Garanties (tema 3) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Avaluació Psicològica
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3: GARANTIES CIENTÍFIQUES I ÈTIQUES Variables que amenacen garanties científiques Variables de l’avaluador Les variables de l’avaluador tracten d’explicar els errors que fem a partir de la informació que analitzem.
 Variables demogràfiques - Sexe (en el cas de maltractament o violació es recomana que el sexe de l’avaluador sigui el mateix que el del pacient) - Fòbia social - Edat - Feina - Variables d’aparença (depèn de les característiques físiques es pot construir una imatge o una altra)  Coneixement i experiència S’ha de tenir un coneixement i experiència amb les tècniques a utilitzar en el moment de la intervenció.
 Errors interferencials o de judici - Biaixos confirmatoris: Des del principi es busquen símptomes per obtenir una patologia a partir del que explica el pacient - Efecte primancia: Es sobrevalora la primera informació donada pel pacient - Efecte de recència: Es sobrevalora la última informació donada pel pacient - Representativitat: El que passa només una vegada no és representatiu, no vol dir que hagi de passar sempre.
- Estimació sobre la base de la pròpia experiència: és tendència a que dues coses passen a la vegada, sobreestimació de la concurrència de dues coses - Deformació de la informació si s’analitza retrospectivament: s’ha d’agafar la informació en el moment no després.
 Habilitats i actituds - Actituds del terapeuta  Empatía  Acceptació incondicional  Sinceritat/autenticitat - Característiques del terapeuta  Competència percebuda  Credibilitat i/o confinaça  Atracció  Grau de directivitat - Habilitats de comunicació  Habilitat d’escoltar  Habilitat d’acció  Valors Els nostres valors no poden interferir en un cas, si això passa, s’ha de derivar a aquesta persona a un altre professional.
Variables del subjecte avaluat  Variables demogràfiques  Edat  Motivació S’ha de saber quin és el motiu de que vingui a la consulta. Venir per iniciativa pròpia no vol dir estar motivat.
 Expectatives S’haurien de tenir en compte les expectatives del pacient per saber si són realistes o fantasies.
 Altres  Malalties o dèficits físics/intel·lectuals (si n’hi ha, s’ha d’allargar el procés)  Repertoris conductuals bàsics  Desitjabilitat social Variables de la situació/context  Aspectes físics - Confidencialitat  Aspectes socioculturals Fa referència a si el subjecte s’està descrivint millor del que ho faria només pel context en el que està. Això passa molt en les entrevistes de feina.
Variables referents a la qualitat i ús de tècniques Els instruments s’han de seleccionar basant-se en:  Fiabilitat És la precisió que té un instrument. És a dir, que si en un altre moment realitzem el test, donarà el mateix o molt semblant.
- Estabilitat del test: retest (tot i que no sempre han de ser iguals) - Consistència interna: tots els ítems han d’avaluar el mateix constructe - Objectivitat: ha de ser fiable intrajutges. Vol dir que en mans d’avaluadors diferents ha de donar el mateix resultat.
 Validesa Fa referència a que l’instrument mesura el que ha de mesurar - Validesa de constructe: Grau amb el que mesurarà una variable - Validesa de criteri: concurrència amb altres instruments que avaluen el mateix - Validesa de contingut: si avalua els símptomes representatius  Enfocament idiogràfic Cas específic per al que es van a utilitzar Un avaluador ha d’estar actualitzat de les noves tècniques de recollida d’informació i abans d’utilitzar-les, ha de tenir en compte la orientació teòrica, les consideracions pràctiques, l’estandardització i les propietats mètriques de la tècnica.
Directrius per a l’avaluació d’un test psicològic Orientació teòrica 1. Comprenc adequadament el constructe teòric que el test està avaluant? 2. Es corresponen els ítems amb la descripció teòrica del constructe? Consideracions pràctiques 1. Si l’avaluat ha de llegir, encaixen la seva habilitat i la dificultat de la prova? 2. És apropiada la longitud de la prova? Estandardització 1.
2.
3.
4.
És la població (subjecte) que avaluaré similar a la població origen de la validació original? És la mida de la mostra originaria adequada? S’han desenvolupat normes per a subgrups determinats? Les instruccions em permeten fer una aplicació estàndard? Fiabilitat 1. És la fiabilitat estimada suficient? Validesa 1. Quins criteris i procediments s’han utilitzat en la validació? 2. Produirà el test mesures precises en el context i amb els propòsits pel qual l’estic utilitzant? Variables referents a les dades i al procés  Recomanacions referents a les dades  S’ha d’obtenir dades objectives, és a dir, si el que observem ho podríem estar observant a altres persones.
 Han de ser representatives del problema del subjecte, no puntuals. Això vol dir que han de ser coses quotidianes de la vida del subjecte  Han de ser generalitzables, és a dir, comprovar si la informació és convergent, consistent.
 Comprovar si les diferents conductes concorden amb el constructe  Garanties del procés  Instruments de mesura de qualitat  L’ús dels instruments ha de ser adequat i ajustat a les característiques del cas  Les dades han de ser rigoroses  Les hipòtesis han de basar-se en les dades, ser rellevants i específiques.
Variables que amenacen garanties ètiques El codi deontològic El codi deontològic és un document que recull un conjunt més o menys ampli de criteris amb normes i valors que formulen i assumeixen qui duu a terme l’activitat professional.
El codi deontològic del psicòleg és una regla de conducta professional en l’exercici de la psicologia en qualsevol de les seves modalitats.
PREÀMBUL TÍTOL PRELIMINAR I. PRINCIPIS GENERALS II. DE LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL I DE LA RELACIÓ AMB ALTRES PROFESSIONALS III. DE LA INTERVENCIÓ IV. DE LA INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA V. DE LA OBTENICIÓ I ÚS DE LA INFORMACIÓ VI. DE LA PUBLICITAT VII. DELS HONORARIS I REMUNERACIÓ VIII. GARANTIES PROCESALS ANNEX: REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DEONTOLÒGICA ESTATAL DEL COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS Ús dels instruments de mesura  La millora de la formació dels usuaris Són directrius necessàries com: - Construcció i avaluació - Ús professional dels tests (no a familiars, etc) - Poblacions especials - Procediments d’aplicació  La restricció d’accés als tests per part de persones no qualificades COMISSIÓ DE TESTS La comissió de tests va ser creada per la COP al 1995 per tractar de promocionar i potenciar l’ús adequat dels tests al nostre país. Per a dur a terme aquesta tasca, la comissió de tests funciona de forma coordinada amb altres grups de treball internacionals amb finalitats similars com per exemple amb la ITC.
- Objectius de la comissió - Membres - Principis ètics de l’avaluació psicològica - Normes mínimes per a l’ús dels tests - Traducció-adaptació dels tests - Codi de responsabilitats professionals en la medició educativa - Tests editats a espanya - Estandards per a la competència dels professionals en l’avaluació educativa dels estudiants - International tests commission (ITC) - Algunes direccions d’interès - Directrius internacionals per a l’ús dels tests - Un model per a avaluar la qualitat dels tests utilitzats a espanya - Guies del procés d’avaluació (GAP) Casos particulars  Avaluació psicològica en grups minoritaris o especials - No es poden practicar activitats que puguin semblar injustes o discriminatòries - Quan apliquem una prova a una persona amb discapacitat: - Si la discapacitat no afecta al rendiment de la prova, no cal modificar-la - Si es modifica la prova, s’ha de documentar-se i examinar la versió modificada amb estudis pilot  Responsabilitats del psicòleg en l’avaluació computeritzada AVANTATGES     Temps Esforç Precisió Mesura la rapidesa de resposta      INCONVENIENTS Propietats psicomètriques Falta de familiaritat La qualificació pot tenir a veure amb l’entrenament de les persones que tenen accés a aquest tipus de proves o informes informàtics No es poden utilitzar en brut si es registren dades S’ha d’assegurar confidencialitat ...