EL DECRET 119/2015 (2016)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 1º curso
Asignatura PLANIFICACIÓ, DISSENY I PROGRAMACIÓ
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 12/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

EL DECRET 119/2015 1.-Què s’entén per currículum? • • • • • • • Conjunt d’ensenyaments que s’han de transmetre a l’alumne.
És una eina bàsica per a obtenir una sèrie de resultats mitjançant un determinat procés educatiu.
Tot allò que els alumnes aprenen a l’escola és el currículum ocult.
El currículum guia les activitats educatives escolars, en concreta les intencions i proporciona guies d'acció adequades al professorat, que té la responsabilitat última a l'hora de concretar-ne l'aplicació.
Segons la LOGSE i la LOCE (Art. 8.2) el currículum és el conjunt d’objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació de cada un dels nivells, etapes, cicles, graus i modalitats del sistema educatiu que regulen la pràctica docent.
Segons la LOE (Art. 6.1): s’entén per currículum el conjunt d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació de cadascun dels ensenyaments que regula aquesta Llei.
Segons la LEC (Art. 52.1): el currículum comprèn, per a cadascuna de les etapes i cadascun dels ensenyaments del sistema educatiu, els objectius, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d'avaluació. En els nivells bàsics, el currículum inclou també les competències bàsiques.
2.- Fes una lectura en “diagonal” molt breu del decret. Creus que estem davant d’un currículum obert o tancat? Raona la teva resposta.
Ni obert ni tancat, perquè separa per cicles, és a dir, és semiobert o semitancat.
Els continguts no els deixa per cursos però si per cicles, els mestres seran els que determinin si ho fan en un curs o en l’altre però sí que ha de ser en aquest cicle. Els mestres seran els que crearan la seqüencia perfecta.
3.- Com es concreta el currículum? És a dir... com el fem “nostre” per a l’activitat diària amb els diferents grups d’alumnes de cada curs? El currículum semiobert o semitancat s’ha de concretar en tres nivells: 1. La primera persona que concreta és l’Administració (semioberta) 2. Cada centre fa el projecte curricular de centre, han de tenir en compte d’on són els alumnes, com són les famílies...
3. Programació d’aula, ho fa el professor. Depèn del cicle i en ultima instancia el professor.
Projecte educatiu de centre Criteris d'organització curricular Programació anual (àrees, cicles i cursos o àmbits...) Unitat didàctica 4.- Després de consultar el currículum hauríeu de fer en grup o parelles un esquema de la seva estructura.
...

Tags: