Resumen Tributación persona física (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Procedimientos y sistemas tributarios
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 06/11/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Impost sobre la renda dels no residents: Àmbit d'aplicació: tot el territori espanyol Modalitats: establiment permanent o sense establiment permanent Convenis de doble imposició: dret UE preval als CDI. Les rentes empresarials tributen al país de residència de l'empresa a no ser que actuin amb EP. Tributació compartida per rendiments inmobiliaris, dividends i interessos.
Característiques generals: impost directe.
- Obligats: són contribuents les pf o pj no residents a espanya.
- Fet imposable: obtenció de rendes a espanya derivades d'activitats o explotacions econòmiques. Si es tracta de donacions, les pf per ISyD i les pj per IRNR.
- Formes de subjecció: amb ep es paga per totes les rentes obtingudes, o sense ep es tributa per casa renta obtinguda, de forma separada.
Rentes obtingudes mitjançant establiment permanent: - Requisits: disposar en territori espanyol de forma continudad d'un lloc on es realitzo l'activitat més de 6 - mesos, o actuar al territori espanyol amb autoritzat habitual. Si hi ha varis ep, es graven de forma separada.
Rentes: es tributa per la totalitatde les rentes.
Base imposable: normes del IS: basat en el benefici contable.
Període impositi: exercici econòmic de l'ep o any natural. Meritació l'última dia del període impositiu.
Gravamen que correspongui segons la LIS. Declaració anual en els mateixos terminis que l'IS, imateixes obligacions formals.
Rentes obtingudes sense mediació d'establiment permanent: - Es tributa per cada davengo, total o parcial, sense possibilitat de compensació. Meritació instantània: no hi ha període impositiu.
- Pagament mitjançant retenció, de caràcter alliberador, excepte immobles que és a compte i del 3%.
Sense contacte amb l'AEAT. Declaració trimestral.
Rentes subjectes: Rentes Gravamen UE Gravamen no UE Base imposable Rendiments treball 20% 24% Sombre l'import total Guanys patrimonials Exempt 19% Retenció 3 %, després es compensa Activitats econòmiques 19% 24% Sombre l'import total Capital mobiliari 19% 24% Sombre l'import total Rentes immobiliàries 19% 24% Sombre l'import total Gravamen complementari: Si les rente obtingudes mitjançant ep es transfereixen a l'estranger, gravamen complementari del 19 % excepte si es transfereixen a un altre país de la UE no qualificat de paradís fiscal o que tingui CDI.
Gravamen especial sobre béns inmobles d'entitats residents a paraísos fiscals: 3 % de gravamen. I si noes paga, constrenyiment sobre els immobles.
Opció: el no resident que compleixi determinades condicions podrà tributar per IRPF sense deixar de ser no resident i estar subjecte a les obligacions de l'IRNR.
Impost sobre el patrimoni: Al 2008 es suprimeix per la crisi. No es deroga la llei i el 2011 es reestableix.
Normtiva: LIP + RD + Normativa CAT = tribut cedit.
Naturalesa i característiques: DIRECTE, PERSONAL, SUBJECTIU, PROGRESSIU, PERIÒDIC, ANUAL.
- Grava el patrimoni net mundial del qual les persones són titulars a 31 de desembre.
- Figura complementària del IRPF.
- Competències: - Estat: gestió, liquidació, recaptació, inspecció, revisió.
- CCAA: mínim exempt, tarifa, deduccions, bonificacions.
- S'aplica a tot el territori espanyol, sense oblidar tractats o convenis internacionals.
Fet imposable: titularitat per part del subjecte passiu, en el moment de la meritació, de patrimoni net: conjunt de béns i drets de contingut econòmic de que sigui titular, deduïnt càrregues i gravamens que disminueixin el seu valor, + deutes i obigacions personals de les quals hagi de respondre. No supòsits de no subjecció.
Exempcions: - Subjectives: patrimoni empresarial o professional.
- Objectives: parament de la llar, vivenda habitual: els primers 300.000, si excedeix la resta tributa.
Obligats: només pf. No es contempla tributació conjunta.
Subjecte passiu: - Per obligació real: no resodents.
- Per obligació personal: residents, tributen per patrimoni net mundial.
Norma d'atribució: Iuris tantum, quan no resulti degudament acreditada la titularitat, l'AP pot considerar com a titular al que figuri al registre fiscal.
Base imposable: BI = Patrimoni net + Càrregues Gravamens Deutes Obligacions Generalment per estimació directa.
Si es porta malament, indirecta. Residualment el valor de mercat a 31 de desembre.
Valoració dels béns: - Immobles: el major de VC, VAdq, comprovat per AP a efectes d'altres tributs.
- Activitats empresarials i professionals: actiu - passiu.
- Dipòsits en compte: saldo a ladata de meritsció. Si no coincideix, se li imputa: salari 3 últims mesos x num dies de cada mes. Dividim entre 92 o num dies que el compte hagi estat obert.
Base liquidable: BL = BI - mínim exempt. A CAT són 500.000, resta espanya 700.000.
Deute tributari: per obtenir la quota íntegra apliquem a la BL elstipus d'escala (tarifa) aprovada per cada CCAA. Si no n'hi ha, el que digui la LIP. A CAT la quota mínima és el 20% de la total.
Límit: les quotes del IRPF + IP no poden excedir del 60 % de la BI del IRPF.
Bonificacions a Catalunya: - 99 % per béns i drets de patrimonis especialment protegits per persones amb discapacitat.
- 95 % per propietats forestals que disposin d'un instrument d'ordenació.
La CL és el resultat d'aplicar les bonificacions.
Esquema càlcul: BI = valor - (càrregues, deutes, gravamens) BL = BI - mínim exempt (500.000) CI = BL x escala gravamen CL = CI - deducció límit conjunt IRPF IP - bonificacions i deduccions.
Impost sobre Successions i Donacions: Normativa autònoma, la estatal es conserva per aplicar a no residents i a les CCAA de règim comú. La subjecció al ISyD exclou la subjecciól IRPF, per evitar la doble imposició.
Fonament: qui adquireix de forma gratuita experimenta un enriquiment patrimonial, indicatiu d'una capacitat econòmica susceptible de tributació.
Naturalesa, característiques i àmbit d'aplicació: impost PERSONAL, DIRECTE, SUBECTIU, PROGRESSIU I INSTANTANI (no té període impositiu). Grava adquisicions gratuites per pf. Les CCAA poden regular les reduccions a la BI, tarifa, multiplicadors, deduccions i bonificacions, gestió i liquidació.
Com es determina on es paga: - Adquisicions mortis causa i assegurança de vida: residència del causant.
- Donacions immobles: CCAA on radiqui.
- Resta donacions: residència beneficiari.
Fet imposable: transmissió gratuita patrimoni en pf. Pressumpcions iuris tantum: - Disminució i increment correlatius del patrimoni de dues persones unides per vincle conjugal, familiar...
- Adquisicions oneroses realitzades per ascendents com a representants dels seus descendents menors.
No hi ha supòsits de no subjecció.
Base imposable: valor net dels béns i drets transmesos. Els béns esdeclaren pel seu valor real. El TS diu que el valor real és el valor de mercat.
A CAT hi ha unes taules d'instrucció per a la comprovació de valors. Si se segueixen les taules: comprovació no preferent, i si no, comprovació preferent. Les taules tenen en compte el VC, que mai pot superar el 50 % del valor real.
BI = valor real - càrregues i drets deduïbles.
La base imposable en adquisicions mortis causa: valor que se li assigni a la porció hereditària o llegat.
Càlcul: (1. Dissolució de la societat de ganancials) 2. Valoració del caudal relicte + 3. Addicció de béns a la massa hereditària (els de les pressumpcions) 4. Resta de càrregues i gravamens + 5. Suma parament de la llar: 3 % caudal relicte 6. Determinació quotes hereditàries La base imposable en adquisicions inter vivos: BI = valor real - càrregues o deutes deduïbles.
Base liquidable: s'apliquen reduccions. Les CCAA poden modificar per circumstàncies de caràcter econòmic o social pròpies de la CCAA.
- Reduccions al IS-CAT: parentiu (grups I, II, III i IV), minusvalía, +75anys, assegurança vida, a favor familia, vivenda habitual causant.
- Reduccions al ID-CAT: negoci empresarial o professional, participacions en entitats familiars, béns patrimoni cultural, etc.
Deute tributari: passos - Aplicació tarifa progressiva: obtenim CI - Multiplicar per coeficient que correspongui per parentiu, i fora de Cat, pel patrimoni preexistent.
- Aplicació de les deduccions i bonificacions.
Gestió de l'impost: autoliquidació. Competència cedida a les AP de les CCAA. Terminis: - Adquisicions mortis causa i assegurança de vida: 6 mesos desde defunció. Abans no passin els 5 primers es pot demanar pròrroga de 6 mesos més.
- Donacions: 30 dies hàbils.
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: Tribut cedit a les CCAA: competència en tipus de gravamen, bonificacions i deduccions.
Naturalesa i estructura: Impost INDIRECTE, REAL, OBJECTIU, INSTANTANI, ESPORÀDIC: grava transmissions oneroses.
3 impostos diferents: - TPO: Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses.
- OS: Impost sobre Operacions Societàries.
- AJD: Impost sobre Actes Jurídics Documentats Principis comuns a totes les modalitats: - Principi de qualificació de l'acte o contracte d'acord amb la seva vertadera naturalesa jurídica. Si estan subjectes a condició: - Suspensiva: no es liquida fins que no es compleixi.
- Resolutòria: es liquida quan es fa, i si es compleix es pot retornar els diners.
- Principi de qualificació de béns: per raó de la seva naturalesa jurídica, destí, ús o aplicació.
- Principi de concurrència de convencions: dins d'un mateix acte poden haver diferents convencions subjectes a modalitats diferents dins del mateix impost.
- Principi d'afecció de béns: garantia en matèria recaptatòria consistent en l'afecció dels béns i drets transmesos al pagament del deute tributari corresponen a aquests.
Transmissions patrimonials onerores: meritació el dia en què es fa l'acte o contracte. En immobles es paga a la CCAA on radiqui, en mobles al domicili de residència del subjecte passiu.
- Fet imposable: transmissions oneroses inter vivos, de tota classe de béns i drets que integren el patrimoni de les pf, i constitució de drets reals, préstecs, fiances, pensions i concessions administratives. En transmissió de béns i drets, la tradició és fonamental per a entendre realitzada la transmissió gravada per l'impost.
- Subjecte passiu: beneficiari, adquirent.
- Base imposable: valor real del bé tranmès o dret que es constitueixi, - càrregues.
- Quota tributària: tipus de gravamen: - Immobles + drets reals + transmissió drets: 10%.
- Adquisició vivenda familia nombrosa, jove, mitjans de transport: 5%.
- Arrendaments: 0,50%.
- Fiances: 1%.
- Béns mobles: 4%.
Actes jurídics documentats: Documents que reflecteixen l'existència d'un acte o nj. Tres tipus de documents: - Documents notarials: - Fet imposable: formalització davant notari de qualsevol acte realitzat pels subjectes passius sempre i quan s'instrumenti en Escriptura Pública, acta, o testimoni notarial.
- Subjecte passiu: adquirent.
- BI i QT: valor declarat. Nº fulls.
- Documents mercantils: - Fet imposable: emissió o posada en circulació d'una sèrie de docs o efectes típics del tràfic empresarial.
- Subjecte passiu: lliurador: qui expedeix el document.
- BI i QT: escala o quantitat per la qual es giri la lletra de canvi.
- Documents administratius: - Fet imposable: formalització de documents administratius quan es tracti d'anotacions preventives en Registres Públics i quan es rehabiliten o transmeten títols nobiliaris.
- Subjecte passiu: a qui afecta o beneficia.
- BI i QT: per anotacions preventives, gravamen 0,50%, i títols nobiliaris hi ha quota fixa (p.e. 769 € 2015).
Gestió de l'impost: - 100% de la recaptació a la CCAA: perquè és un impost cedit.
- Autoliquidació: 30 dies hàbils des de la realització de l'acte o contracte gravat.
- El valor determinat per l'AP pot ser diferent al declarat per l'obligat tributari. Això pot comportar l'existència d'una QT superior.
Impost LOCAL sobre els Béns Immobles: Grava el valor de béns immobles. Exacció obligatòria.
Fet imposable: immobles rústics, urbans i BICE. Grava titularitat de: - Concessió administrativa.
- Dret real de superfície.
- Dret real d'usdefruit.
- Dret de propietat.
Si coexisteixen varis, es tributa pel que aparegui primer a la llista.
Subjectes passius: titulars dels drets. Afecció real de l'immoble: a l'actual propietari se li poden exigir les quotes no satisfetes per l'anterior propietari sempre que aquell no hagi pagat quan se l'ha perseguit. Així: - Responsabilitat subsidiària.
- Advertència notarial sobre deutes pendents.
- Respón el bé immoble, no tot el patrimoni de l'adquirent.
- Declaració de fallido obligatòria.
Exempcions: entitats sense finalitats lucratives i Associacions d'interès públic.
Base imposable: BI = VC. El VC és la suma de: VCS + VCC. És impugnable.
Base liquidable: BI - Reduccions. Reducció d'ofici durant 4 anys per immobles que s'hagin revisat després del 1997. La reducció es fa progressivament, baixant la reducció i pujant el VC.
Quota íntegra: BL x tipus de gravamen. Els tipus de gravamen es poden incrementar per: Capital Província o CCAA, donar un servei de transport públic col·lectiu o de superfície, donar serveis no obligatoris pels Ajuntaments, si els terrenys rústics representen + 80% del municipi.
Tipus de gravamen especial per vivendes desocupades amb caràcter permanent.
Quota líquida: CI - bonificacions. Tipus de bonificacions: - Obligatòries: - Empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària.
- Vivendes protecció oficial.
- 95% per béns rústics de cooperatives agràries.
- Potestatives: p.e. per assentaments de població singularitzats.
Meritació: primer dia període impositiu: any natural: 1 gener.
Gestió: a partir del padró cadastral elaborat per la DGC. PAgament en 2 mesos o domiciliat. DGC competent en el manteniment del cadastre, i Ajuntaments en liquidació, recaptació, reconeixement o denegació d'exempcions i bonificacions, devolució d'ingressos indeguts, i revisió dels actes.
Tribut metropolità: AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona.
Impost LOCAL sobre l'Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana: Tribut de caràcter potestatiu.
Fet imposable: increment del valor que experimeten els terrenys urbans o BICE a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la construcció o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre aquest. Doble imposició: també es grava a l'IRPF.
No subjecció: terrenys rústics, transmissions entre cònjuges o a favor fill, per sentència de sep/nul/div, bancs dolents, etc.
Exempcions: institucions benèfiques, dació en pagament.
Subjectes passius: PF, PJ o entitats 35.4 LGT. La posició del subjecte passiu no es pot alterar per convenis o clàusules: ho paga qui diu la llei.
Base imposable: VCS x nº anys x %OF. S'agafa el VCS que tingui al moment de la meritació. Si s'ha revisat, es pot reduir en un 30%.
Quota íntegra i tipus de gravamen: QI = BI x TG. El TG el decideix l'Ajuntament. Màxim 30%.
Meritació: quan es transmeti la propietat d'un immoble o es constitueixi/transmeti dret real de gaudi o limitatiu del domini. Si t'expropien, també pagues. Ex 1227 CC: contractes privats no tenen efecte davant de tercers: meritació quan s'atorga escritura pública.
Gestió: OF estableix si autoliquidació o declaració + liquidació Ajuntament. Terminis: - Inter vivos: 30 dies.
- Mortis causa: 6 mesos prorrogables 6 més.
Impost LOCAL sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Tribut DIRECTE, d'exacció OBLIGATÒRIA i periòdic.
Fet imposable: titularitat de vehicles de tracció mecànica apter per circular: matriculat, encara que no circuli.
No subjecció: donata baixa autoritzats per circular periòdicament, remolcs/semirremolcs < 750kg.
Base imposable: expressada en diferents magnituds no dineràries en funció de la classe de vehicle. P.e. els turismes en Cavalls Fiscals, i ciclomotors per cubicatge.
Bonificacions: potestatives: per classe de carburant, característiques del motor, vehicles històrics o de més de 25 anys.
Període impositiu i meritació: tribut periòdic. El període impositiu coincideix amb l'any natural. 1 de gener.
Excepte en primera matriculació, que es fa per trimestres.
Gestió: compartida, perquè s'utilitza la base de dades de la DGT. Mitjançant sistema del padró: - Domiciliació bancària o en període voluntari si no es domicilia.
- Es paga a l'Ajuntament del domicili del propietari que aparegui al permís de circulació.
...