TIC i educació (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Vic (UVIC)
Grado Educación Primaria - 2º curso
Asignatura TIC i educació
Año del apunte 2013
Páginas 3
Fecha de subida 01/06/2014
Descargas 3

Descripción

Tot sobre les TIC per l'educació

Vista previa del texto

TIC i Educació Condicions essencials per emprar les TIC en l’aprenentatge 1. Visió compartida. No ens posarem d’acord si es pensa diferent).
2. Planejament de la implementació. Planificació de com ho portarem a terme.
3. Finançament consistent i adequat. Les coses no són gratis sinó que s’ha d’invertir en les tecnologies. Per poder ensenyar als docents.
4. Accés equitatiu. No només uns quants sinó que tots puguin accedir a aquestes tecnologies.
5. Personal qualificat. Que tingui competències per saber que fer a l’aula.
6. Aprenentatge professional permanent.
7. Suport tècnic. Som mestres, no informàtic. Un professional tècnic de suport, que ens ajudin quan ho necessitem. Nosaltres pensem en l’aprenentatge, no per arreglar això.
8. Estructura del currículum. Integrar les tecnologies. S’ha d’anar adaptant el currículum també en base l’avanç de les tecnologies.
9. Aprenentatge centrat en l’estudiant.
10. Avaluació i valoració. Perquè aprenguin més i millor amb les TIC. S’haurien de fer avaluacions per a saber si són eficaços o no. No hi ha estudis de que funciona o no.
(1x1, no s’havia avaluat l’eficàcia).
11. Comunitats compromeses. Que creïn xarxa per compartir allò que fem amb la tecnologia. Amb comunitats d’aprenentatge.
12. Polítiques de suport. Si les lleis d’educació, currículums no van orientats cap aquí tampoc es podrà fer gaire cosa. Hi ha d’haver lleis que recolzin aquests canvis.
13. Context extern de suport. Visió molt més amplia de les polítiques educatives. Que les famílies, l’economia tot ho entengui d’aquesta manera.
3. TIC i Currículum El concepte competència.
Apareix com a nou Competències bàsiques de l’educació obligatòria. És la diferència.
Pes important molt específic perquè és una competència d’Educació Primària.
S’orienta a que els alumnes puguin actuar de manera autònoma, etc.
Tractament de la informació i competència digital (LOE) Tenir en compte aquests tres punts, són trossos del currículum.
Una altra visió de la competència digital (ISTE, 2007) ISTE: Internacional Societat per la Tecnologia en l’Educació.
Quan els/les alumnes són capaços de fer totes aquestes boles de diferents colors, resoldre problemes en contextos digitals, capaços d’utilitzar les tecnologies, etc.
Sis indicadors de competència digital, molt important tenir-los en compte.
(Diapositives més endavant estan especificades les sis competències).
Relació entre les dimensions de la competència digital i els estàndards de la ISTE Element essencial que siguin capaços de crear i innovar. Tot s’orienta a això. Totes les dimensions. Per tant, està englobat per totes. Requadre amb creativitat i innovació a la part esquerra.
Definicions: Alfabetització digital: (També hi ha coses al PP) Competència digital: Demostra que és capaç de fer l’alumne/a. Que té coneixements, habilitats i la part crítica, més reflexiva (perspectiva crítica).
Evolució de les TIC en el Currículum Normalització NO EXISTEIX, últim requadre. És on voldríem anar, no hi ha assignatura de TIC, en el currículum no hi és.
Integració i impregnació. Estem en aquesta evolució actualment.
17/10/13 S’han de interrelacionar els tres conceptes (disciplina, pedagogia, i les eines tecnologies). Amb l’objectiu d’ensenyar als infants.
La Taxonomia de Bloom (1996) Va categoritzar una seria de coses, i va posar-ho de més a menys. Amunt.
Coneixement, comprensió, aplicació, etc.
Aplicar, comprendre, avaluar, crear, etc. Canvia el format del verb al 2001.
Crear, programar, firmar, videoboggejar, participar en una wiki, etc. Verbs que podem posar quan utilitzem.
RECORDAR els sis verbs. (Recordar en l’ordre concret).
LOTS: 1. Adquisió de coneixement es basa: en recordar i en comprendre. Una activitat per recordar informacions, reproduir coses. Informació al llibre de text i dono el que he llegit. Es llegeix el text només. Només donar resposta. Examen normal, estàs en el primer. Taules de multiplicar. Examen, examen tipus text.
2. Profundització del coneixement. Aplicar i analitzar. Busca informació. Busquem informació al llibre de text, i llavors contrastes la informació. Buscar per donar-la.
(Tipus test, però mirar entre diferents fonts-Tenir en compte que si es contrasta és la segona).
3. Avaluar i crear. Crear a partir de la informació que han buscat, implica que estan generant coneixement. No només la busca, i no només resposta, sinó que haurà generat una representació, una presentació, un pòster, etc. Haurà generat un producte.
Pregunta: pot ser que hi hagi més d’una cosa. Si estàs al segon, hi ha el segon i el primer. És acumulatiu. Està adquirint, aprofundint, etc. Adquisició -> Aprofundització -> Crea.
Exemple activitats: component TIC.
Tres habilitats de pensament. Les 6 algo també. Donada una situació, quin indicador d’aquests dos surt? Quin o quins? Quin verb, quin indicador surt, un o més d’un (crear, innovar), [Saber que són, amb una frase]manejar (seleccionar, tractar), resolució (decidir una conjuntament), bon ús, sempre hi ha aquesta sempre que hi hagi tecnologies. Relacionat amb l’habilitat.
Professorat NO.
...