preguntes test tema 1 (2014)

Examen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Economía - 2º curso
Asignatura Macroeconomia II
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 20/03/2015
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

1. Economia oberta amb tipus de canvi fixes i perfecta mobilitat de capitals. Partim duna situació d’equilibri i augmenta la sensibilitat de la inversió al tipus d’interès. Que passarà en el nou equilibri quan s’han realitzat tots els ajustos? a) tipus de interès constant i renta constant b) Tipus de interès constant i renta disminueix c) Inversió contant i renta disminueix: No perquè inversió no es constant, però la renta si disminueix.
d) Cap de les anteriors.
B En aquest cas varia la b (sensibilitat tipus interès en la inversió), ja que augmenta, i per tant afecta a la I ja que I= I constant –bi Disminueix oferta monetària, per tant contracció de la LM.
2. Tipus de canvi fixes i imperfecta mobilitat de capital. Partim de situació de equilibri i disminueix la sensibilitat de la demanda de diner al tipus d’interès.
a) disminueix amb nivell de renta i augmenta tipus d’interès.
b) renta i tipus interès queden constants c) disminueix tipus d’interès i augmenta la renta.
d) Cap de les anteriors.
B El paràmetre h (sensibilitat tipus d’interès en la demanda) baixa! Ld = ky – hi pteLM = K/h LM amb més pendent.
3. Tipus de canvi fixes i sense mobilitat de capitals. Partim de situació d’equilibri i augmenta la propensió marginal al consum. El BC no esterilitza.
a) Augmenta el consum i la renta d’equilibri.
b) Augmenta el tipus d’interès i la renta queda constant.
c) Disminueix el tipus d’interès i augmenta la inversió.
d) Cap de les anteriors.
Si augmenta la C augmenta el multiplicador alfa. Augmenta pendent de la IS, hi ha dèficit c/c.
4. Tipus de canvi flexibles sense mobilitat de capitals, partim situació d’equilibri i augmenta sensibilitat inversió al tipus d’interès. Que passarà en el nou equilibri quan s’hagin fet tots els ajustos.
a) El tipus de canvi nominal haurà disminuït (apreciació moneda).
b) consum es queda constant: no perquè consum es redueix c) Saldo de la balança comercial a disminuït: es sempre 0 perquè busco equilibri exterior.
d) Cap de les anteriors.
5. Tipus de canvi flexibles i imperfecta mobilitat de capitals. Partim situació d’equilibri, augmenta la despesa pública que es financia amb un increment amb la quantitat nominal de diner. Que passa amb el nou equilibri quan s’han produït tots els ajustos? a) Només increment de despesa pública tindrà efectes reals.
b) Increment de la quantitat de diner provocarà apreciació de la moneda.
c) Les dues polítiques tindran efecte expansiu sobre la renta.
d) Cap de les anteriors.
6. Tipus de canvi fixes i partim d’una situació d’equilibri intern i extern. Es devalua la moneda i el BC no esterilitza.
a) Sempre te efectes sobre el nivell de renta: perquè es una política de devaluació.
b) Sol te efectes sobre el nivell de renta si hi ha perfecta mobilitat de capitals.
c) Sols efectes sobre el nivell de renta si no hi ha mobilitat de capitals.
d) Cap de les anteriors.
7. Tipus de canvi fixes i perfecta mobilitat de capitals. Partim d’una situació d’equilibri intern i extern i augmenta el tipus d’interès extern.
a) Efectes similars a una devaluació.
b) Disminuirà la quantitat de diner i la inversió privada.
c) Millora el saldo de la balança de pagaments.
d) Cap de les anteriors.
8. Tipus de canvi fixes sense mobilitat de capitals. Partim de situació d’equilibri intern i extern i es porta a terme una política monetària contractiva i el BC si esterilitza.
a) Efecte contractiu sobre la renta.
b) No afecta a la renta d’equilibri: no perquè hi ha una disminució.
c) Produeix dèficit en la balança de pagaments que a llarg termini el BC haurà de pagar: No perquè hi ha superàvit comercial.
d) Cap de les anteriors.
9. Tipus de canvi fixes i perfecta mobilitat de capitals. Partim situació d’equilibri intern i extern i augmenta la propensió marginal a importar.
a) No variarà la renta d’equilibri ni el tipus d’interès d’equilibri.
b) Augmentarà el tipus d’interès d’equilibri i disminuirà la renta.
c) Disminuirà la renta però no variarà el tipus d’interès d’equilibri.
d) Cap de les anteriors.
10. Tipus de canvi flexibles: a) Politica fiscal és més efectiva quan més gran és la mobilitat de capitals: És el contrari b) Política monetària és més efèctica quan més gran es la mobilitat de capitals c) Balança de pagaments té un superàvit més gran quan més gran és la mobilitat de capitals.
d) Cap de les anteriors.
11. Tipus de canvi flexibles i sense moviments de capitals. Política monetària expansiva, que passarà? a) Augmentarà la renta i empitjorarà el saldo de la balança de pagaments: Saldo de balança de pagaments segueix sent la mateixa.
b) Es depreciarà la moneda del país i augmentarà el saldo de la balança de pagaments c) Augmentarà la renta i es depreciarà la moneda del país.
d) Cap de les anteriors.
12. Tipus de canvi fixes i perfecta mobilitat de capitals. La resta de valors dels paràmetres no tenen valors extrems. Augmenta la demanda de diner. Que passarà en l’equilibri final? a) S’aprecia la moneda i disminueix nivell de renta.
b) Renta i tipus d’interès són els mateixos que en la situació de l’equilibri constants.
c) Augmenta la renta i el tipus d’interès no es modifica.
d) Cap de les anteriors.
13. Tipus de canvi fixes i perfecta mobilitat de capitals. Es produeix disminució del tipus impositiu.
a) S’apreciarà la moneda i disminuirà el nivell de renta.
b) Renta i tipus d’interès queden constants.
c) Augmenta la renta i el tipus d’interès queda constant.
d) Cap de les anteriors.
...