Quadre Bloc 1.1 (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica II
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 70

Descripción

Quadre resum de grups farmacològics, vies d'administració, indicacions terapèutiques, característiques, mecanismes d'accions, farmacocinètica i efectes adversos. Classificació segons malalties com a classe.

Vista previa del texto

Farmacologia i Terapèutica II BLOC I: TRACTAMENT DELS TRANSTORNS NEUROLÒGICS Grup farmacològic Principi actiu Via admin.
Indicació terapèutica Característiques Mecanisme d’acció Farmacocinètica EA/contraindicacions INSOMNI Benzodiazepines * -zepam / -zolam Agonistes BZD1 Clorazepam Diazepam VO VO t1/2 llarg (10-52 h)  Relaxants musculars Anticonvulsionants a ↑D Lorazepam Alprazolam Flunitrazepam Triazolam VO, IM VO VO VO t1/2 intermig (8-24h) Ansietat generalitzada Midazolam VO, IM Brotizolan VO Zolpidem VO Zaleplon t1/2 curt (2-6h)  Insomni, Sedació en situacions terminals Insomni crònic o transitori  ↑seguretat  no alteren la son Zoplicona Eszoplicona Doxilamina VO Hidroxicina Inici 30’ Durada 6-8 h Inici 20’ Durada 4 h Inici lent Insomni que no requereix depressor del SNC 2a elecció Unió al receptor BZD1 VO No es metabolitzen  inici ràpid, durada curta  No somnolència diürna (excepte Zoplicona) EA  Sedació i somnolència Hipotonia muscular Amnèsia anterògrada Toxicitat fetal Llavi leporí fetus Alteren patró de la son Addicció  SR si es retira sobtadament (més en BDZ de ↓vida) Tolerància Rarament afecta pell, hemato o hepato Contraindicacions  amb altres depressors SNC, alcohol i fcs de metabolisme hepàtic ↓EA que BZD Cefalea, somnolència, mareig despertar Amnèsia anterògrada Gust metàl·lic Antihistamínics H1 de 1a Generació Agonista dels receptors Alteracions del ritme No està aprovada per de melatonina MT1 i MT2 circadiàri l’AEMPS ni l’EMA Ramelteon® Insuficiència glàndula ↑recerca d’anàlegs pineal * Pauta de tractament de BDZ per evitar toleràncies  períodes intermitents de dosis baixes durant menys de 4 setmanes Melatonina ↑absorció VO ↑ liposolubles = travessen BHE ↑Biodisponibilitat ↑unió a albúmina Metabolisme hepàtic Eliminació orina ↓ temps de latència ↓despertars ↑ temps global de son ↑sensació de descans Insomni quan BZD contraindicades  patologies respiratòries Difenhidramina Agomelatina® Reconeixen interfase entre subunitat α I γ.
Potencien abertura receptor GABA (canal ionòfor Cl-)  entra Cla la cèl I costa més respondre a estímul +  depressió SNC Unió receptors BZD1 i BZD 2 Inici 30’ Durada 8 h zolpi- / zaleAntihistamínics 1a elecció Moduladors al·lostèrics del receptor GABA.
Tolerància ràpida i efectes anticolinèrgics Farmacologia i Terapèutica II BLOC I: TRACTAMENT DELS TRANSTORNS NEUROLÒGICS Grup farmacològic Principi actiu Via admin.
Indicació terapèutica Característiques Mecanisme d’acció HIPERSÒMNIA, NARCOLÈPSIA I CATAPLÈXIA Estimulants amfetamínics Metilfenidat VO Estimulants no amfetamínics Modafinil VO Antidepressius tricíclics Imipramina VO Hipersomnia i Narcolèpsia Estimulants del SNC Cataplexia Protriptilina Clompramina Malaltia Ansietat generalitzada Pànic Fòbies TOC Síndrome d’estrès post-traumàtic (SSTP) Aguda Buspirona o BZD BZD+antidepressius BZD o β-blocador ISRS BDZ (↓eficàcia) Crònica Antidepressius Antidepressius Antidepressius ISRS Antidepressius Farmacocinètica EA/contraindicacions Farmacologia i Terapèutica II BLOC I: TRACTAMENT DELS TRANSTORNS NEUROLÒGICS Grup farmacològic Benzodeiazepines Azaspirodecandiones Principi actiu Lorazepam Alprazolam Flunitrazepam Diazepam Clordiazepòxid Buspirona (i anàlegs) Via admin.
VO Indicació terapèutica Característiques ANSIETAT I ALTRES TRANSTORNS Ansietat generalitzada  BZD de vida mitjana administració prèvia als antidepressius Tractament ansietat a No són útils per pànic, curt termini TOC o traumes.
Ansietat no aguda  desensibilitza receptor de 5HT, inici activitat ↑lent (setmanes) Agonistes parcials de 5-HT1a Tractament ansietat a curt termini Mecanisme d’acció Farmacocinètica EA/contraindicacions Moduladors al·lostèrics del receptor GABA.
Unió receptors BZD1 i BZD 2 Nivell presinàptic  ↓alliberació de 5HT Nivell postsinàptic  antagonisme 5HT  No sedació  No tolerància creuada amb BZD  No dependència Nausees, mal de cap, Insomni, nerviosisme, Inquietud, Vertígen, mareigs Antihistamínics Hidroxina Moduladors adrenèrgics Propanolol Clonidina Antidepressius tricíclics Imipramina Venlaflaxina Clomipramina Neurolètics de 2a generació ISRS (inh selectius de la recaptació de 5HT) Quetiapina Risperidona Olanzapina VO Ansietat Somnolència Antagonista receptor H1 de 1a generació Aturen efectes físics de l’ansietat ↓tremolor ↓taquicàrdia ↓sudoració Blocador β2 Ansietat generalitzada, pànic, fòbia, TOC, ...
Inici d’acció lent ↑eficaços a mig/llarg termini Tractament ansietat a llarg termini Receptor β2 és postsinàptic  ↓resposta a 5HT (nivell central i perifèric) Receptor α2 és presinàptic  disminueix secreció de 5HT (nivell central) Inhibeixen la secreció de serotonina Agonista α2 2a elecció Quan no hi ha resposta a altres fcs o RAM Contraindicat en pacients hipotensos o asmàtics ...