Sistema immunitari (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Fisiologia II
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 09/06/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Ishar Dalmau. Sistema immunitari

Vista previa del texto

SISTEMA IMMUNITÀRI Capacitat del nostre organisme per protegir-nos de substàncies estranyes. Tipus:  Innata: Mecanismes cel·lulars i no cel·lulars que defensen un hoste de les infeccions per part d’altre organisme de manera no específica.
 Adquirida: Mecanismes cel·lulars i no cel·lulars que defensen un hoste de les infeccions per part d’un altre organisme de manera específica.
Línia de defensa Tipus de resposta Clons de limfòcits Memòria Reconeixement patògens Subtipus Innata Primera Ràpida (min-h) No No Àmplia varietat - Adquirida Segona Lenta (hores-dies) Si Si Concreta Cel·lular / Humoral IMMUNITAT INNATA Primera línia de defensa:  Mecànica: epidermis, mucoses, orina, defecacions, vòmits  Química: grassa (seu), suor, sucs gàstrics Segona línia de defensa:  Resposta no cel·lular: citosines i sistema complement  Resposta cel·lular: Eosinòfils, mastòcits, monòcits, etc Resposta cel·lular 1. Activació de macròfags tissulars i mastòcits (dura minuts) 2. Reclutament dels neutròfils: Són cèl·lules ja madures preparades per eliminar microorganismes 3. Reclutament de monòcits: Són cèl·lules que es diferencies en macròfags, però no estan preparades per actuar d’immediat. Tarden dies.
4. Reclutament de cèl·lules Natural Killer: Destrucció de les cèl·lules transformades i infectades per virus Inflamació Resposta defensiva, inespecífica de l’organisme davant una lesió tissular. Els signes són: Rubor, dolor, calor, i tumefacció. Passos de la inflamació: 1. Vasodilatació i augment de la permeabilitat vascular gràcies a la histamina, cinines,..
2. Migració dels fagòcits presents a la circulació i líquid intersticial cap al teixit 3. Reparació tissular IMMUNITAT ADQUIRIDA 1. Reconeix l’antigen propi o no propi mitjançant els receptors de membrana 2. Processament i elecció del tipus de resposta 3. Execució del mecanisme d’atac contra l’antigen Antigen: qualsevol substància amb capacitat d’induir una resposta immunitària sobre l’organisme receptor. El sistema immunitari reconeix l’antigen gràcies al determinant antigènic, en poden tenir més d’un. (si l’antigen fos una persona, el determinant antigènic seria un braç, un dit, l’orella, etc) Complex major d’histocompatibilitat (MHC): Grup de glicoproteïnes de membrana implicades en la presentació d’antígens. Són com el DNI de les cèl·lules, es troben a la membrana plasmàtica. El limfòcit s’hi acobla i reconeix si aquella cèl·lula és seva i si està infectada o no.
Els més importants són el MHC I i el MHC II  MHC I : En totes les cèl·lules menys eritròcits. Presenten antígens intracel·lulars als LTc (CD8)  MHC II : En macròfags i cèl·lules dendrítiques. Presenten antígens exògens als LTh (CD4) Immunitat adquirida cel·lular Hi actuen els limfòcits T :  Limfòcits T Colaboradors/Helpers : LTh (CD4)  mitjançant MHC II : activació de macròfags, inflamació, activació de limfòcits LTc i LB  Limfòcits T Citotòxics : LTc (CD8)  destrucció de la cèl·lula infectada  Limfòcits T reguladors-supresors (LTc)  supressió de la resposta immunitària  LTh i LTc de memòria Complexe T Cell Receptor (TCR): Receptor cel·lular que tenen totes les cèl·lules d’un mateix clon de limfòcit, associat a una via de senyalització intracel·lular.
Immunitat adquirida humoral Hi actuen els limfòcits B i cèl·lules plasmàtiques 1.
2.
3.
4.
Divisió miòtica dels limfòcits B activats i generació d’un clon del LB Diferenciació cap a cèl·lula plasmàtica Producció d’anticossos (immunoglobulines) per part de les cèl·lules plasmàtiques Manteniment dels LB clonats sense diferenciar; seran les cèl·lules de memòria Anticòs Gamma-immunoglobulina produïda per cèl·lules plasmàtiques. Un mateix clon de LB produiex un tipus de Ig contra el mateix antigen. Tenen la capacitat de travessar membranes dels organismes com la placenta.
Funcions:        Síntesi per activació dels limfòcits B Actua com a opsonina (millora la fagocitosi marcant l’antigen) Causa de l’aglutinació de l’antigen Inactiva les toxines bacterianes Activació de la resposta de la immunitat cel·lular Activa la degranulació dels mastòcits Activa el sistema complement Reacció anticòs-antigen 1.
2.
3.
4.
5.
Aglutinació Precipitació : antigen precipita i és fagocitat Neutralització: bloqueig dels determinants antigènics Lisis cel·lular Resposta d’expulsió: basòfils i mastòcits secreten histamina que provoquen l’increment del flux sanguini i l’expulsió ...

Tags: