Model d'examen 1 (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad Oberta de Cataluña (UOC)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments Psicobiologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 02/10/2014
Descargas 26
Subido por

Vista previa del texto

Espai grapa Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 12/01/2013 15:30 ⊂10.507ℜ12ℜ01ℜ13ℜΕΞΓ∈ 10.507 12 01 13 EX Enganxeu en aquest espai una etiqueta identificativa amb el vostre codi personal Examen Fitxa tècnica de l'examen • Comprova que el codi i el nom de l’assignatura corresponen a l’assignatura en la qual estàs matriculat.
• Només has d’enganxar una etiqueta d’estudiant a l’espai corresponent d’aquest full.
• No es poden adjuntar fulls addicionals.
• No es pot realitzar la prova en llapis ni en retolador gruixut.
• Temps total: 2 h.
• En cas que els estudiants puguin consultar algun material durant l’examen, quin o quins materials poden consultar? No es pot consultar cap tipus de material • Valor de cada pregunta: Les preguntes 1 i 6 tenen un valor d'1 punt cadascuna. Les preguntes 2, 3, 4 i 5 tenen un valor de 2 punts cadascuna.
• En cas que hi hagi preguntes tipus test: Descompten les respostes errònies? • Indicacions específiques per a la realització d’aquest examen: NO Quant? Enunciats 1. Què és la magnetoencefalografia? La magnetoencefalografia és una tècnica de neuroimatge funcional no invasiva que permet registrar l’activitat cerebral. Aquesta tècnica permet captar els petits camps magnètics generats pels potencials postsinàptics, tant excitadors com inhibitoris, produïts per les dendrites apicals de les neurones piramidals que es trobin localitzades als solcs cerebrals.
Pàgina 1 de 3 Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 12/01/2013 15:30 2. Què és una neurona. Quins tipus existeixen segons la seva funció? La neurona és la unitat fonamental de processament i transmissió de la informació en el Sistema Nerviós. Segons la seva funció podem distingir: a) Neurones sensorials: Porten informació des de la perifèria fins al Sistema Nerviós Central.
b) Neurones motores: Porten informació des del Sistema Nerviós Central fins a la perifèria c) Interneurones: Són el tipus de neurones més abundant; són totes les altres neurones que no són ni sensorials ni motores. Aquestes neurones processen informació localment i la transmeten d’un lloc a l’altre del Sistema Nerviós Central.
3. Què és el període refractari? Descriu els principals tipus que coneguis El període refractari es el temps que ha de transcórrer després d’un potencial d’acció perquè un estímul llindar sigui capaç de produir un nou potencial d’acció en el mateix punt.
Hi ha dos tipus de períodes refractaris: -Període refractari absolut: és la part del període refractari en la qual per molt alta que sigui la intensitat de l’estímul no es produeix un potencial d’acció.
-Període refractari relatiu: és la part del període refractari en la qual, si l’estimulació és prou intensa (per sobre l’estímul llindar), s’aconsegueix de produir un nou potencial d’acció; per tant, és un període en el qual el llindar de descàrrega és més elevat.
4. Receptors ionotròpics i receptors metabotròpics: semblances i diferències.
Els dos tipus de receptors poden ser postsinàptics i consisteixen en proteïnes de membrana que reconeixen neurotransmissors, tot i que la seva estructura i la manera de realitzar els seus efectes són diferents.
Els receptors ionotròpics contenen una regió receptora del neurotransmissor acoblada a un canal iònic. Així, quan el neurotransmissor s’uneix al receptor es produeix una obertura immediata del canal, el qual permet el pas d’ions.
Els receptors metabotròpics també contenen una regió receptora però no estan acoblats directament a cap canal iònic. Aquest tipus de receptors està unit a una proteïna G, de manera que quan el neurotransmissor s’uneix a un receptor metabotròpic es produeix un canvi en l’estructura d’aquesta proteïna G. Aquest canvi inicia una cascada bioquímica que acaba activant unes molècules anomenades segons missatgers, que són les que produeixen l’obertura dels canals iònics. L’activació de segons missatgers sol produir l’obertura de més d’un canal iònic, els quals solen estar a distància del receptor que rep el neurotransmissor. Així doncs, l’activació dels receptors metabotròpics produeix una amplificació del senyal del neurotransmissor, però de manera més lenta que en el cas dels receptors ionotròpics.
Pàgina 2 de 3 Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 12/01/2013 15:30 5. Si vols augmentar la resposta postsinàptica en una sinapsi, quina d'aquestes substàncies escolliries? Raona la teva resposta.
a) Un inhibidor de la recaptació b) Un antagonista postsinàptic.
c) Un inhibidor de la síntesi del neurotransmissor.
Per tal d’augmentar la resposta postsinàptica en una sinapsi utilitzaríem un inhibidor de la recaptació. La recaptació és un dels mecanismes d’inactivació del neurotransmissor, és a dir, un dels mecanismes que permet eliminar el neurotransmissor de l’espai sinàptic. Si inhibim aquest procés el neurotransmissor estarà durant més temps a l’espai sinàptic i per tant, augmentarem la resposta postsinàptica.
L’antagonista no seria una bona opció ja que bloqueja els efectes del lligand endogen o d’un agonista, i no produeix cap resposta per si sola.
L’inhibidor de la síntesi del neurotransmissor tampoc seria una bona opció perquè s’alliberaria menys quantitat de neurotransmissors a l’espai sinàptic.
6. Situa al costat del nom de cada estructura de la següent llista el número que li correspon en el dibuix. Fixa’t que en els dibuixos hi ha més números que estructures a localitzar; només has d’escriure UN SOL número per a cada estructura.
Lòbul frontal 1 Lòbul occipital 8 Tàlem 4 Nucli putamen 6 Hipotàlem 12 Pàgina 3 de 3 ...

Tags: