Tema 14 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Psicopatologia
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA   14:   TRASTORN   PER   ESTRÉS   AGUT   I   TRASTORN   PER   ESTRÉS   POSTRAUMÀTIC    (classe  de  la  noia)     Ansietat     -­‐ Estat  psicofísic.  Una  situació  d’estrès  indica  possible  perill.       -­‐ Canvis  psicofísics,  producció  d’hormones  per  activació  de  resposta  d’alarma     -­‐ Dos  tipus  de  resposta:  Fight  or  Flight     La  ansietat  és  molt  comú  en  el  trastorns  psicopatològics:  trastorns  d’ansietat,   trastorns  de  personalitat,  trastorns  afectius,  trastorns  psicòtics...     Característiques  comuns  del  TEA  i  TEPT     • Factor  estressant.  Esdeveniment/s  que  comporten  mort  o  amenaça  de  mort   o  greus  danys  per  si  mateixos  o  una  altre  persona.   • Por  intensa,  sentiments  d’importància,  horror.     • Deteriorament  afectiu,  social  i  laboral   • Símptomes  de:   o Intrusió   o Evitació   o Ansietat/augmentada  activació     • Culpa  per  haver  sobreviscut     Símptomes  d’intrusió     Reviure,  re  experimentar  esdeveniment  a  través  de:   -­‐ Imatges,  percepcions,  pensaments   -­‐ Malsons   -­‐ Flashbacks,  il·lusions,  al·lucinacions   -­‐ Desajust  en  presència  d’estímuls  associats  al  esdeveniment  traumàtic     Símptomes  d’evitació     -­‐ Evitació  d’estímuls  associats  a  la  situació  traumàtica   -­‐ Exemples:  persones,  llocs,  activitats,  pensaments,  sensacions,  discursos   sobre  l’event  traumàtic.   -­‐ “Desapego”,  embotiment     Símptomes  d’hiperactivació     -­‐ Insomni  de  conciliació/manteniment   -­‐ Irritabilitat   -­‐ Dificultats  per  concentrar-­‐se  i  relaxar-­‐se   -­‐ Hipervigilància   -­‐ Excessiva  resposta  d’alarma   DIFERENCIES     Aparició  de  símptomes   Duració  de  símptomes   Altres  característiques   Número  de  símptomes   per  diagnòstic  (DSM-­‐IV   TR)   TEA   Uns  dies  –  4  setmanes   TEPT   -­‐  Primers  mesos   -­‐  Inici  tard  (  >  6  mesos)   2  dies  –  4  setmanes   -­‐  >  o  igual  1  mes   Subtipus:   -­‐  Agut    <  3  mesos   -­‐  Crònic  >  3  mesos   Símptomes  dissociatius   Alteració  més  marcada   més  marcats:   de  l’esfera  afectiva:   -­‐  Amnèsia   -­‐  Pèrdua  d’interès  per   -­‐  Desrealització   activitats  gratificants   -­‐  Despersonalització   -­‐  Incapacitat  per  els   sentiments  amorosos  (ex:   sexualitat)   -­‐  Desesperança  de  cara  al   futur   -­‐  >  o  igual  dissociació   -­‐  >  o  igual  1  intrusió   (criteri  incloïen   -­‐  >  3  evitació-­‐   embotiment  afectiu)   embotament   -­‐  >  o  igual  intrusió   -­‐  >  o  igual  hiperactivació   -­‐  Evitació  i  hiperactivació:   no  especificat,  però  tenen   que  estar  presents       Diagnòstic  diferencial     • Trastorn  degut  a  causa  orgànica,  condició  mèdica  general,  us  de  substàncies   • Trastorn  d’adaptació   • Altre  trastorn  d’ansietat  i/o  mental   • Simulació       Possibles  conseqüències     • Resolució  de  símptomes  i  recuperació  adequada  funcionament   • TEA   • TEA  que  evoluciona  en  TEPT   • TEPT     Epidemiologia  del  TEPT     Revisió  estudis  en  supervivents  de  desastres  [Neria,  Nandi  &  Galea  (2008=]   -­‐ 30-­‐40%  víctimes  directes   -­‐ 10-­‐20%  personal  d’emergència   -­‐ 5-­‐10%  població  general       Segons  revisió  de  Talarn  (2010)   -­‐ 3.5-­‐50%  Combatents  en  guerra   -­‐ 57-­‐70%  víctimes  de  violacions     Trauma  -­‐-­‐>  TEA  o  TEPT?     • APA  2000:  1  sobre  2  està  exposat  a  traumatisme  1-­‐2  vegades  en  la  seva   vida-­‐.  Tot  i  això,  només  8%  desenvolupa  un  TEPT   • Símptomes  d’estrès:  normal  manifestació  després  d’esdeveniments   potencialment  traumàtics   • Psicopatologia  quan  símptomes  produeixen  desajust  i/o  deteriorament   funcionament       Hipòtesis  multifactorial     Desenvolupament  del  TEPT  per  interacció  de  diversos  factors:     • Vulnerabilitat  individual   • Factor/es  estressant/s   • Circumstàncies  socials   • Recursos  disponibles       FACTORS  DE  RISC   Pre-­‐traumàtic   -­‐ Socio-­‐demogràfics:  gènere   femení,  major  edat,  pobresa,   minoria  ètnica   -­‐ Pertànyer  a  una  comunitat   conflictiva   -­‐ Història  personal/familiar  de   prèvia  psicopatologia   -­‐ Precedents  esdeveniments   estressants/traumàtics   Peri-­‐traumàtics   -­‐ Alta  exposició  al  trauma     -­‐ Alta  gravetat  de  l’event   -­‐ Alta  percepció  d’amenaça   personal   -­‐ Símptomes  de  dissociació  durant   el  trauma   -­‐ Fort  impacte  a  nivell  psicològic   (ex.  Reaccions  de  pànic,  elevat   nivell  de  por)   Post-­‐traumàtics   -­‐ Falta  de  suport  social   -­‐ Ulteriors  factors  estressants           Pre-­‐traumàtics   Peri-­‐traumàtics   Post  traumatics       PSICOLOGIA  DE   L’APRENENTATGE   -­‐  Contribueix  a   explicar  símptomes   d’evitació   -­‐  Condicionament   -­‐  Generalització   FACTORS  DE  PROTECCIÓN   -­‐ Alta  auto-­‐eficàcia  i  autoestima   -­‐ Locus  of  control  intern   -­‐ Optimisme,  expressivitat   emotiva   -­‐ Recolzament  social   -­‐ Espiritualitat     -­‐ Alt  rèdit   -­‐ Tipus  de  traumatisme:  Accidents   naturals  vs  accidents  deguts  a   acció  humana  (ex:  atentats,   violència  interpersonal,  abús...)   -­‐ Alta  auto-­‐eficàcia   -­‐ Xarxa  social/recolzament  social   -­‐ Sentit  de  comunitat   -­‐ Recursos  ambientals   -­‐ Estratègies  d’afrontament:   reformulació  positiva,  atribució   de  sentit  (es  sempre  possible?),   inhibició  d’emocions  negatives  (   en  uns  casos  es  estratègia   adaptativa)   MODEL  BIOLÒGIC   PSICOANÀLISIS   -­‐  Estudia   modificacions   cerebrals  i   alteracions  en   transmissió   sinàptica   -­‐  Descontrol   sobrerreació   -­‐  Dinàmica  entre   traumatisme  i   capacitat   d’elaboració  YO   -­‐  Paper  de   mecanisme  de   defensa           Tractament  per  TEA,  TEPT     • Teràpia  farmacològica   • TCC:  reestructuració  cognitiva,  exposició  in  vivo  e  imaginació,  tècniques  de   relaxació   • EMDR  (eye  movement  desensitization  and  reprocessing)   • Teràpia  psicodinàmica:  hipnosis  i  psicoteràpia  focal         Resiliència     • Des  de  el  llatí  resilio  =  rebotar   • En  general:  bona  adaptació  a  tot  i  que  els  esdeveniments  son  potencialment   traumàtics   • S’associa  a  recursos  personals;  procesuals,  socio-­‐ambientals.       Crecimiento  posttraumàtic     • Pensament  filosòfic  i  religiós  des  de  l’antiguitat   • Canvis  positius:   o Percepció  de  si  mateix  (millor  avaluació  de  capacitats  personals   o Relacions  interpersonals  (major  cercania,  canvis  en  relacions)   o Filosofia  de  vida  (canvi  prioritats)     ...