Problemes de mètodes electroquímics (tot) (2017)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 2º curso
Asignatura Tècniques Instrumentals
Año del apunte 2017
Páginas 7
Fecha de subida 14/06/2017
Descargas 13
Subido por

Descripción

Mètodes electroquímics: conductimetria, potenciometria i polarografia

Vista previa del texto

Problema número 1 (conductimetria) Problema número 2 (conductimetria) Les conductivitats molars ( m) del HCl en aigua a 298.15 K són: 424.5, 422.6, 421.2, 415.7 i 411.9 S cm2 mol-1 i les concentracions són 0.0001, 0.0005, 0.0010, 0.0050 i 0.0100 M.
A 25°C un conductímetre mesura una conductivitat (k) de 1,2·10-3 S/cm d’una dissolució 5 ·10-3 M de NaOH.
Calcula la conductància (G), la resistència (R) i la conductivitat molar ( de la dissolució si els elèctrodes de la cel.la conductimètrica estan separats a una distància d'1 cm i tenen una superfície d'1 cm2.
m ) Feu-ne la representació ajustant la llei límit de Kohlraush a les dades i doneu el valor de el valor de conductivitat molar a dilució infinita Resultats Resultats: 425 S cm2 mol-1 a) 1,2·10-3 S; b) 833 S-1 o Ohms; c) 240 S cm2 mol-1 Problema número 3 (conductimetria) Problema número 4 (potenciometria) En la valoració de 100 cm3 d'una dissolució diluïda d'àcid acètic amb NH3 0,5 M es van obtenir els següents resultats de conductància per a diferents volums de reactiu valorant afegits.
Una pila formada per un elèctrode de vidre i un elèctrode de calomelans submergit en una dissolució de pH 5,0, té un potencial de 0,285 V.
V, cm3 G, S ·10-3 8 9 1,33 1,47 10 11 12 13 15 17 1,61 1,75 1,89 1,97 1,94 1,91 Feu la representació gràfica de G en front de V i determineu la concentració d’àcid acètic Si se substitueix aquesta dissolució per una de pH desconegut el potencial passa a ser 0,190 V. Calcula el pH de la segona dissolució.
Resultats: 6,6 Resultats: 0,065 M 1 Problema número 5 (potenciometria) El potencial d’una semicel·la de Fe+3/Fe+2 és 0,750 V mesurats respecte a l’elèctrode normal d’hidrogen (ENH).
Quin és el potencial respecte a l’elèctrode de plata-clorur de plata? I respecte al de calomelans (SCE)? E SCE = 0,244V E Ag/AgCl = 0,197 V Problema número 6 (potenciometria) Per tal de disposar d’una recta de calibratge per a la determinació potenciomètrica de Ca2+ en aigua s’utilitza un elèctrode selectiu (ISE).
Per fer-ho la força iònica, tant dels patrons com de les mostres, contenen KNO3 a concentració final 0,5 M. S’obtenen els següents potencials pels patrons indicats.
[Ca +2] M 1,00·10-5 5,00·10-5 1,00·10-4 5,00·10-4 1,00·10-3 Ecell (V) -0,125 -0,103 -0,093 -0,072 -0,065 5,00·10-3 1,00·10-2 -0,043 -0,033 Calculeu la recta de calibratge i determineu la concentració de calci en una mostra d’aigua que dóna -0,084 V.
Per què patrons i mostres han de contenir KNO3 0,5 M? Resultats a) 0,553 V b) 0,506 V Resultats 2,14.10-4 M Problema número 7 (polarografia) Problema número 8 (polarografia) Una dissolució 4·10-4M de clorur de plom va produir una alçada d'ona de 1,74 µA mentre que la d'una dissolució 3·10-4 M de clorur de zinc fou de 1,04 µA sota idèntiques condicions.
Una dissolució de cadmi va produir l'ona polarogràfica que es mostra a la figura.
Calculeu n i E1/2 per aquest sistema. Els valors d'i i de iL-i, necessaris pels càlculs, s'han trobat a partir de la figura .
Es van afegir 25 mL d'una dissolució 6·10-4M de clorur de plom a 50 mL d'una dissolució desconeguda de clorur de zinc.
Es va obtenir una alçada de 2,0 µA per l'ona del Zn en la barreja i 1,2 µA per l'ona del Pb.
Quina és la concentració de Zn a la mostra original? Resultats 6,3.10-4 M Resultats 0,8639; 1,75 2 Problema número 9 (polarografia) A la següent taula es presenten els màxims dels polarogrames d’impulsos d’un conjunt de patrons d’Al (III) en acetat sodi 0.2 M a pH=4.7.
Calcula la concentració d’una mostra que dóna un màxim de 0,904 A. En quin potencial de reducció estan mesurats aquests màxims? Resultats: 0,077 mM 3 ...

Tags: