Preguntes test 2008 (amb respostes) 3 (2008)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Biologia
Año del apunte 2008
Páginas 4
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

BIOLOGIA I-PREGUNTES TIPUS TEST CURS 08-09 Tema 8 Louis Pasteur va inocular cultius de bacteris del còlera vell a gallines i va descobrir: a que efectivament aquell bacteri produïa còlera.
b que aquestes gallines desenvolupaven defenses contra el bacteri i es tornaven immunes a noves exposicions del mateix bacteri.
c que el bacteri del còlera vell en gallines no afectava a les joves.
d que només matava a les gallines velles Tema 9 L’estructura d’un virus es compon: a b c d d’una membrana cel·lular que conté el material genètic.
d’una càpside de proteïnes que conté el material genètic.
d’una paret cel·lular que conté el material genètic.
cap de les anteriors és correcta.
Per reproduir-se un virus: a s’acobla a un altre virus de sexe oposat per dur a terme una reproducció sexual.
b es replica ell mateix per crear descendent clònics c necessita infectar una cèl·lula per aprofitar-ne el metabolisme per crear nous virus d un virus pot dur a terme qualsevol de les anterior reproduccions.
Tema 10 Amb un microscopi electrònic de transmissió podem veure: a b c d l’interior de les cèl·lules, per exemple proteïnes i àcids nuclèics.
la superfície de les cèl·lules.
només la forma dels microorganismes.
cap de les anteriors és correcta.
Tema 11 La tècnica assèptica s’utilitza per: a poder diferenciar dos tipus de bacteris.
b assegurar que en la manipulació de medi de cultiu no hi entrin contaminants externs.
c esterilitzar els utensilis de laboratori.
d assegurar la supervivència de certs tipus de bacteris del sofre.
Un medi de cultiu selectiu és aquell en el qual: a b c d no hi poden créixer tots els bacteris.
només hem seleccionat la font d’energia.
hi creixen tot tipus de bacteris.
només hem seleccionat la font de carboni.
Tema 12 La mort per escalfament en l’esterilització per calor és una funció: a b c d Geomètrica Exponencial Circular No és cap funció En l’esterilització per calor la mort és més alta: a b c d a pH bàsic a pH 7 a pH àcid No influeix el pH Les ressembres periòdiques són una tècnica de conservació dels microorganismes: a b c d a llarg termini a curt termini a mitjà termini cap de les anteriors és correcta Tema 13 Quina d’aquestes estructures la podem trobar més exteriorment als bacteris? a b c d Nucleòtid Càpsula Citoplasma Flagels Quina característica principal té la membrana citoplasmàtica? a b c d Toxicitat selectiva Barrera molt selectiva Pressió selectiva Temperatura selectiva En quins tipus d’organismes podem trobar peptidoglicà a la seva paret cel·lular? a b c d Només bactèries Només eucariotes Eucariotes i procariotes Cap de les anteriors és correcta Com es troba el genòfor en la cèl·lula bacteriana? a b c d Dins el nucli Trencat Despullat i circular Dins el nucli i circular Tema 14 Quin d’aquests tipus de metabolisme no es dóna en cap organisme? a b c d Fotolitoheteròtrof Fotolitoautòtrof Quimiolitoheteròtrof Quimioorganoheteròtrof Quin d’aquests metabolismes dóna menys energia en forma d’ATP? a b c d Respiració aeròbica Respiració anaeròbica Fermentació Totes donen la mateixa energia Quin d’aquests tipus de metabolisme dóna més ATP? a b c d Respiració aeròbica Respiració anaeròbica Fermentació Totes donen la mateixa energia On es troben els protons en els organismes Gram-? a Fora de la cèl·lula b Al peptidoglicà c Al citoplasma d A l’espai periplasmàtic Tema 15 Un bacteri termòfil és aquell que: a b c d no suporta temperatures més altes de 50ºC.
normalment habita en zones a elevades temperatures, sovint a més de 70ºC.
experimenta un creixement molt ràpid en temperatures que ronden els 10ºC.
com tots els bacteris, només pot viure en temperatures inferiors a 40ºC.
Els valors extrems de PH? a faciliten el creixement dels bacteris fotosintètics.
b no permeten la vida de cap ésser viu.
c no permeten que hi creixin tot tipus de bacteris, però n’hi ha certes espècies que s’han especialitzat a viure en entorns molt àcids o molt bàsics.
d reaccionen am la paret cel·lular dels bacteris, destruint-la, i per tant els bacteris no hi poden habitar.
En la quantificació de creixement d’una població bacteriana és pot tenir en compte: a el nombre total de cèl·lules, tan vives com mortes, l’anomena’t recompte de viables.
b el nombre total de cèl·lules vives, exclusivament.
c es pot contar el nombre de cèl·lules per diferents mètodes, englobats en recompte de totals i recompte de viables.
d cap de les anteriors és correcta.
...