Practica 1 inditex (2015)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Direcció financera: Inversió
Año del apunte 2015
Páginas 16
Fecha de subida 15/03/2016
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ Pràctica 1 Índex Introducció ..............................................................................................
3 Pràctica 1.1 ..............................................................................................
4 Pràctica 1.2 ..............................................................................................
6 Pràctica 1.3 ..............................................................................................
9 Pràctica 1.4 ..............................................................................................
13 Conclusió ..............................................................................................
14 Bibliografia ..............................................................................................
15 2 Introducció En aquesta pràctica tractarem de fer un full de càlcul amb la informació consolidada de l’últim període econòmic de l’empresa Inditex S.A.
Aquesta va ser creada a l’any 1985 com una empresa capdavantera d totes aquelles fundades anteriorment per a la fabricació de peces de roba i la realització de la cadena dels teixits que va crear fa 20 anys Amancio Ortega amb el nom de Zara. Va ser a partir de llavors que l’empresa va començar a expandir-se arreu del món fins arribar a tenir una importància internacional.
Durant els següents anys va crear altres cadenes de roba com Pull & Bear o Kiddy’s Class i va adquirir d’altres com Massimo Dutti.
L’any 2001, l’empresa va sortit a Borsa amb un valor total d’un billó de pessetes formant a passar part del grup Ibex 35.
Actualment desprès de l’obertura d’Oysho, Zara Kids, Zara Home i Uterqüe, Inditex compta amb més de 6.260 establiments repartits en 77 països diferents i amb uns beneficis nets de 2.381.565 milions d’euros.
A partir d’aquí tractarem de llegir aquesta informació financera per conèixer característiques de les inversions i del finançament de l’empresa per relacionarles i acabar sabent com es financen aquestes inversions mitjançant el càlcul del fons de maniobra, el període mitjà de maduració econòmic i financer (PMME i PMMF) i les necessitats operatives de finançament (NOF).
3 Pràctica 1.1: INDÚSTRIA DE DISSENY TÈXTIL, S.A. Y SOCIETATS FILIALS: Balanç de situació consolidat: ACTIU 2014 2013 PASSIU + PN 2014 2013 Immobilitzat Intangible Material Financer 928549 6,75% 902456 7,00% 5137581 37,35% 4662407 36,17% Fons Propis (PN) 9278363 3459771 20634 0,15% 3992 0,03% Provisions i altres 904536 6,58% 629311 4,88% Deutes a llarg 6991300 50,82% 6198166 48,08% Total passius a llarg 1676879 12,19% 1581297 12,27% Passiu Corrent Clients 815227 5,93% 847608 6,58% Deutes financeres Altres actius corrents 426129 3,10% 420327 3,26% Efectiu i equivalents 3846726 27,96% 3842918 Total Actiu Corrent 6764961 49,18% 13756261 100,00% Altre Immobilitzat Total Immobilitzat 2521 3462292 8481861 25,15% 1,83% 25,17% 3482627 2437 3485064 27,02% 0,02% 27,04% Actiu Corrent Existències Total Actiu 2133 0,02% 4306 0,03% Proveïdors 147768 1,07% 144331 1,12% 29,81% Altres deutes 865705 6,29% 774754 6,01% 6692150 51,92% Total passiu corrent 1015606 7,38% 923391 7,16% 12890316 100,00% 13756261 100,00% Total Passiu+PN 12890316 100,00% 4 Compte de pèrdues i guanys: Compte Resultats 2014 2013 Ingressos Explotació 16724439 100,00% 15946143 100,00% Cost Vendes -6801507 -40,67% -6416825 -40,24% 9529318 59,76% -5604783 -35,15% Marge Brut (Comercial) Despeses de personal Altres Despeses d'explotació 9922932 59,331927% -5998264 -35,87% 1302 0,01% -11578 -0,07% EBITDA 3925970 23,47% 3912957 24,54% Amortitzacions -855090 -5,11% -796117 -4,99% EBIT (Resultat d’explotació) 3070880 18,36% 3116840 19,55% -18182 -0,11% 14129 Benefici abans impostos 3052698 18,25% 3130969 19,63% Impostos -671133 -4,01% -763956 -4,79% BN 2381565 14,24% 2367013 14,84% Ingressos Financers Despeses Financeres Altres resultats financers Resultat Financer 0,09% 5 Pràctica 1.2: 1.
LECTURA DE L’ACTIU: L'any 2013 l'empresa, a llarg termini, ha invertit més en immobilitzat material, concretament, un 36,17% sobre el total de l'actiu. I a curt termini observem que dedica un 29,81% de l'actiu a la partida més liquida d'efectiu i equivalents, tot i que les existències prenen un 12,27%, és a dir, que també tenen importància sobre l'actiu ja que es tracta d’una empresa que comercialitza amb mercaderies.
L'any 2014 podem observar una disminució del total del actiu corrent en un 2,74% que es veu compensat amb un lleuger augment de les partides a llarg termini. Malgrat això, podem dir que en l’actiu corrent disminueixen totes les partides d’un any a l’altre i en l’actiu no corrent augmenten totes menys la partida de l’immobilitzat intangible.
2.
LECTURA DEL PASSIU: Inditex de l'any 2013 al 2014, com a conseqüència d'haver disminuït lleugerament les provisions, augmenta els seus deutes a llarg termini en un 1,81%. Pel que fa a curt termini, augmenta també la partida d'altres deutes en un 0,28%. Malgrat això, no és una variació gaire representativa ja que només suposa un augment del 0,22% del total del passiu d'un any a l'altre. Aquest fet, ens mostra que l’empresa de l’any 2013 al 2014 té un augment de les necessitats de finançament cosa que fa que augmenti l’endeutament en un 0,22%.
3. LECTURA CREUADA: L'empresa Inditex presenta un fons de maniobra positiu en els dos anys estudiats. Això implica que té un superàvit de recursos estables que permeten que els recursos permanents puguin finançar les partides de l’actiu corrent.
6 Fons de maniobra total (FM=AC-PC) 11518114 Fons de maniobra 2014 (FM=AC-PC) 5749355 Fons de maniobra 2013 (FM=AC-PC) 5768759 4. COMPTE DE RESULTATS: L'any 2014 l’empresa ha necessitat més finançament que l’any anterior cosa que, com podem veure, li suposa més cost. A més, els costos de vendes, les despeses de personal i les amortitzacions són lleugerament superiors i, també, té un resultat financer negatiu. Tot i que els impostos siguin inferior que a l'any anterior, aquest augment general dels costos suposen un benefici net inferior per a l'empresa en aquest any. Per tant, tot i que en els dos anys té un benefici net positiu, l'empresa ha experimentat una disminució del 0,60% des de l'any 2013 fins al 2014.
FACTORING: - Què és i per què serveix? És un contracte mitjançant el qual una empresa traspassa les factures que ha emès i ha canviat obtenint de manera immediata els diners. El factoring o facturatge és una alternativa de finançament que s’orienta de preferència a petites i mitjanes empreses i consisteix en un contracte mitjançant el qual una empresa traspassa el servei de cobrança futura dels crèdits i futures existències al seu favor i a canvi obté de manera immediata els diners a que aquestes operacions es refereix, tot i que amb un descompte, és a dir, no cobren la totalitat de la seva factura, ja que d’aquesta manera l’empresa de facturatge o el banc pugui obtenir un benefici o un guany al donar aquest servei.
- Quines partides del balanç afectaran? En el cas del facturatge podem afirmar que afectarà a la partida de Clients, disminuint-la, ja que l’empresa de factoring o el banc cedirà els diners pendents 7 abans de finalitzar el termini i conseqüentment augmentarà la partida de Tresoreria.
CONFIRMING: - Què és i per què serveix? El confirming és un sistema integral de gestió de pagaments a proveïdors que ofereix aquests la possibilitat d’anticipar les seves factures. És a dir, és un servei de pagament a proveïdors que li ofereix qualsevol entitat financera a les empreses, atès que moltes empreses pacten de manera contractual terminis dilatats sobre la data de factura i el confirming és una eina que li permet al proveïdor disposar del cobrament de la factura de manera anticipada a la data de venciment del pagament pactat amb l'empresa. El seu ús és freqüent en empreses que tenen diversificats els seus proveïdors, que desitgen dilatar el pagament a proveïdors o que tinguin un sistema de pagaments complex.
-Quines partides del balanç afectaran? En el cas del confirming podem afirmar que afectarà a la partida de Proveïdors, disminuint-la, ja que el deute amb aquest queda cancel·lat i es crea una obligació de pagament amb el Banc o l’empresa de confirming, augmentant la partida de deutes amb entitats de crèdit.
8 Pràctica 1.3: 1.
Període Mitja de Maduració Econòmic (PMME) El període mitja de maduració econòmic (PMME) o la durada del cicle a curt és el temps mitja que transcorre des que s’inverteix una unitat monetària en el procés (compra de mercaderies) fins que aquesta es recupera via cobrament de les vendes. Com més petit és aquest període millor per a les empreses ja que redueixen aquest cicle i cobren abans.
El PMME és la suma del període mitjà de maduració de les mercaderies (PMMm) i el temps mitjà de cobrament (TMC). On:  PMMm: és el número de dies que l’empresa tarda en consumir l’estoc mitjà de mercaderies.
 TMC: és el número de dies que, de mitjana, es tarda en cobrar dels clients el saldo mitjà que tenen pendent de pagament.
En el cas de la nostra empresa:  PMMm= 86,23 dies en consumir l’estoc de mercaderies.
 TMC= 14,79 dies en cobrar els pagaments pendents dels clients. Al ser una empresa comercial veiem que és un numero molt baix ja que les vendes dels productes es solen pagar al comptat.
Per tant, PMME= PMMm+TMC 86,23+14,79=101,02 dies Per tant, podem concloure que l’empresa Inditex tarda una mitja de 101,02 dies en recuperar la inversió, és a dir, el temps que passa des de que compra les mercaderies fins que cobra les vendes dels seus clients.
2. Període Mitjà de Maduració Financer (PMMF) El període mitjà de maduració financer (PMMF) o el cicle de caixa és el temps, que de mitjana, transcorre des de que l’empresa paga les seves compres fins que es produeix el cobrament dels seus clients. Per tant, compren únicament 9 els moviments de cobraments per vendes i pagaments per compres i altres despeses d’explotació.
El PMMF és la resta del període mitjà de maduració econòmic (PMME) i el temps mitjà de pagament (TMP).
 Com hem vist anteriorment el PMME és el temps que passa des de que compra les mercaderies fins que cobra les vendes dels seus clients.
 TMP: és el número de dies que, de mitjana, l’empresa tarda en pagar als proveïdors el saldo mitjà que tenen pendent de cobrament.
En el cas de la nostra empresa:  PMME= 101,02 dies en recuperar la inversió  TMP= 6,3 dies en pagar als proveïdors Per tant, PMMF= PMME-TMP 101,02-6,3=94,72dies Per tant, podem concloure en que l’empresa Inditex triga una mitja de 94,72 dies des de que l’empres paga als proveïdors fins que cobra les vendes dels seus clients.
 Representació gràfica Compra Mercaderies Venda Cobrament Període mitja de maduració econòmic (PMME) TMP PMMF pagament 10  L'empresa triga de mitja 101 dies en recuperar la inversió de mercaderies mitjançant les vendes i triga 95 dies des que paga als seus proveïdors fins que cobra dels seus clients.
3. Les Necessitats Operatives de Finançament (NOF) Les NOF són la quantitat mínima de recursos que l'empresa ha d'aconseguir per finançar les operacions de l'empresa al llarg del cicle de caixa, és a dir, des que paga les mercaderies fins que cobra dels clients.
NOF20XX = Estocs20XX + Clients200XX – Proveïdors20XX  NOF2013=1.581.297+847.608-144.331=2.284.574  NOF2014=1.676.879+815.227-147.768=2.344.338 Com podem observar el resultat de les NOF es positiu, això passa ja que l’empres necessita finançament en el període en que paga als seus proveïdors fins que cobra dels clients.
4. Relació entre PMME, PMMF I NOF L’empresa Inditex té un PMME i un PMMF positius, això implica que tinguem unes necessitats operatives de finançament (NOF) positives durant el període en que he de pagar als proveïdors però, en canvi, encara no hem cobrat les vendes dels clients.
En el nostre cas, sabem que el PMME és de 101 dies, l’empresa ha de pagar als seus proveïdors en un període de 6 dies aproximadament (TMP) i que en aquest període des de que paga fins que cobra les seves vendes (95 dies) necessitarà finançament per tal de poder seguir l’activitat empresarial.
11 5. Relació entre el Fons de Maniobra i les NOF La gestió financera de l’empresa es resumeix en gran mesura en la planificació anticipada de les necessitats de recursos del negoci, amb el fi de poder negociar aquests recursos amb el temps suficient.
Aquestes necessitats de recursos poden ser planificades a partir de l’anàlisi de l’evolució de les NOF i del fons de maniobra (FM); per tant, serà fonamental conèixer i dominar els mecanismes que governen l’evolució de les NOF a llarg del temps i diferenciar-les d’aquells que governen l’evolució del FM, mecanismes que solen ser molt diferents en els dos casos.
Per tant, podem dir, que si el FM és superior a les NOF, indica que l’excés de fons a llarg termini que quedava per finançar operacions, és suficient per cobrir dites operacions, i el sobrant, apareixerà com un excedent de tresoreria.
Si succeeix el contrari, situació que acostuma a ser més freqüent, es produiran unes necessitats de recursos negociats que cobriran la diferencia. Si aquests recursos es negocien o s’aporten a llarg termini, augmentarà el FM, amb el que es restablirà l’equilibri.
En resum: Si FM > NOF, FM – NOF = ET (excedents de tresoreria) Si FM < NOF, NOF – FM = NRN ( necessitats de recursos negociats) Per tant, en el nostre cas, tant el FM del 2013 com el del 2014 és superior al NOF dels dos anys nombrats: 2013 5768759 > 2284574 Excedent de tresoreria de 3.484.185 2014 5749355 > 2344338 Excedent de tresoreria de 3.405.17 12 Pràctica 1.4: 1. Suposem que hi ha un augment de les vendes del 20% - Sabem que el període mitjà de maduració (PMMm), el temps mitjà de cobrament (TMC), el temps mitjà de pagament (TMP) i el marge de les vendes (m) és el mateix que el de l’any 2014.
- A més les compres (C) seran igual al cost de vendes més l’increment d’estocs previst (on aquest increment serà considerant que l’estoc inicial és 0 i el final és el cost de vendes/ 360 x PMMm).
- També s’espera mantenir un saldo de tresoreria mínim (zero).
PMMm = 86,22...
TMC = 14,79...
TMP = 6,30...
Augment de V = 20%  Vendes 2014x1,20 = 20069326,8 C = CV +Ef – Ei , on Ei = 0  CV = Augment de V – ( Augment de V x marge brut ) = 20069326,8 - (20069326,8 x 0,5933) = 8161808,4 Ef = (CV/360)*PMMm = (8161808,4/360)*86,22... = 1954905,6 C = 8161808,4 + 19 = 10116714 Per això, el NOF del 2015: NOF2015 = ((CV/360)*PMMm) + ((V/360)*TMC) + ((C/360)*TMP) =((8161808,4/360)*86,22) + ((20069326,8/360)*14,79) + ((10116714/360)*6,30) NOF2015 = 2602404,97 Per tant, podem afirmar que Inditex espera tenir l’any 2015 unes NOF positives, és a dir, tindrà necessitats de finançament desprès de preveure un augment de les vendes del 20%.
13 2. NOF en funció de les vendes: NOF(V) = ((TMC + (1 - m)(PMMm - TMP))/360)*100 NOF(V) = ((14,79 + (1 – 0,5933)(86,22 – 6,30))/360)*100 = 13,14% NOF (V) = 13,14%V Per cada euro de venda, Inditex necessita finançar 13,14 cèntims, ja que les NOF són positives.
14 Conclusions Una vegada realitzades cadascuna de les pràctiques a resoldre arribem a les següents conclusions per cada pràctica.
A partir de la informació financera recollida en la primera part de la pràctica a partir del balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys de l’últim període econòmic de Inditex hem realitzat una lectura d’aquets i en destaquem els següents punts: - Mirant el balanç podem observar com d’un període a l’altre hi ha una disminució del total del actiu corrent que es veu compensat amb un augment de les partides a llarg termini i com en el haver, com a conseqüència d'haver disminuït lleugerament les provisions, augmenten els seus deutes a llarg termini fet que ens diu que hi ha un augment de les necessitats de finançament augmentant el seu endeutament.
- A partir del compte de resultat de l’empresa hem vist una necessitat de finançament superior que l’any anterior cosa que li suposa més cost. A més, el resultat financer negatiu i un augment general dels costos suposen un benefici net inferior per a l'empresa en aquest any. Així destaquem un decreixement del 0,60% des de l'any 2013 fins al 2014.
Després de calcular el Període Mitja de Maduració Econòmic (PMME) i el Període Mitjà de Maduració Financer (PMMF) podem concloure que l’empresa Inditex triga de mitja 101 dies en recuperar la inversió de mercaderies mitjançant les vendes i triga 95 dies des que paga als seus proveïdors fins que cobra dels seus clients.
A partir de les necessitats operatives de finançament (NOF) observem un resultat positiu, donant-nos a dir que l’empresa necessita finançament en el període en que paga als seus proveïdors fins que cobra dels clients, i on comparant-les amb el fons de maniobra veiem que aquest es major en tots dos anys que les NOF afirmem que l’excés de fons a llarg termini que quedava per finançar operacions, és suficient per cobrir dites operacions, i el sobrant, apareixerà com un excedent de tresoreria.
15 I per últim a partir d’un supòsit en que es proposava un augment de les vendes del 20% en el període del 2015, vam concloure que Inditex espera tenir unes NOF positives cosa que per cada euro de venda, Inditex necessita finançar 13,14 cèntims, ja que tindrà necessitats de finançament desprès de preveure un augment de les vendes del 20%.
.
16 ...