Tema 10. Onades de calor (2011)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 4º curso
Asignatura Risc Ambiental
Año del apunte 2011
Páginas 2
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Risc ambiental BLOC II: ANÀLISI RISCOS ESPECÍFICS Tema 10: Onades de calor Definició OMG: Fenomen meteorològic advers associat a un període ampli de temps (mínim 3 dies) on es sobrepassen els llindars habituals de T en una àrea gran fins al punt que la població humana en pot resultar afectada.
Definició Ministerio de Sanidad y Consumo: a. Augment de T durant 48h b. Afectació del fenomen en àrees geogràfiques extenses c. Afectació de la salut a certs grups.
T elevades durant molt temps (persistència)  mortalitat del 12-40% respecte valors mitjans.
 Aquest fenomen anirà a més en els propers anys. Vinculació amb el canvi climàtic  “Cop de calor”: quan una persona no pot eliminar la calor amb la suor o la dilatació dels vasos sanguinis. T aprox. als 40ºC. Afecta al sistema nerviós fins a la mort. Gent més afectada:  Petits: malalts crítics  Grans: limitació mobilitat.
1. Península Ibèrica i Europa Onades associades a situacions d’anticiclons i bloqueig. Entra molta radiació a la superfície terrestre. Les onades de calor estan associades en èpoques de sequera.
Onades de calor relativament freqüents en el continent europeu: àrees mediterrànies i al nord.
Les més importants: - Estiu 2003: tot Europa excepte països escandinaus. Principi de juny fins a finals d’agost. Pic: 1a quinzena d’agost. Pitjor desastre natural en els últims anys (en termes de mortalitat). T nocturnes > 28-30ºC. Paés més afectat: França: concentració de la població a grans ciutats, 15000 morts.
- Estiu 2010: estiu més càlid dels últims 500 anys, molt afectat Rússia.
Catalunya: 38ºC durant 3 dies consecutius i T nit=27ºC. 20% de la mortalitat associada a onada de calor. Barcelona excés de mortalitat. Estudis relacionats al viure sol amb més afectació.
2. Impactes     Augment del CO2 (no energia hidroelèctrica) Augment incendis forestals Alps: perill esllavissament glaceres T mar31ºC 3. Gestió del risc Instruments:  Pla PROCICAT (pla de protecció civil). Dos nivells d’actuació: o Alerta (en funció de la previsió de T màx i mín i per la durada prevista de l’episodi) o Emergència  POCS (pla per onades de calor i salut).
o Objectius del Pla d’Actuació per a prevenir els efectes de les onades de calor:  Predir situacions de risc meteorològic amb la màxima antelació possible  Traduir previsions en preavisos (fins 96 hores abans) i avisos /36 hores). Avís de nivell 1 si T a l’interior>40 C o T al litoral >35 C. Avis de nivell 2 si la T>45 C en algun punt del territori català.
 Seguiment diari de les dades de defuncions per edat i sexe (funeràries)  Seguiment diari de mortalitat hospitalària  Seguiment diari de morts judicials i de morts per cops de calor a Catalunya  Minimitzar els efectes negatius de l’onada de calor sobre la salut de la població catalana  Recomanacions per a la població en general (fulletó informatiu a CAPs i farmàcies + telèfon de consultes)  Recomanacions al personal sanitari  Recomanacions a residències geriàtriques o Fases d’actuació:  Fase 0: A partir de l’1 de juny: fulletons informatius + elaboració de plans d’actuació en centres mèdics i geriàtrics i elaboració en cada CAP d’un cens de les persones amb mes risc.
 Fase 1: Juliol i Agost: Difusió setmanal de temperatures i defuncions.
Activació de mesures per a protegir a les persones mes vulnerables.
 Fase 2: Activada en cas d’alerta inclou l’avís als mitjans de comunicació i dispositius assistencials i atenció especifica a les persones mes fràgils (tant a domicili com a ambulatoris) Plans generals, no tenen pla especial (com terratrèmols, inundacions...) 4. Mesures d’emergència Avisar els serveis socials dels ajuntaments i els CAPs perquè es posin en contacte i els informin i aconsellin a les persones amb més risc. També han de traslladar a les persones més crítiques.
• Telèfon de consultes disponible 24 hores • Ampliació plantilla de bombers i de personal sanitari • Visita domiciliaria a persones molt vulnerables i trasllat eventual a llocs amb refrigeració • Obertura de centres amb aire condicionat (cas de mala adaptació: molt consum d’energia que fa augmentar la T urbana, uns 1.5-2ºC) • Prohibició de tallar subministrament elèctric i d’aigua a les persones que no paguin els rebuts 5. Valoració final   Risc relativament nou, però episodis amb un impacte important.
Mancança: mesures preventives que incideixen en la relació entre urbanisme i clima. Ex: arquitectura bioclimàtica (+ ventilació, +fonts públiques, parcs urbans, zones aclimatades...) ...