LES COMPETÈNCIES (2016)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 1º curso
Asignatura PLANIFICACIÓ, DISSENY I PROGRAMACIÓ
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 12/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

LES COMPETÈNCIES 1.- Exercici A) Cerqueu altres definicions de competències.
• • S'entén per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.
Els coneixements, les tècniques, destreses, capacitats, habilitats, aptituds que qualsevol persona va adquirint al llarg de la seva vida fent qualsevol activitat B) Llegiu els dos articles sobre les competències. Feu en grup una valoració critica. Intenteu posicionar-vos: • • Amb quins dels dos esteu més d’acord? Perquè? 2.- Llegeix al decret curricular l’apartat de competències bàsiques (annex 1). Feu una classificació seguint les categories que s’expressen a la següent taula. (Diverses solucions) COMPETÈNCIES BÀSIQUES TRANSVERSALS COMUNICATIVES Competència comunicativa lingüística i audiovisual, Competències artística i cultural METODOLÒGIQUES Competència digital, Competència matemàtica, Competència d'aprendre a aprendre PERSONALS Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria CONVIURE I HABITAR EL MÓN Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, Competència social i ciutadana 3.- Prepareu aquesta activitat per parelles o de manera individual i l’exposeu a la classe: a) Associa / relaciona 3 competències pròpies de diferents àrees (indica les àrees) amb una mateixa competència bàsica.
6. Competència social i ciutadana • • 14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat espanyol, d’Europa i del món. (Àrea de llengua castellana) 7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes (Àrea de matemàtiques) • 12. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari (Àrea del coneixement del medi natural …) b) Associa / relaciona 3 continguts de diferents àrees (indica les àrees) amb una mateixa competència bàsica.
5. Competència digital • • • Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula, del centre o de la localitat. Consulta del catàleg digital (Llengua estrangera) Estudi dels diferents avenços tecnològics i científics. Lpff ea seva repercussió en el món contemporani. (Àrea del coneixement del medi natural …) Selecció adequada del tipus de càlcul segons la situació: càlucl mental, càlcul escrit i amb calculadora i altres dispositius digitals. (Àrea de matemàtiques) c) Associa / relaciona 3 continguts de diferent àrees (indica les àrees) amb una competència bàsica pròpia d’una àrea.
4.- Mireu el full de terminologia per a la redacció dels objectius que us serveix com a guia per a la classificació de les competències. Proposeu competències pròpies d’algunes àrees tot classificant-les segons sigui de conceptes, procediments o actituds respectivament. Utilitzeu la taula i l’exposeu a classes.
CLASSIFICACIÓ DE COMPETÈNCIES CLASSIFICACIÓ Conceptes Procediments Actituds COMPETÈNCIA Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa ÀREA Àrea de llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura Dissenyar i realitzar projectes i Àrea d’educació artística: produccions artístiques multidisciplinàries visual i plàstica, música i dansa Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.
Àrees de coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural 5.- Seguint l’exemple explicat a la classe proposa de manera individual: • • • Un títol d’un UD.
Curs o cicle d’aplicació Redacta l’enunciat de tres activitats d’ensenyament - aprenentatge i les associes amb les competències pròpies i bàsiques respectivament més adients.
Títol: Ens explorem! Curs o cicle d’aplicació: 3r de primària Àrea: Coneixement del medi natural i coneixement del medi social i cultural Temporalització: 9 sessions ACTIVITATS COMPETÈNCIES PRÒPIES COMPETÈNCIES BÀSIQUES Construcció individual d’una piràmide alimentària saludable nº 6 - Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb coneixements científics, per aconseguir el benestar físic nº 7 - Competència d’aprendre a aprendre Realització d’un dibuix del seu paisatge ideal i del paisatge que veuen des de casa i comparar-los.
nº 4 - Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten nº 4 - Competència artística i cultural Construcció d’un semàfor de les emocions on ells mateixos posaran una pinça a l’emoció que tinguin en aquell moment.
nº 7 - Prendre consciència del propi cos, de les emocions i sentiments propis i aliens, per aconseguir l’equilibri emocional i afavorir la convivència.
nº 8 - Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria ...

Tags: