Construcción tema 5 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Arquitectura - 3º curso
Asignatura Construcción III
Año del apunte 2015
Páginas 10
Fecha de subida 14/03/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 3R DE CARRERA TEMA 5. LA COBERTA INCLINADA EL PENDENT Les cobertes inclinades estan classificades en dos grups segons el seu pendent. Direm que són cobertes de baix pendent quan el seu pendent estigui entre el 5% i el 15%, i direm que són cobertes inclinades quan el seu pendent estigui entre el 15% i el 45%.
Quan hi ha una trobada entre dos besants es formen dos punts: El punt més alt serà el CARENER.
El punt més baix serà l’AIGUAFONS.
L’acabament de la coberta en els laterals s’anomena RÀFEC.
El mur que s’encarrega de fer el tancament de la coberta s’anomena CAPCER.
1. El suport estructural: Aquest suport pot ser Pesat o Lleuger.
Parlarem de suport estructural pesat quan tinguem una coberta amb un suport ceràmic i parlarem de suport lleuger quan aquest suport es de fusta.
2. L’aïllament tèrmic: L’aïllament tèrmic en cobertes s’estableix a partir de les capes que conformaran aquesta. És a dir, depèn del clima on es trobi ubicada la casa, aquesta necessitarà uns requisits tèrmics mínims, els quals complirem a través de les capes, que faran d’aïllant tèrmic.
3. Els materials de cobertura: Pedra Ceràmica Formigó (teules) Plaques de fusta Plaques asfàltiques Xapa plegada Xapa conformada Plafons sandwich 26 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 3R DE CARRERA 4. La teulada de teula sobre envanets: Aquests sistema consisteix en elevar la teulada a través d’un sistema d’envanets que van col·locats sobre el forjat, deixant l’aïllant tèrmic sobre el forjat.
Aquest sistema també proporciona una cabra d’aire entre el forjat i la teulada.
Per poder evacuar l’aigua, utilitzarem teules de CANAL o de COBERTURA.
Aquestes peces tenen un avantatge principal que és que amb una sola peça, molt fàcil de produir, que resolen els aiguavessos, els aiguafons, els careners, i els marges.
Segons el material amb el que estiguin fetes es col·locaran d’un forma o una altre a la coberta: També haurem de tenir en compte la dilatació d’aquests materials: per cavalcament àrab romana plana flamenca Ceràmica per encaix Ciment Per encaix i cavalcament 27 alacantina RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 3R DE CARRERA 5. Detalls: 28 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 3R DE CARRERA 6. Coberta de plaques sobre solera i entremat de fusta: Tipus de materials: - Pissarra - Plaques asfàltiques - Plaques de fusta Elements de suport: - Amb suport de llistons - Amb suport de solera Detalls d’impermiabilització Detalls de fusta Detalls pissarra Detalls plaques asfàltiques 29 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 3R DE CARRERA Detalls de col·locació de plaques asfàltiques 30 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 3R DE CARRERA 7. Coberta de xapa plegada: Detalls - junts en el sentit del pendent: 31 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 3R DE CARRERA 32 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 3R DE CARRERA Detalls – junts perpendiculars al sentit del pendent 8. Coberta de xapa conformada sobre entramat d’acer: 33 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 3R DE CARRERA 34 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 3R DE CARRERA EXERCICIS: EXERCICI 1: Calcular el coeficient de transmissió tèrmica d’un tancament: Conceptes: Conductivitat d’un material (λ) (Kcal/h·m·ºC ó W/m·ºC) Resistència al pas del calor (ri = 1/λi) Coeficient Gruix superficial de de pas del calor aire-sòlid l’element (ai) (ei) Coeficient de transmissió tèrmica d’un tancament (K) (Kcal/h·m·ºC) Fórmules: a1= Coeficient superficial de pas del calor interior = 7 a2= Coeficient superficial de pas del calor exterior = 22 Rc= Coeficient de transmissió tèrmica cambra = 0,21 1. Calcular R amb aïllant: Per trobar els valor corresponents a la λi i la ei , els buscarem a la taula superior.
35 ...