Activitat de principis i institucions constitucionals (2013)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Principis i institucions constitucionals
Profesor E.P.
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 20/03/2015
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Principis i institucions constitucionals Grups M1 i M4 Activitat núm. 8: Normes del Govern amb rang de llei La Llei estatal 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils, en la seva disposició final setena disposa el següent: “Se habilita al Gobierno para que en el plazo de doce meses proceda a refundir en un único texto, y bajo el título Ley de Sociedades de Capital, las leyes reguladoras de las sociedades de capital, regularizando, aclarando y armonizando los siguientes textos legales:  La Sección IV, Título I, Libro II, del Código de Comercio de 1885, relativa a las sociedades comanditarias por acciones.
 El Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
 La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
 Y el Título X de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, relativo a sociedades anónimas cotizadas.” Diverses organitzacions empresarials consideren que l’habilitació inclosa en aquesta disposició final presenta problemes de constitucionalitat.
Qüestions (en les vostres respostes heu d’identificar els articles de la Constitució o lleis aplicables): 1. Quina norma ha d’aprovar el Govern com a conseqüència d’aquesta habilitació? De quin tipus de delegació es tracta? Quin valor o rang normatiu tindrà la norma que aprovi el Govern? Ha d’aprovar una llei ordinària.
El Parlament delega en el Govern mitjançant un Decret Legislatiu per fer un text refós que tindrà rang de llei.
2. El Govern pot prorrogar el termini previst per dictar la norma? Pot el Govern incloure en aquesta norma disposicions diferents de les enunciades en la disposició final? Per què? El Govern no pot prorrogar el termini previst per dictar la norma ja que la constitució en el seu article 82.3 CE expressa que la delegació ha de tenir un termini fixat per el seu exercici.
D’acord amb els article 82-85 CE, la delegació que es dona al Govern ha de incloure els textos que ha de integrar en una llei única i si aquesta nova llei només te que incloure-les en un text únic o si autoritza al Govern a regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals.
3. Quin tipus de control pot exercir el Congrés dels Diputats sobre el text articulat aprovat pel Govern? Podrien les Corts modificar el text articulat elaborat pel Govern? El control parlamentari està previst al article 82.6 CE. Aquest control pot ser: previ (més que control són garanties) o a posteriori.
El control previ fa referència als requisits que si li possa al Govern per elavorar el Decret Legislatiu.
El control parlamentari a posteriori està previst als articles 152-153 RCD i fa referència a que si al mes següent a la publicació al BOE cap diputat o Grup Parlamentari han fet objeccions a la llei, el Govern ha fet bon ús de la delegació. Per contra, si es fes alguna objecció, la Comissió del Congrés emitiria un dictament i es devatria al Congrés. Aquest control és només polític però no legislatiu.
4. Es pot impugnar la constitucionalitat de la norma dictada pel Govern? A través de quines vies o procediments? Estan legitimades per impugnar-la les organitzacions empresarials? La via per impugnar una llei que es considera que vulnera la constitució és per el Tribunal Constitucional. Hi han dos processos diferents: el recurs d’inconstitucionalitat i la qüestió d’inconstitucionalitat.
El primer es faria durant els tres primers mesos d’entrada en vigor i la pot plantejar el President del Govern, el Defensor del Poble, 50 diputats o 50 senadors i els governs i parlaments autònomics.
La qüestió d’inconstitucionalitat, en canvi, la planteja un òrgan judicial sempre i quan, la validesa de la qüestió depengui del fallo del jutjat.
Les organitzacions empresarials per si mateixes no poden impugnar una llei, ho podrien fer per via del Defensor del Poble (art 54 CE).
...