admin clases practicas (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura administracción y dirección de empresas
Año del apunte 2015
Páginas 10
Fecha de subida 17/03/2015
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

CLASES PRACTICAS DE ADMINISTRACIÓN Tipos  de  prelaciones  en  las  actividades:     a) prelaciones  lineales       A   B   2   3   1       Las  tres  redondas  son  los  llamados  nudos  y  las  letras  son  las  actividades   que  se  realizan       b) prelaciones    que  originan  un  convergencia       A   ç  1       D   B     2   4   5       C   3   c) prelaciones  que  originan  una  divergencia         3   2     1     4       5         d) prelaciones  que  originan  una  convergencia  -­‐  divergencia           1               4   3   2   5   TEMPS  EARLY   − Temps  mínim  per  aconseguir  un  node.     − El  temps  del  node  final  serà  la  duració  del  projecte.     1. Es  comença  pel  node  inicial,  assignant-­‐li  un  temps  early  0.   2. A   partir   d’aquest   node   inicial   el   temps   early   de   cada   node   serà   igual   al   temps  early  del  nus  anterior  més  la  duració  de  la  seva  activitat.   3. Si  hi  ha  varis  nodes  i  activitats  immediatament  anteriors  s’agafa  el  valor   MAJOR  (temps).   TEMPS  LAST   − Temps  màxim  per  aconseguir  un  node.   − S’inicia  des  del  final  fins  al  principi.   − El  temps  last  del  node  final,  serà  el  mateix  que  el  temps  early.   1. Cada   node   tindrà   com   a   temps   last   l’anterior   menys   la   duració   de   l’activitat.   2. Es  comença  pel  node  final  assignant-­‐li  el  mateix  valor  que  l’últim  early  i   es  va  restant  del  temps  last  final  la  duració  de  cada  activitat.   3. Si  hi  ha  varis  nodes  i  activitats  s’agafa  el  valor  MENOR.       HOLGURA  D’UN  SUCCÉS   És   la   diferència   entre   el   TEMPS   EARLY   i   el   TEMPS   LAST   d’un   succés.   Són   el   numero  d’unitats  de  temps  en  les  que  es  pot  endarrerir  la  seva  realització  sense   que  augmenti  la  duració  del  projecte.     HOLGURA  D’UNA  ACTIVITAT   És   el   temps   que   uneix   el   succés   i   i   el   succés   j.   És   el   numero   d’unitats   de   temps   que   es   pot   endarrerir   la   realització   de   l’activitat   amb   respecte   al   temps   previst   (PERT)  sense  que  augmenti  la  duració  total  del  projecte.     CAMÍ  CRÍTIC   − El  camí  crític  passa  per  les  activitats  on  l’holgura  és  mínima  o  0  (Hi  =  0).   − El  camí  crític  passa  per  on  l’holgura  dels  nodos  i  de  les  activitats  és  0.   − El   camí   crític   és   “el   camí   més   llarg”.   És   el   que   requereix   més   temps   per   arribar  al  final  del  projecte.   − Significa  que  qualsevol  retràs  en  alguna  activitat  del  camí  crític,  endarrerirà   el  projecte  en  la  mateixa  quantitat  de  temps.   − Hi  poden  haver  dos  camins  crítics.         PERT  –  TIME       -­‐Probabilitat  (problemes  1-­‐9)   Temps  esperat  de  les  activitats.   INCERTESA  (probabilitat)   ;  MITJANA  (TE),    VARIACIÓ  (σ2)  de  cada  activitat.   • Optimista   • Provable   • Pessimista   CPM à TEMPS EXACTE PERT à TEMPRS PROVABLE   Hi   ha   varis   temps   en   la   mateixa   activitat:   normal   o   més   provable,   temps   optimista  i  temps  pessimista.   − Càlcul  del  temps  esperat  (TE)  :     TE    =     Ò!"#$!!!"#$%&!!è!!"# !    =  temps  mitjà   − Càlcul  de  la  variació  (dispersió  que  hi  ha  entre  els  resultats):     Variació  =  (σ2)=   (  !è!!"#!  Ò!"#$  )2 !     • Conceptes  d’estadística  bàsica   a   la   realitat   ens   diuen   X   =   2,   mitjana   =   4   i   variació   =   1.   Quina   és   la   probabilitat   de   que  acabi  en  X  =  2  dies  o  menys?   1. A  partir  de  la  realitat  busquem  quina  seria  la  Z  equivalent  a  la  fórmula.       X  =  2     !"!! Z  =   √!^!        =        2−4  =      -­‐2   √1 2. Mires   a   la   TAULA   quina   es   la   probabilitat   d’aquesta   Z.   La   taula   diu   que   a   Z   =   -­‐2  la  probabilitat  és  de  0’0228.     3. Extrapoles   la   probabilitat   de   la   Z   a   la   realitat.   Per   tant   si   dius   que   la   X   =   2   la   probabilitat  serà  de  2’28%     • Temps  esperat  del  projecte   TE  =   𝑇𝑖    del  camí  crític.   És  la  suma  dels  temps  esperats  de  les  activitats  del  camí  crític.     • Variació  del  projecte   σ2E  =   𝑖    del  camí  crític.   És  la  suma  de  les  variacions  de  les  activitats  del  camí  crític.     • Distribució  normals  de  probabilitats  però  amb  el  temps  esperat     !"!! Z  =   √!^!  Z  =   !!!" √!^!!   T: el que volem conèixer TE: temps esperat del camí crític.
√𝜎^2𝑒: variació del camí crític.
  (RESUM  PERT  -­‐    TIME)   Característiques  i  procés  bàsic   Columnes   (variables)   d’informació   inicials   de   les   activitats   (A)   i   les   activitats   procedents.   - Temps  optimista   - Temps  normal   - Temps  pessimista     Columnes  (variables)  a  desenvolupar:   1. Temps  mitjà  esperat  de  cada  activitat.    TE    =   Ò!"#$!!!"#$%&!!è!!"# 2. Variació  mitjana  esperada  de  cada  activitat.  (σ2)=   ! (  !è!!"#!  Ò!"#$  )2 !       Variables  a  determinar:   • Temps  mitjà  esperat  de  tot  el  projecte   TE  =   𝑇𝑖    del  camí  crític  =  Temps  total  =  Temps  del  node  final   • Variació  mitjana  esperada  de  tot  el  projecte  σ2E  =   𝑖    del  camí  crític.   En  el  cas  de  que  hi  hagi  varis  camins  crítics  es  sumen  totes  les  variacions  de   totes  les  activitats  dels  camins  crítics  sense  repetir.     Possibles  preguntes  de  problemes:   1. Càlcul  de  la  PROBABILITAT  a  partir  d’un  temps,  que  ens  el  diu  el  problema.       Passos: 1. Calcular la “z” del temps que ens demanen amb la fórmula.
2. La “z” que ens doóna la busquem a la taula.
3. La taula ens diu la probabilitat     !"!! Z  =   √!^!  Z  =   !!!" √!^!!       2. Troba  el  TEMPS  corresponent  amb  una  probabilitat  determinada.     Z  =   !!!" √!^!!     √𝜎^2      ·  Z  =  Ti  -­‐  TE   Ti  =  Z√𝝈^𝟐      +  TE       PERT  –  COST   Objectiu:  reduir  costos  reduint  el  temps  del  projecte.   La  metodologia  consisteix  en:   1. Construir  el  gràfic  del  PERT.   2. Mirar  el  camí  crític.   3. Elegir  quines  activitats  del  camí  crític  poden  ser  retallades.   4. Determinar  quin  es  el  cost  addicional  d’aquesta  retallada.     Concepte:   al   reduir   el   temps   d’una   activitat   augmenta   el   cost   variable,   però   al   reduir  el  temps  de  l’activitat  també  disminueix  el  temps  tota  del  projecte,  i  per   tant  disminueix  el  cost  fix.   Cost  variable  à  augmenta   Cost  fix  à  disminueix     Coeficient  “alfa”    (α)   En  l’augment  dels  costos  variables  que  suposa  cada  reducció  en  un  dia  de  cada   una  de  les  activitats  es  coneix  com  a  coeficient  alfa.   Fem  el  coeficient  alfa  perquè  cada  activitat  redueix  un  numero  de  dies  diferents.     α  =   𝒄𝒐𝒔𝒕  𝒎à𝒙𝒊𝒎!𝒄𝒐𝒔𝒕  𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 𝒅𝒊𝒆𝒔  𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒔!𝒅𝒊𝒆𝒔  𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒔       α  =   𝒄𝒐𝒔𝒕  𝒅𝒆  𝒓𝒆𝒅𝒖𝒊𝒓 𝒅𝒊𝒂  𝒓𝒆𝒅𝒖ï𝒕       α  =   𝒄𝒐𝒔𝒕  𝒅𝒆  𝒍𝒂  𝒓𝒆𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐  𝒅𝒆  𝒅𝒊𝒆𝒔  𝒒𝒖𝒆  𝒓𝒆𝒅𝒖𝒊𝒎  (𝑹𝑬𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰Ó)     El  coeficient  alfa  relaciona  el  cost  de  reducció  amb  els  dies  reduïts.   Coeficient   alfa   ALT   à   és   dolent,   perquè   significa   que   tenim   molt   cost   per   poca   reducció  a  nivell  de  dies  reduïts.   Coeficient  alfa  BAIX  à  és  bo.     Com  calcular  el  coeficient  alfa?   1. Hem  de  construir  la  taula   2. Hem   de   calcular   la   diferencia   entre   el   numero   de   dies   que   redueixes   i   l’increment  del  cost  per  la  reducció  de  cada  activitat.   3. Dividim   el   cost   de   reducció   entre   numero   de   dies   que   redueixes   cada   activitat.     (RESUM  PERT  -­‐    COST)   Característiques  i  procés  bàsic   Columnes   (variables)   d’informació   inicial   de   les   activitats   (A)   i   les   activitats   procedents  (Apr).   − Temps  normal  (Tn)   − Temps  mínim  (Tmín)   − Cost  normal  (Cn)   − Cost  màxim  de  la  reducció  (Cmàx)     Columnes  (variables)  a  desenvolupar   1. Diferència   de   Temps   normal   –   Temps   mínim   (diferència   dels   temps   de   l’activitat).     2. Diferència   de   Cost   màxim   –   Cost   normal   (increment   del   cost   per   la   reducció).   3. Coeficient  alfa  α  =   !"#$  !à!"#!!"#$  !"#$%& !"#$%%&ó       Coeficient  alfa:  augment  dels  costos  variables  que  suposa  cada  reducció  en  un  dia   de  cadascuna  de  les  activitats.     Costos  del  projecte   CF  =  CF  del  projecte  =  Costos  fixos  diaris  o  setmanals  o  duració  del  projecte.   CV   = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑠  𝑑𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑒𝑠  𝑙𝑒𝑠  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 +     𝑑𝑒𝑙𝑠  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑑𝑒  𝑙𝑒𝑠       activitats  reduïdes.   CT  =  CF  +  CV     Reducció  en  el  temps   1. fer  el  gràfic  PERT  i  trobes  al  camí  crític.   2. Calcules  el  cost  normal  del  projecte.   3. Busques  el  coeficient  alfa  (α)  de  totes  les  activitats.   4. De  les  activitats  del  camí  crític  tries  l’activitat  amb  menor  α.   5. Reduir  d’un  en  un  i  tornar  a  calcular  els  costos.   6. Parar  la  reducció:     - Quan   l’increment   dels   CV   d’aquesta   reducció   >   la   reducció   de   CF   d’aquesta  reducció.  (reducció  de  CF  –  augment  de  CV  <  0)     - Quan  l’activitat  total  <  l’estalvi  total  anterior     Particularitats   - Al  reduir  es  poden  canviar  les  rutes  dels  camins  crítics.   - Si  l’estalvi  és  0  però  disminueix  el  temps,  es  fa.   - Quan  el  Tn  –  Tmín  =  0,  α  =  0  no  hi  ha  possibilitat  de  reducció.     RESUMEN  DEL  TEMA  2    (PRACTICA)     Reducciones  en  el  tiempo     1. Haces  el  grafico  PERT  y  encuentras  el  camino  critico       2. Calculas  el  coste  normal  del  proyecto     3. Buscas  el  coeficiente  alfa  de  todas  las  actividades     4. De  las  actividades  del  camino  critico  escoges  la  actividad  con  menor  alfa     ‘’(vigilar  porque  si  hay  2  caminos  la  alfa  de  las  dos  actividades  se  suma)”     5. Reducir  de  uno  en  uno     6. En  cada  reducción:     ∇  CF=  Lo  que  cuesta  una  unidad  de  tiempo     Δ  CV=  alfa  de  la  actividad  que  reducimos         Disminución  CF-­‐  incremento  CV=  X  >0  si  hay  ahorro  continuamos     7. Paro  la  reducción     Disminución  CF-­‐  incremento  CV=  X  <0  no  hay  ahorro       8. Calcular  el  ahorro  total  en  la  ultima  reducción  posible:     o Red   CFT=   lo   que   cuesta   la   unidad   de   tiempo     x     numero   de   veces  que  hemos  reducido       o Incremento   CVT=   suma   de   as   alfas   de   las   actividades   que   las   reducimos     o Ahorro   total=   CF   reducción   total   –   coste   variable   aumento   total     CT=  CF  +  CV     CF=  Coste  del  proyecto  +  (CF  por  semana    x    número  de  semana)          *para  las  reducciones  solo  se  usa  el  CF  por  semana  x  el  número  de  semana     ...