Tema 1.2 Deontologia i Bioètica (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Legislació i Deontologia Farmacèutiques
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 24/03/2016
Descargas 15

Vista previa del texto

Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 Tema 1.2: Deontologia i Bioètica Bioètica: “el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado sanitario, en cuanto que tal conducta se examina a la luz de los valores y los principios morales”. La bioètica es una disciplina pluridisciplinar que consisteix en la presa de decisions amb una repercussió en la vida de les persones. El concepte de bioètica fa referència als éssers humans, mentre que la ètica inclou els animals.
Objectiu de la bioètica: “Asegurar el respeto, a través de las innovaciones tecnológicas, de la persona humana”. És a dir, quan hi ha un avenç científic o tecnològic s’ha de obrir un debat bioètic per a gestionar un bé escàs i fer una selecció sobre les persones que se’n poden beneficiar. Aquestes decisions les pren la bioètica amb l’ús de protocols preestablerts.
1947: Judici de Nüremberg contra la Alemania nazi. En aquest punt es on neix la bioètica i es crea el codi de Nüremberg.
Autonomia del individu: reconeix la utilització del propi cos, autorització prèvia del pacient per a realitzar cualsevol intervenció o participar en experiments o assaig clínics.
1948: Declaració Universal dels Drets Humans. “Los Derechos Humanos constituyen las bases jurídicas y el mínimo ético sobre el que se deben asentar las sociedades” 1964: Declaració de Helsinki. Referencia a problemes bioètics.
1974: El congrés dels Estats Units crea la National Comission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, Amb l’objectiu d’elaborar directrius ètiques per a protegir i garantitzar els drets dels sers humans que formin part en la investigació biomèdica.
1978: Informe de Belmont: s’hi troben els principis de la bioètica:  Beneficència  No maleficència  Autonomia: consentiment per part de la persona.
 Justicia: en el sentit de equitat.
Aquests 4 principis son aplicables en l’àmbit de la experimentació humana i en qualsevol àmbit de la biomedicina en el que es tinguin que resoldre problemes pràctics concrets.
-Bioètica i Dret: la bioètica s’inclou dins de la legislació, per tan es de obligada aplicació.
També repercuteix en l’àmbit jurisprudencial.
Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 Conveni d’Oviedo: conveni per a la protecció dels drets humans i la dignitat del ser humà amb respecte a les aplicacions de la biologia y la medicina. Cal destacar que va prohibir la clonació humana. Punts que se’n destaca:  Consentiment  Vida privada i dret a la informació  Genoma humà  Investigació científica  Transplantaments (extracció d’òrgans i teixits)  Prohibició de lucre i utilització de una part del cos humà 2005: Conferencia general de la UNESCO: Declaració Universal sobre Bioètica i Drets humans.
Tracta les qüestions ètiques relacionades amb la medicina, les ciències de la vida i les tecnologies aplicades als sers humans, tenint en compte les seves dimensions socials, jurídiques y ambientals. Es una declaració dirigida als Estats, així com per decisions o pràctiques de individus, grups, comunitats, institucions i empreses (públiques o privades).
Deontologia: es la ètica del professional, del seu comportament. Lligat a l’exercici d’una professió que requereix titulació pròpia. Deure ètic en l’exercici de la professió.
...