Examen 2 (2010)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Bioquímica
Año del apunte 2010
Páginas 2
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 47
Subido por

Vista previa del texto

-Els aminoàcids alifàtics tenen grups R hidrofòbics. V.
-La serina és l’única aminoàcid que es pot fosforilar. F.
-La cistina està formada per la unió peptídica de dues cisteïnes. V.
-Els aminoàcids són amfòlits perquè poden actuar tan com a molècules polars o apolars. F.
-El punt isoelèctric és el pH en el que l‘aminoàcid no té càrrega neta. V.
-L’enllaç peptídic és una unió covalent entre el grup alfa-carboxílic d’un aminoàcid i el grup alfa-amínic d’un altre aminoàcid. V.
-El pèptid Ala-Pro-Asp-Lys-Val-Leu té una leucina en el residu ami-terminal. F.
-L’estructura en hèlix alfa admet 3,6 aminoàcids per volta. V.
-En una proteïna la presència d’un residu de Pro pot causar l’acabament d’una hèlix alfa. V.
-Les fulles beta-plegades s’estabilitzen únicament per la disposició dels seus grups R per sobre i per sota del pla de la fulla. F.
-Proteïnes amb diferent composició d’aminoàcids poden tenir similar disposicions estructurals. V.
-El col·lagen és una proteïna present en tots els animals multicel·lulars. V.
-El tropocol·lagen és la unitat bàsica del col·lagen formada per una hèlix tipius alfa. F.
-L’estructura bàsica de les alfa-queratines és l’hèlix alfa. V.
-El grup prostètic de la mioglobina és el grup hemo. V.
-La presència de la histidina distal E7 augmenta l’afinitat del grup hemo pel monòxid de carboni. F.
-A baixes concentracions d’oxigen la mioglobina té una fracció de saturació més gran que l’hemoglobina. V.
-L’oxigen és un efector al·lostèric homotròpic positiu de l’hemoglobina V.
-L’hemoglobina fetal s’uneix millor al BPG que l’hemoglobina materna. F.
-La desoxigenació de l’hemoglobina augmenta en presència de Co2. F -L’hemoglobina falciforme confereix protecció contra la malària. V.
-Els enzims actuen disminuint la barrera d’activació (energia lliure d’activació de Gibbs) de la reacció que catalitzen, sense alterar l’equilibri de la reacció (keq). V.
-Tots els enzims són sintetitzats com a precursors inactius o zimògens. F.
-Un enzim amb un valor elevat de Km presenta més afinitat pel substrat. F.
-Un inhibidor competitiu altera la Km de l’enzim que inhibeix. V.
-En la inhibició enzimàtica reversible de tipus no competitiu, la unió de l’inhibidor a l’enzim no afecta la velocitat màxima (Vmax) de la reacció. F.
-El coenzim A participa en reaccions de transferència de grups acil. V.
-La tiamina és un transportador d’electrons. F -La fosforilació és un mecanisme de modificació covalent dels enzims que modula l’activitat enzimàtica. V -La transducció de senyals mitjançant l’adenilat ciclasa implica processos d’amplificació del senyal hormonal. V.
-El receptor de la insulina s’autofosforila en residus de serina i de treonina. F.
-La fosfolipasa C genera diacilglicerol i inositol-3P (IP3) com a 2º missatger. V.
-La calmodulina és una proteïna quinasa. F.
-El western blot permet amb anticossos específics identificar una proteïna en presència d’altres proteïnes. V.
-La lisina (Pk1=2,2; Pk2=9,2; pKr=10,8) és un bon tampó a pH fisiològic. F.
-Les següents dades es van registrar en una reacció enzimàtica: Concentració molar Volum en nmols x litre-1 x min-1 6,25x10-6 15,0 7,50x10-5 56,25 1,00x10-4 60 1,00x10-3 70,49 1,00x10-2 75 • La Km és de 2,5 x 10-4 mols. F (és per 10-5).
• Sabent que la concentració de proteïna de la solució enzimàtica és de 0,1 mg/ml, l’activitat específica de l’enzim és de 0,75 UI/mg. F.
...