Ejercicios fisiologia humana 3 (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 17/10/2014
Descargas 2

Descripción

Segundo bloque de la asignatura de Fisiologia Humana

Vista previa del texto

Autoavaluació: cardiovascular 09/12/13 16:24 Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida Campus Virtual de la UB La meva pàgina inicial ▶ Els meus cursos ▶ Curs acadèmic 13/14 ▶ Ensenyaments de Grau ▶ Grau D'Infermeria ▶ 1314F ▶ Bloc temàtic 4: Fisiologia Cardiovascular ▶ Autoavaluació: cardiovascular Navegació pel qüestionari 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Començat el Estat Completat el Temps emprat Punts Qualificació 6 13 14 Acaba la revisió Pregunta 1 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta dilluns, 9 desembre 2013, 16:11 Acabat dilluns, 9 desembre 2013, 16:23 11 minuts 38 segons 8,83/14,00 6,30 sobre 10,00 (63%) Si sabem el valor del volum diastòlic final, quin altre paràmetre necessitem coneixer per a determinar el volum sistòlic? Si conocemos el valor del volumen diastólico final, que otro parámetro debemos saber para poder determinar el volumen sistólico? Trieu-ne una: a. el volum minut b. la postcàrrega c. la precàrrega d. la freqüència cardiaca e. el volum sistòlic final Sense resposta Pregunta 2 L'estimulació del sistema nerviós simpàtic ocasiona un Correcte que: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta 1.
augmenta 2. ocasiona Parcialment correcte Puntuació 0,63 sobre 1,00 del volum sistòlic degut a la contractilitat miocàrdica y vasoconstricció venós, el qual comporta un/a Pregunta 3 augment venosa que comporta un/a augment augment del retorn del volum diastòlic final.
En relació al potencial d'acció i a l'activitat mecànica de les fibres del miocardi (contràctils i autorrítmiques) relacioni els moviments iònics amb les diferents fases: Con relación al potencial de acción y actividad mecánica de la fibras del miocardio (contráctil y autorrítmico), relacione los movimientos iónicos con las distintas fases: Marca la pregunta Despolarització ràpida de les fibres autorrítmiques Potencial de marcapasos.
Relaxació del múscul cardíac Fase de meseta de les cèl·lules contràctils Contracció del múscul cardíac Apertura canals de calci a la membrana del reticle sarcoplàsmic.
Fase de repolarització de les fibres contràctils Despolarització ràpida de les cèl·lules contràctils https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=160834 entrada de calci des del LEC al LIC entrada de calci des del LEC al LIC sortida de potasi del LIC al LEC entrada de calci des del LEC al LIC Entrada de sodi del LEC al LIC.
entrada de calci des del LEC al LIC sortida de potasi del LIC al LEC Entrada de sodi del LEC al LIC.
Página 1 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 09/12/13 16:24 Pregunta 4 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta El segon soroll cardíac te lloc pel tancament de les vàlvules semilunars i això marca: El segundo ruido cardiaco ocurre por el cierre de las válvulas semilunares y esto marca: Trieu-ne una: a. l'inici del periode d'ejecció b. l'inici de la sístole c. el final de la diàstole ventricular d. el final del periode d'ejecció e. l'inici de la contracció isovolumètrica Sense resposta Pregunta 5 Incorrecte En relació al potencial d'acció del marcapassos fisiològic sinoauricular, indiqui la resposta CORRECTA: Puntuació -0,20 sobre 1,00 Con relación al marcapasos fisiológico sinoauricular, indique la respuesta CORRECTA: Marca la pregunta Trieu-ne una: a. El seu potencial de membrana és inestable degut als canals If que permeten una entrada neta de Na+.
Su potencial de membrana es inestable debido a la acción de los canales If los cuales permiten una entrada neta de Na+.
b. Rep aferències del sistema nerviós simpàtic i no del sistema nerviós parasimpàtic.
Recibe aferencias del sistema nerviosos simpático y no del sistema nervioso parasimpático.
c. Quan s'obren els canals de Ca2+ s'inicia la repolarització.
Cuando se abren los canales de Ca2+ se inicia la repolarización.
d. La despolarització ràpida es deguda a l'obertura de canals de Na+ dependents de voltatge .
La despolarización rápida está relacionada con la apertura de canales de Na+ dependientes de voltaje.
Sense resposta Pregunta 6 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta La fase de despolarització mantinguda o plateau o meseta del potencial d'acció de la cèl·lula miocárdica és deguda a una combinació entre un increment de la .............. de Ca2+ i una disminució de la .............. de K+.
La fase de despolarización mantenida o o plateau o meseta del potencial de acción de la célula miocárdica se debe a una combinación entre un incremento de la .............. de Ca2+ y una disminución de la .............. de K+.
Trieu-ne una: a. sortida - entrada salida - entrada b. sortida - sortida salida - salida c. entrada - sortida entrada - salida d. entrada - entrada entrada - entrada Sense resposta Pregunta 7 La pressió generada pel bombeig del cor es coneix com.....
Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 La presión generada por el bombeo del corazón se conoce como....
Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Filtració.
Filtración..
b. Pressió osmòtica coloïdal.
Presión osmótica coloidal.
c. Pressió hidroestàtica capil·lar.
Presión hidroestática capilar.
d. Absorció Absorción.
Sense resposta https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=160834 Página 2 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 09/12/13 16:24 Pregunta 8 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta La resistència al flux sanguini depèn principalment de: La resistencia al flujo sanguíneo depende principalmente de: Trieu-ne una: a. el diàmetre del vas.
del diámetro del vaso.
b. el volum minut.
del volúmen minuto.
c. de la viscositat de la sang.
de la viscosidad de la sangre.
d. el gradient de pressió arterial.
del gradiente de presión arterial..
Sense resposta Pregunta 9 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta Cadascuna de les següents substàncies paracrines poden causar vasodilatació excepte: Cada una de las siguientes sutancias paracrinas puede causar vasodilatación excepto: Trieu-ne una: a. K+ b. oxid nítirc c. Ca2+ d. H+ Sense resposta Pregunta 10 La unió de la noradrenalina als receptors beta 1 del nòdul sinusal ocasiona: Correcte La unión de la nooradrenalina a los receptores beta 1 del nódulo sinusal ocasiona: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Augment de l'activitat de la bomba sodi-potasi-ATPasa a la cèl·lula miocàrdica, ocasionant despolarització de la membrana i augment de la freqüència cardíaca.
Aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio-ATPasa en la célula del miocardio, ocasionando una despolarización de la membrana y aumento de la frecuencia cardíaca.
b. Augment de la sortida de potassi a l'espai intersticial, ocasionant hiperpolarització de la membrana i disminució de la freqüència cardíaca.
Aumento de la salida de potasio al espacio intersticial ocasionando una hiperpolarización de la membrana y disminución de la frecuencia cardíaca.
c. Augment de l'entrada de calci a l'espai intracel·lular, ocasionant augment de la contractilidad miocárdica.
Aumento de la entrada calcio al espacio intracelular, ocasionando aumento de la contractilidad miocárdica.
d. Augment de l'entrada de calci i sodi a l'espai intracel·lular, ocasionant despolarització de la membrana i augment de la freqüència cardíaca.
Aumento de la entrada de sodio y calcio al espacio intracelular, ocasionando una despolarización de la membrana y aumento de la frecuencia cardíaca.
Sense resposta Pregunta 11 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta En la majoria de vasos del nostre organisme la vasodilatació es produeix per la relaxació del múscul llis vascular com a conseqüència de: En la mayoría de vasos de nuestro organismo la vasodilatación se produce por la relajación del músculo liso vascular como consecuencia de: Trieu-ne una: a. la unió de la noradrenalina a receptors alfa adrenèrgics.
la unióa de la noradrenalina a receptors alfa adrenèrgics.
b. la unió de l'acetilcolina a receptors muscarínics.
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=160834 Página 3 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 09/12/13 16:24 la unión de la acetilcolina a los receptores muscarínicos..
c. la unió de la noradrenalina a receptors beta 1 adrenèrgics.
la unióa de la noradrenalina a receptors beta 1 adrenèrgics.
.
d. la disminució de l'estimulació simpàtica.
la disminución de la estimulación simpática.
Sense resposta Pregunta 12 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Indiqui quin dels següents mecanisme NO provocarà una disminució de la pressió arterial: Indique cuál de los siguientes mecanismos NO ocasionará una disminución de la presión arterial: Trieu-ne una: a. disminució de la volèmia.
disminución de la volemia.
b. secreció del pèptid natriurètic auricular (PNA).
secreción del péptido natriurético auricular.
c. estimulació del sistema nerviós parasimpàtic.
estimulación del sistema nervioso parasimpático.
d. secreció de renina.
secreción de renina.
Sense resposta Pregunta 13 Indiqui quin dels següents factors ocasionarà una disminució de la pressió arterial: Correcte Indique cuál de los siguientes factores ocasionará una disminución de la presión arterial: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Estimulació dels receptors beta 1 miocardics per noradrenalina.
Estimulación de los receptores beta 1 miocárdicos por adrenalina.
b. Vasodilatació generalitzada de les arterioles cutànies i abdominals.
Vasodilatación deneralizada de las arteriolas cutáneas y abdominales.
c. Augment de les resistències perifèriques.
Aumento de las resistencias periféricas.
d. Disminució de la pressió parcial d'oxigen arterial (hipòxia).
Disminución de la presión parcial de oxígeno arterial (hipoxia).
Sense resposta Pregunta 14 A l'inici de l'exercici, l'increment de la freqüència cardíaca és deguda a: Correcte Al inicio del ejercicio, el incremento de la frecuencia cardíaca es debido a ? Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Augment de l'activitat simpàtica.
Aumento de la actividad simpática.
b. Reducció de l'activitat parasimpàtica.
Reducción de la actividad parasimpática.
c. Augment de l'activitat parasimpàtica.
Aumento de la actividad parasimpática.
d. Reducció de l'activitat simpàtica.
Reducción de la actividad simpática.
Sense resposta Acaba la revisió Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida) 1314F https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=160834 Página 4 de 4 ...