2. Activitats àcid-base (2 de 2) (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Química Analítica
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 13/04/2016
Descargas 180
Subido por

Vista previa del texto

Breca 18. Volem preparar una dissolució amortidora de pH 7,0 a partir d’hidròxid de sodi 1,0 M i àcid fosfòric 0,10 M. Indiqueu quin volum aproximat de NaOH, caldria addicionar a 500 ml de la dissolució d’àcid fosfòric: Considereu volums de 0. 25, 50, 75, 100, 125 i indiqueu igual a un d’ells o entre dos d’aquests volums.
R: entre 50 i 75 mL 19. Indiqueu la relació molar entre hidròxid de sodi i àcid cítric necessària per a obtenir un tampó de pH 6,4 R: 5 mols NaOH / 2 mols àcid cítric 20. Tenim dissolucions 0,1 M d’etilendiamina (NH2CH2CH2NH2) i 0,2 M d’àcid chlorhídric. Indiqueu si és possible preparar una dissolució amortidora de pH 7,20? I una de 5,0?. Si la resposta és afirmativa, indiqueu quin volum aproximat de HCl addicionarieu a 100 ml d’etilendiamina. Considereu volums de 0. 25, 50, 75, 100 mL i indiqueu igual a un d’ells o entre dos d’aquests volums.
R: En podem praparar una de pH 7,2. Volum de HCl entre 75 i 100 mL 21. Es disposa de les següents dissolucions: àcid clorhídric 0,1 M, àcid bòric 0,1 M, carbonat de sodi 0,1 M, amoníac 0,1M i hidròxid de sodi 0,1 M, a) Indiqueu diferents possibilitats de preparar una dissolució reguladora de pH 9,5 i b) Quina seria la més efectiva? 22. a) Justifiqueu quina de les següents parelles es pot utilitzar per preparar una dissolució amortidora de pH 7.
i) Hidrogencarbonat de sodi amb NaOH.
ii) Fosfat de sodi amb HCl iii) Hidrogenftalat de potassi amb NaOH iv) Amoníac amb HCl v) Benzoat de sodi amb amb HCl b) Si les dissolucions d’HCl i d’NaOH són 1 M i la resta 0.1 M, indiqueu quin volum aproximat d’àcid o base forta caldria addicionar a 500 mL de la dissolució apropiada per aconseguir la dissolució amortidora de pH 7. Considereu volums de 0, 25, 50, 75, 100, 125 i indiqueu igual a un d’ells o entre dos d’aquests volums.
R: a) la neutralització ii) pot donar lloc a un equilibri de protòlits conjugats on és compleix que l’interval ΔpH=pKa ± 1 conté el valor del pH 7; b) entre 75 i 100 ml de HCl 23. Es dissolen 0,610 g d'àcid benzoic en 500 ml d'aigua i es valoren amb hidròxid de sodi. Representeu aproximadament la corba de valoració. Proposeu un indicador adient per a aquesta valoració.
R: 0 0,5 0,9 1 1,1 1,5 2 f 3,09 4,18 5,13 8,09 11,00 11,70 12,00 pH Indicador de viratge en zona alcalina, p. ex. la fenolftaleïna.
24. Una dissolució 0,01 M de borat de sodi es valora amb àcid clorhídric. Representeu aproximadament la corba de valoració.
R: f pH 0 10,62 0,5 9,24 0,9 8,29 1 5,62 1,1 3,00 1,5 2,30 2 2,00 Breca Taula 1. Constants de dissociació (25ºC) en aigua d'alguns àcids.
Àcids pKa1 pKa2 pKa3 CH3-COOH - Àcid acètic 4,75 C6H5-COOH - Àcid benzoic 4,18 H3BO3 - Àcid bòric 9,24 HCN - Àcid cianhídric 9,3 CHCl2-COOH - Àcid dicloroacètic 1,30 HCOOH - Àcid fòrmic 3,75 NH4+ - Ió amoni 9,24 H2CO3 - Àcid carbònic 6,35 10,33 (COOH)2C6H4 - Àcid ftàlic 2,95 5,41 HOOC-CH = CH-COOH - Àcid maleic 1,92 6,22 HOOC-CH2-COOH - Àcid malònic 2,88 5,68 HOOC-COOH - Àcid oxàlic 1,27 4,27 H2S - Àcid sulfhídric 7,02 13,90 C2H4(NH3+)2 - Ió etilendiamoni 7,56 10,65 H3AsO4 - Àcid arsènic 2,22 6,98 11,52 (COOH)3C3H4OH - Àcid cítric 3,13 4,76 6,40 H3PO4 - Àcid fosfòric 2,15 7,21 12,33 NET - Negre d'eriocrom T 1,6 6,3 11,6 H4Y - Àcid etilendiaminotetraacètic, EDTA 2,07 2,75 6,24 pKa4 10,34 Breca Breca Breca Breca Breca ...

Tags: