar un resum de l’article amb les paraules de la persona que escriu la ressenya (guiant-nos, si escau, amb el resum esquemàtic que anteriorment haurem realitzat).
Finalment, s’acaba amb una opinió referent a l’article i sempre de forma objectiva.
1 Si es tracta de fer una ressenya d’un llibre complet, es podrà fer capítol a capítol.
Aspectes que cal tenir en compte abans de redactar - Correspon el títol i el resum de l’article al contingut? - Té una estructura coherent? Exposa amb claredat les idees? - És la qualitat de la redacció correcte? Empra llenguatge científic? O es limita a exposar el contingut molt generalment? - Té contradiccions internes? Si n’hi ha es possible que s’hagin degut a un canvi d’opinió al llarg del temps de redacció per part de l’autor? O simplement no en sap de la temàtica? - Té interès, rellevància i originalitat, la temàtica? O és un tema molt tractat? - Tipus de metodologia emprada: S’ha basat en fonts històriques? O s’ha limitat a utilitzar bibliografia moderna? - Cal comentar els resultats (conclusions) a les que arriba el autor: Aporten alguna cosa? - Quines fonts i quina bibliografia ha utilitzat? Són verídiques i vàlides? S’ha deixat alguna que es considera necessària? - És realment un bon article? L’extensió de la ressenya hauria de tenir una extensió de 3-4 pàgines, en la qual no cal adjuntar-hi bibliografia. Ara bé, en el cas de que sigui per un treball universitari, es pot introduir per mostrar la feina que hi ha al darrere.
...