Exemple examen (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Historia del Arte - 1º curso
Asignatura Música, història i societat
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 11/01/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

100533 MÚSICA, HISTORIA I SOCIETAT (Grau) 28924 HISTORIA DE LA MUSICA (Llicenciatura) 1 TEMA Desenvolupeu el tema següent (màxim dues pàgines) 40%: Classicisme i música: a. El concepte “Clàssic” b. Hi ha classicisme en música? Què cal entendre per classicisme musical? çEs correcte el concept de neoclassicisme aplicat a la música del segle XVIII? Per què? c. Característiques generals dels diferents estils musicals del segle XVIII 2 AUDICIÓ Desenvolupeu les preguntes següents corresponents a l’audició (màxim dues pàgines) 40%: a. Digueu quina forma musical té el fragment proposat b. Expliqueu, en general, quines estructures por tenir aquesta forma c. Proposeu una estructura per a l’obra de l’audició 3 PREGUNTES BREUS Responeu les següents qüestions (màxim 10.20 línies per pregunta) 20%: a. Què és i què determina el timbre dels diferents instruments.
b. Cronología del barroc musical proposada per Bukofzer. Característiques generals de cadascun dels períodes.
c. Situeu cronologicamenti geograficament la música franco-flamenca d. Expliqueu què és el Madrigal e. Instruments i música instrumental de la Grècia clàssica Per als alumnes de LLicenciatura: 4 TEMA A PROPÒSIT DEL LLIBRE D’E. FUBINI Desenvolupeu el següent tema (màxim en una página) fins a +1 punt: Comenteu els motius que aporta l’autora i que expliquen, segons ell mateix, la separació que s’ha fet al llarg de la historia entre la música i la resta de les arts.
...