Dinàmica poblacional (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología + Ciencias Ambientales - 4º curso
Asignatura Ecologia
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 03/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Umukie Bosch Altimiras Ecologia Dinàmica poblacional DINÀMICA POBLACIONAL Com varien les poblacions amb el temps? Com ho estudiem? Inicialment es consideren poblacions tancades, per tant, ni immigració ni emigració.
Nt+1= Nt + B –D + I –E On B és natalitat, D és mortalitat, I és immigració i E és emigració. Natalitat i immigració són positius i mortalitat i emigració són negatives.
La corba de creixement exponencial ve expressada per la derivada de l’expressió (tancada).
La natalitat és proporcional a la població, igual que la mortalitat.
Nt+1= Nt + B –D ∆N = B –D dN/dt = B –D Suposem: B=bN D= d N dN/dt = (b –d)N La b és la taxa instantània de natalitat.
La d és la taxa instantània de mortalitat.
Suposem b-d com r: dN/dt = rN La r és la taxa instantània de creixement.
Nt= N0 ert És la fórmula de la corba, segons el model de Malthus.
Com s’ajusta? Amb una escala logarítmica, convertim la corba a una recta utilitzant el logaritme amb la variable dependent (N).
lnN0 = a N0 = ea Així linealitzem la corba. També es pot trobar el temps de duplicació.
tduplicació = (ln 2) / r Creixement discret i continu Definim creixement continu com el que té lloc durant l’any (El que s’ha vist anteriorment).
Definim creixement discret com el que té un període de reproducció estacional i per tant creixen sols durant una època de l’any. La fórmula varia, perquè apareix un nou paràmetre.
Nt+1= Nt λ On (λ= er ) el nou paràmetre és la taxa de creixement geomètric. Si és més gran que 1 la població creix.
Taules de vida Extrapola el que passa al llarg d’una vida, amb diferents edats o bé si es pot, seguint una cohort al llarg de tota la seva vida.
1r Es mira la supervivència en funció de l’edat (lx). Es comparen les corbes de supervivència entre les entitats/edats/sexe.
Es mira la mortalitat en funció de l’edat. Invers a l’anterior.
2n Es mira la fertilitat (nombre de descendents mitjà, mx) per cada edat. Permetrà saber la taxa reproductiva neta amb la fórmula.
𝑅0 = ∑ 𝑙𝑥 × 𝑚𝑥 On la R és el nombre de descendents mitjà d’un individu en el conjunt de la seva vida. Si la població creix (ha de créixer), ha de ser més gran que 1 per femella.
El temps de generació és el temps que tarda a renovar-se una generació de mares. La fórmula és: 𝑇= ∑ 𝑥𝑙𝑥 𝑚𝑥 𝑅0 Les taules han de complir l’equació d’Euler on que doni 1.
1 = ∑ 𝑥𝑙𝑥 𝑚𝑥 𝑒 −𝑟𝑥 Es buscarà la r La proporció d’individus de diferents edats s’expressa amb: Creixement logístic i competència intraespecífica Les poblacions no poden créixer exponencialment de forma indefinida, sinó que se satura passat un cert temps. Apareix la idea de creixement logístic i la asímptota (forma de S).
Apareix degut a la competència intraespecífica.
On la K és la capacitat de càrrega.
On a és la condició inicial, la grandària poblacional.
El punt d’inflexió de la corba correspon a la K/2. Primer és còncava i després del punt d’inflexió, és convexa. És simètrica respecte el punt d’inflexió.
Regulació poblacional La regulació poblacional, creix fins assolir certa grandesa poblacional.
-És denso-dependent. Depèn de la densitat de població (mortalitat, fecundació).
Intraespecífica. Quan depèn de la grandària poblacional, és logístic, la r sempre és la r màxima.
-És denso-independent. Quan depèn de catàstrofes. Quan la r és constant, és exponencial.
...