00 SEMINARI2 Inspeccions farmacèutiques (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 26/04/2016
Descargas 38
Subido por

Vista previa del texto

Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat 2015-2016 SEMINARI 2: CRITERIS APLICATS EN LA INSPECCIÓ DE FABRICANTS DE PRINCIPIS ACTIUS INTRODUCCIÓ I ESTADÍSTIQUES Inici de les inspeccions l’any 2012, fins llavors era competència de l’AEMPS • 45 empreses fabricants de p.a.
• 43 inspeccionades, 42 d’aprovades • 15 d’elles sense cap desviació major • 709 desviacions totals Deficiències classificades com a: • Crítiques: inacceptables. Minoritàries, si són molt nombroses poden comportar el tancament de la fabricació • Majors: pot dur a un defecte de qualitat en el producte final • Altres: desviacions de la norma, no necessàriament impacten en la qualitat final. Són la gran majoria En general es detecten un 19% de deficiències. On són? Desviacions per àrees d’inspeccions: • Zones de fabricació • Gestió de la qualitat • Control de qualitat i mostrateca • Emmagatzematge i transport • Altres Durada de les inspeccions molt variable, segons la dimensió de cada empresa. Des d’un dia fins a 8; la majoria ronda el voltant de 3-4 dies Si un fabricant vol incloure un nou principi actiu, la burocràcia dependrà de cada situació: pot ser que només es requereixi nova documentació, que s’hagi de comunicar a l’AEMPS i aquesta decideixi… ZONES DE FABRICACIÓ Un cop acabada la síntesi i purificació és obligatori: • Zona amb tractament d’aire filtrat • Separació física amb altres zones i equips de fabricació • Mesures estructurals i procedimentals que impedeixin una possible contaminació creuada entre diversos principis actius • SAS • Sobrepressió • Vestuaris • Equips de protecció • Monitoratge ambiental • Validacions i verificacions de neteja Quina direcció han de tenir els diferencials de pressió en les sales netes per PAF no estèrils? • Producte en forma de pols: la pols s’ha de confinar a la zona de fabricació • Zona fabricació < SAS; tot amb aire filtrat • Zona fabricació > SAS; tot amb aire filtrat • SAS > Zona fabricació i exterior; entorn sense aire filtrat • Zona fabricació < Entorn; tot amb aire filtrat • Producte humit: en aquest cas el risc és de contaminació microbiana: s’ha d’evitar que els possibles bacteris entrin a la zona de fabricació. És el mateix concepte que per PAF estèrils 1 de 3 Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat 2015-2016 Cada quan s’han de qualificar els sistemes de tractament d’aire? Depèn • Es genera molta pols? • Quin % d’aire exterior s’aporta? • Quina eficàcia tenen els filtres que es fan servir? • Els retorns tenen filtres? Quin manteniment tenen? • Manteniment preventiu? Com es podria plantejar el monitoratge ambiental? Amb un anàlisi de riscos • Quin tipus de PAF es fabrica? • Quant tancat és el procés productiu? Què passa amb les lamel·les? • Arriben a terra? • Garanteixen un diferencial de pressió? En general no; es requereix una separació física total • D’on ve l’aportació d’aire? És aire net? • Quins equips hi tenim? • Quin és l’entorn? • Sempre està el clima engegat? En general, no són recomanables ni tampoc es tracta d’una bona praxis… S’accepta provisionalment, però s’esperen obres de millora GESTIÓ DE LA QUALITAT • Quin grau de coneixement es té dels processos? S’han identificat els punts crítics? • S’han validat els processos basant-se en un anàlisi de riscos? • S’han identificat els punts crítics dels processos? S’inclouen en la RAQP? (Revisió Anual de Qualitat de Producte) • Càlcul de les capacitats de procés > 1 • Quan hi ha desviacions s’investiguen i es documenten correctament? • Sistema CAPA: Accions Correctives, Accions Preventives • S’han de tenir integrades totes les incidències de l’entorn de la companyia: desviacions, auditories internes, externes, de clients, de les autoritats, controls de canvis, reclamacions… PROVEÏDORS • Matèries primeres crítiques: auditoria • Amb dades històriques s’accepta reducció analítica • S’exigeix una identificació per lot. En medicaments, una identificació per envàs • Per mantenir estatus, mínim 1 anàlisis complet a l’any (depèn del total de lots rebuts) VERIFICACIONS DE NETEJA I VALIDACIONS • Mètode de control/verificació (PAF i productes de degradació) • Elecció del pitjor cas • Validació microbiològica • Ben documentades: guies de neteja • Lots seriats? La neteja no és la mateixa si es realitza a l’acabar cada lot, que si es fabriquen 10 lots seguits i es neteja al final • Caducitats TRAÇABILITAT I INTEGRITAT DE LES DADES És clau poder demostrar que tot el que s’està fent i controlant, presenta dades reals i sense manipular • Audit trail • Accessos restringits: registres d’accés i manipulació limitada 2 de 3 Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat 2015-2016 DATA DE RE-TEST • S’ha de basar en estudis d’estabilitat • Un PAF pot ser reanalitzat en arribar a la data de retest per a ser usat immediatament: en aquell moment. No es pot reanalitzar i allargar la vida durant X anys més • Control analític de TOTES les especificacions • Es pot reanalitzar tantes vegades com el resultat sigui correcte Cal realitzar un control microbiològic dels PAF. Cada quant? Es pot fer skip testing? • És permès si es té un històric de resultats • Ruta de síntesi del PAF • Resultats del control ambiental • Via d’administració i característiques de cada PAF MAGATZEMS I ZONES DE RECEPCIÓ • Imprescindible mapatge de temperatures: els magatzems han d’estar qualificats. Ha d’haver-hi una distribució de sondes en tot el magatzem que detectin els punts més freds i més calents, que són els més crítics per a conservació de PAFs • Sondes calibrades en les zones de pitjor cas • Transport • Auditories • Contractes • Validació • Etiquetatge • Bidons tancats amb brides numerades per evitar falsificacions: control de la recepció dels PAFs als laboratoris farmacèutics SISTEMES DE PRODUCCIÓ D’AIGUA • Aigua desionitzada o purificada, en funció de la que necessitin: ve establert en la guia 2002 CMP/QWP/158/01. No totes les mateixes etapes de producció requereixen aigua purificada • Desprotegides del clor • Sense trams morts, que l’aigua recirculi • Monitoratge físic, químic, microbiològic 3 de 3 ...