HH (2007)

Otro Portugués
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Bioquímica - 5º curso
Asignatura HH
Año del apunte 2007
Páginas 6
Fecha de subida 19/10/2014
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 4: Introducció als compostos orgànics 1. Estructures i fórmules de les molècules orgàniques 2. Nomenclatura (estudi individual i classe problemes) 3. Principals grups funcionals i característiques químiques 4. Equilibris redox 5. Isomeria constitucional. Estereoisomeria 6. Caracterització dels compostos orgànics 1. Estructures i fórmules de les molècules orgàniques Representacions dels compostos orgànics Altres exemples: 1 2. Nomenclatura de compostos orgànics [ramificats]-posició-(ciclo)(di, tri) número C (di, tri) tipus enllaç / compost *Ramificats: per ordre alfabètic.
HIDROCARBURS Tipus d’enllaç: (saturats, màxim d’hidrògens) 1. Alcans: enllaç simple (-à): 2. Alquens: enllaç doble (-è): (insaturat) 3. Alquins: enllaç triple (-í): (insaturat) General (ordre alfabètic) o Nombre d’àtoms de carboni: met- (1), et- (2), prop- (3), but- (4), pent- (5)...
o Tipus de cadenes de carboni: lineal, ramificada (-il + cadena principal) o cíclica o Tipus d’enllaç (a dalt) o Cicles: (ciclo-) (posició 1, 2...)-(di, tri...)(número C ramificat)(-il)-(posició de l’enllaç múltiple)(di, tri...)(número C cadena principal)(-à, -è, -í) DERIVATS HALOGENATS Halògens: F, Cl, Br, I.
Acabats en –o: (posició 1, 2...)-(di...)(nom halogen)(-o)-(posició)(radical) COMPOSTOS AROMÀTICS Ciclohexà: ciclo-número C – tipus d’enllaç Si té ramificacions: grup metil (CH3): 1,1-dimetilhexà (posició-número de ramificacions-metilnúmero C- tipus d’enllaç) COMPOSTOS AMB OXIGEN 1. Primer grau d’oxidació (un oxigen d’enllaç senzill) ALCOHOLS: R-OH (-ol o –hidroxi-) ÈTERS: R-O-R’ (RR’-èter o –R’oxo/oxi-) 2. Segon grau d’oxidació (un oxigen d’enllaç doble) ALDEHIDS: R-CHO (-al) CETONES: R-CO-R’ (-ona) 3. Tercer grau d’oxidació (un oxigen d’enllaç senzill + un d’enllaç doble) ÀCIDS (orgànics): R-COOH (àcid R-oic) ESTERS: R-COO-R’ (R – oat de R’) 4. Quart grau d’oxidació (dos oxígens d’enllaç doble) 2 CO2 COMPOSTOS AMB NITROGEN Primer grau: amines (-amina) o o o o Primàries: R-NH2 Secundàries: R-NH-R’ Terciàries: R-N-R’ i R’’ Amoníac: NH3 Tercer grau: amides (-CONH2) (-amida) Grup nitro: NO2 i grup nitril –CN.
SALS R-COO-Metall: R-oat de nom del metall 3. Principals grups funcionals i característiques químiques Conceptes bàsics Grup funcional: àtom o grup d’àtoms que tenen propietats químiques similars independentment de de quin compost químic formen part.
ESQUELET D’HIDROCARBUR Els grups funcionals els podem classificar segons el grau d’oxidació. El grau d’oxidació (G.O) d’un carboni en una molècula és igual al nombre d’enllaços covalents o que presenta amb àtoms de més electronegativitat.
Dins d’una mateixa molècula diferents àtoms de carboni poden presentar diferents graus d’oxidació: 3 En G.O = 3 el carboni té un enllaç cap a N i dos cap a O.
En G.O = 2 carboni té dos enllaços cap a O.
En G.O = 1 el carboni té un enllaç cap a O.
En G.O = 0 el carboni té enllaços amb C i amb H, no en té cap amb cap àtom més electronegatiu.
Compostos segons el grau d’oxidació La molècula es diu globalment alquè, encara que hi hagi algun carboni amb hibridació exemple d’alquè és el benzè (hidrocarbur aromàtic).
4 . Un Hi ha tres tipus d’alcohols: 1) Alcohol primari: el carboni unit al grup OH està unit a un carboni i dos hidrògens.
2) Alcohol secundari: el carboni unit al grup OH està unit a dos C i un H.
3) Alcohol terciari: el carboni unit al grup OH està unit a tres C.
Els del grup d’halur d’alquil, X = halogen. També n’hi ha de tres tipus: 1) El carboni que suporta l’halogen està unit a un C.
2) El carboni que suporta l’halogen està unit a dos C.
3) El carboni que suporta l’halogen està unit a tres C.
El grup d’amines està format pels següents grups: 1) Amoníac (NH3) 2) NH2Me 3) NHMe2 4) NMe3 5) NMe4+ On Me és un metil. I NMe4+ és la sal d’amoni o amina quaternària.
Enllaç C=O és pels grups d’aldehids i cetones.
El grup dels acetals també es pot dir cetals segons el radical. El dels acetals un dels radicals és un Hidrogen.
5 *Al grup uretà de vegades li diuen urea, tot i que la urea és un tipus.
6 ...