TEMA 12 (Contractes de préstec i finançament) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Dret Civil III
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 12. CONTRACTES DE PRÉSTEC I FINANÇAMENT 1.PRÉSTEC COMODAT (1740-1752) És un contracte en virtut del qual el comodatari rep del comodant una cosa no fungible per usar-la durant un cert temps, i transcorregut aquest temps ha de restituir-la.
Característiques: és gratuït (si hi hagués algun tipus de retribució seria un arrendament) i té durada temporal.
L’objecte d’aquest tipus de contracte ha de ser no fungible, és a dir, que no es destrueix amb el seu ús, tot i que és possible fer comodat sobre objectes fungibles que el seu ús no comporti la consumació de la cosa (ampolles de licor que es deixen a un 3r per exposarles, no per consumir-les). Capacitat necessària per fer contracte de comodatles generals de contractació. Neix un dret d’ús, és necessari que el comodant (qui entrega la cosa) tingui dret d’ús sobre la cosa que entrega al comodatari.
1.2.DRETS I DEURES QUE INTERVENEN EN EL CONTRACTE DE COMODAT Comodatari: (qui rep la cosa) té el dret d’ús sobre la cosa i prou, no té dret als fruits que se’n puguin derivar ni en cap cas adquirirà cap dret real. Obligacions: - Restituir la cosa al finalitzar el contracte.
Ja que l’ha de restituir conservar-la amb la diligència deguda (la del “bon pare de família”).
No respondrà de l’envelliment de la cosa ni tampoc del seu deteriorament pel seu ús (a menys que hi hagi culpa). No obstant, l’article 1744 sí que li imputa la responsabilitat per la pèrdua de la cosa, encara que sigui per cas fortuït, quan es compleixen 2 requisits: - Quan es destina la cosa a un ús diferent del pactat.
Quan té la cosa en el seu poder més temps del pactat.
Comodant: (qui entrega la cosa) té el dret de que li restitueixin la cosa al finalitzar el termini pactat i que estigui en bon estat. Obligacions: - - 1751: ha de pagar les despeses extraordinàries de la cosa degudes a la conservació de la mateixa, sempre que el comodatari ho posi en coneixement del comodant abans de realitzar la despesa, a menys que sigui tant urgent realitzar la despesa que no es pugui esperar la resposta del comodant.
1752: responsabilitat del comodant per danys causats pel comodatari a la cosa a conseqüència de vicis ocults en aquesta i que el comodant coneixia i no va comunicar al comodatari.
1.3.EXTINCIÓ Quan finalitza la durada pactada. Aquesta duració normalment la pacten les parts, si no ho fan: es considera que finalitza la durada quan finalitza l’ús pactat (depèn de pel que se li hagi deixat la cosa: cotxe per venir a la UAB fins que finalitzi el curs). Si no s’ha pactat duració i tampoc podem atendre al criteri d’ús, acudiríem a la costum del lloc. Si no es pot atendre a cap dels 3 anteriors, la durada queda a disposició del comodant. Val a dir que és possible que el comodant recuperi la cosa si té urgent necessitat d’ella.
2.PRÉSTEC MUTU És el simple préstec i consisteix en un contracte en que una de les parts entrega a l’altre part diners o alguna cosa fungible, amb la condició de que li sigui tornada, al cap d’un temps pactat, una altra cosa de la mateixa espècie i qualitat. Per tant, recau sobre coses que es consumeixen amb el seu ús. El prestatari (el que rep) adquireix la propietat d’aquestes coses fungibles, amb la qual cosa el dret de propietat que tenia el prestamista (el que entrega) es transforma en un dret de crèdit. Característiques: temporal i gratuït (normalment no es pacten interessos). Obligacions prestamista: ja que es transfereix la propietat, ha de ser el propietari de la cosa i tenir capacitat per alienar-la. Obligacions prestatari: restituir la mateixa quantitat a la rebuda i de la mateixa espècie i qualitat (encara que la cosa fungible hagi patit alteracions en el seu preu: jo, com a prestatari, m’entreguen unes ampolles per valor de 2000€, quan les hagi de tornar si costen 4000€, ho hauré de fer de totes maneres.
Capacitat: la capacitat general per contractar. El CC preveu 2 regles específiques: 1. Menor emancipat no pot prendre per si sol diners en préstec sense consentiment dels pares o del curador.
2. Tutor no pot, sense autorització judicial, donar o rebre diners en préstec.
3.PRÉSTEC AMB INTERESSOS S’admeten sempre que estiguin expressament pactats. Els interessos vençuts es poden capitalitzar, és a dir, considerar-se com a capital degut i generar novament interessos, és el que s’anomena anatocisme (els interessos dels interessos). Aquest por néixer per 2 vies: 1. Convencional (pactada).
2. Legal (1109 CC).
La quantia dels interessos pot ser pactada lliurement per les parts, a menys que sigui d’aplicació la “Llei Azcárate” (Llei de Repressió de la Usura), que té per objectiu la repressió d’aquells préstecs usuraris i diu que són nuls aquells préstecs en que els interessos pactats siguin superiors al normal i que ha estat acceptat pel prestatari degut a la seva situació de necessitat. Si es donen aquests requisits es declara la nul·litat del contracte i com a conseqüència el prestatari només estarà obligat a tornar el capital rebut.
Extinció: amb la restitució de l’equivalent a la cosa lliurada amb l’arribada del termini pactat. Si no s’ha pactat durada, ens atendrem als usos i la costum del lloc de celebració del contracte.
4.CONTRACTE DE CRÈDIT AL CONSUM (LLEI 16/2011 DE 24 JUNY) El contracte de crèdit al consum és aquell pel qual un prestamista concedeix o es compromet a concedir a un consumidor un crèdit sota la forma de pagament ajornat, préstec o qualsevol altre forma de finançament. Parts del contracte de crèdit al consum: - Consumidor: persona física que actua sense cap finalitat comercial o professional.
Prestamista: persona física o jurídica que concedeix el crèdit en exercici de la seva professió.
- Intermediari: persona física o jurídica que no actua com a prestamista però que ofereix el contracte de crèdit o celebra aquest amb el consumidor i en nom del prestamista (a canvi d’una remuneració).
Article 3 de la llei: contractes que en queden exclosos: contractes de crèdit garantits amb hipoteca immobiliària; contractes de crèdit l’import dels quals és inferior a 200€; contractes d’arrendament financer en els que no s’estableix l’obligació de compra de l’objecte en finalitzar l’arrendament...
Règim jurídic: les normes de la Llei 16/2011 són de caràcter imperatiu i, per tant, els consumidors no podran renunciar als drets que els hi reconeix. La renúncia d’aquests drets o els actes contraris a la llei seran nuls. Aquestes normes són aplicables al territori espanyol i també quan les parts escollin l’aplicació d’una llei corresponent a un Estat membre de l’espai econòmic europeu.
Forma i contingut: (art. 16): sempre cal fer-lo constar per escrit, en paper o un suport durador. Amb una lletra llegible (condicions clares...) i amb un contrast d’impressió adequat. Cal que contingui, entre d’altres: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tipus de crèdit.
Identificació i domicili de les parts.
Duració del crèdit.
Import total del crèdit.
Taxa anual i l’import total que deu el consumidor.
Import, nombre i periodicitat dels pagaments.
Procediment a seguir per posar fi al contracte de crèdit al consum i possibles penalitzacions.
Deures d’informació: la llei dóna especial importància al fet que el consumidor estigui totalment informat del contracte abans de la seva formalització. La informació prèvia al contracte: el prestamista i, en el seu cas, l’intermediari, han de facilitar al consumidor (de forma gratuïta i prèvia a la formalització del contracte) tota aquella informació necessària perquè aquest pugui comparar diferents ofertes. El contingut d’aquesta informació prèvia és pràcticament idèntic al contingut del contracte (art. 16). Tot i així, la llei preveu un doble sistema d’informació que consisteix en que, si el consumidor ho requereix, la obligatorietat del prestamista o intermediari de lliurar una oferta vinculant (la qual shaurà de mantenir durant 14 dies naturals). Aquesta oferta haurà de tenir el mateix contingut.
5.CONTRACTE FINANCER/ LEASING (NO ENTRA A EXAMEN) 6.CONTRACTES VINCULANTS Existeixen realment 2 contractes: 1. Contracte de consum: uneix el consumidor amb proveïdor de béns de consum.
2. Contracte de finançament: uneix consumidor amb el prestamista.
El proveïdor i el prestamista poden o no ser la mateixa persona. Si el consumidor exerceix el seu dret al desistiment respecte el contracte de subministre de béns, automàticament deixa d’estar obligat respecte el contracte de finançament, sense que pugui haver-hi penalització.
7.FINANÇAMENT MITJANÇANT TARGETES DE CRÈDIT.
Mitjà de pagament pel qual el deutor (titular targeta) entrega al creditor (establiment mercantil) la targeta per pagar el preu d’una adquisició, i el pagament es fa a càrrec del compte corrent del D. També se les anomena diner intel·ligent o de plàstic. L’establiment mercantil és lliure de permetre aquest tipus de pagament i ho ha d’indicar mitjançant rètols. Si l’admet, ja no podrà negar en cap cas la targeta d’un client, a menys que existeixi un error. 4 tipus de targetes: - - De dèbit: el titular del compte pot fer tot tipus d’operacions amb la targeta i li seran carregades immediatament al seu compte (no hi ha préstec).
De crèdit: l’entitat financera paga els deutes del titular de la targeta concedint-li un crèdit. El fet de lliurar la targeta comporta un canvi de deutor, ja que ara és l’establiment el responsable de pagar a l’establiment.
De compra: les emeten les pròpies empreses comercials a favor dels seus clients per facilitar l’adquisició dels seus béns (carrefour, corte inglés...).
Moneder electrònic: el titular ingressa una determinada quantitat de diners mitjançant la intervenció d’una entitat financera, dels que pot disposar amb la sola presentació de la targeta, sempre que l’establiment estigui adherit al sistema.
...