T.8 Alcohols (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Toxicologia
Año del apunte 2016
Páginas 19
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Toxicologia TEMA 8. ALCOHOLS Alcohols tòxics - Etanol, alcohol etílic - Metanol, alcohol metílic, alcohol de cremar - Alcohol isopropílic, isopropanol Etanol (CH3CH2OH) - Incolor, volàtiol, hidrosoluble, PMM 46.07 g/mol.
- S'obté per fermentació anaeròbica (llevat) a partir d'una dissolució de sucres.
- Hi ha dos tipus: - Fermentats (vi, cervesa, sidra, 5-12%) - Destil·lats (ginebra, ron , whisky, vodka , 15-50%) S'utilitza en dissolvents, combustible, medicaments i cosmètics.
És una causa d'intoxicació aguda. El seu consum excessiu està associat a múltiples malalties com hepatitis alcohòlica, cirrosi, miocardiopatia, pancreatitis, gastritis, neuropatia, encefalopatia, trastorns psicòtics i depressió.
L'alcohol augmenta el risc de càncer de faringe, laringe, esòfag, fetge, colon i mama. També augmenta el risc de teratogènesi i la síndrome alcohòlica fetal.
És una droga addictiva (alcoholisme, síndrome d'abstinència) i té múltiples efectes colaterals com accidents de trànsit, violència, accidents laborals, etc.
75 Toxicologia Etanol: absorció i distribució Hi ha una absorció més important en l'intestí que no a l'estómac. En el teixit adipós no entra bé.
Si fem una consumició única d'alcohol, la corva plasmàtica com serà? Primer hem de recordar que dependrà de si la ingesta d'alcohol és durant un àpat o en dejú. La concentració màxima puja menys si la ingesta és durant un àpat.
Hi ha un primer pas hepàtic i gàstric. Hi ha un metabolisme in situ a l'estómac per obra de l'alcohol deshidrogenasa gàstric que s'afegeix a l'alcohol deshidrogenasa del fetge i així no s'absorbeix tant l'alcohol.
Diferència de gènere. Distribució i pic plasmàtic màxim depenent del volum d’aigua corporal 76 Toxicologia La mateixa quantitat d'alcohol única, observem que entre els 30-60 minuts hi haurà l’absorció màxima amb la màxima concentració en sang i també en el cervell. Les dones tenen més proporció de greix i menys aigua i per tant al tenir més greix que és on es distribueix malament l'alcohol , el volum de distribució (aigua) al haverhi menys es satura abans.
Volum de distribució etanol = volum (litres) aigua corporal Possible efecte de l’aspirina i antagonistes H2 (cimetidina, ranitidina) sobre l’ADH gàstrica Alcoholèmia Alcoholèmia (g/L), la màxima es en dejú en una consumició única. L’alcoholèmia és els grams d’etanol dividit entre els litres d’aigua corporal.
77 Toxicologia 10 grams d’alcohol és igual que 1 unitat de beguda Standard (UBE) a Espanya, a cada país la relació és diferent.
Càlcul d’alcoholèmia (pic màxim, dejú) Quants grams d'alcohol? 333* 5* 0.8 En una cervesa tenim 13.3 grams i si prenem 2 cerveses seran 26 grams. En una dona de 60 kg hi ha 30L per distribuir els 26 grams d'alcohol. Dividim 26 entre 30 i ens donaria 0.8 g/l en sang.
L’alcoholèmia mortal és de 5g/L. En el cas del whisky són 7-8 vasos de whisky seguits Diferents matrius per l’anàlisi d’etanol - Sang (toxicologia aguda, forense, mèdico-legal). Relació plasma/sang total: 1,15 - Orina (relació amb sang igual a 1; control d’abstinència) - Aire espirat (conc sang= conc aire espirat x 2100-2200) - Saliva (relació amb sang igual a 1) Alcoholímetre Està format per una cèl·lula electroquímica i espectroscòpia infraroja. Els límits de tràfic per la conducció de turismes és màxim de 0.5 grams per litre en sang que és el mateix que 0.25 miligrams per litre d’aire espirat.
78 Toxicologia Eliminació etanol 79 Toxicologia Vies no-oxidatives del metabolisme de l’etanol L'etil glucurònid pot durar 2 dies en orina, dura molt més que l’etanol.
Alcohol deshidrogenasa: gens i proteïnes Dímer format per 6 subunitats codificades per gens diferents. Aquest dímer te diferents combinatòries.
Variants deficients aldehid deshidrogenasa Sobretot en alguns orientals. , racialment tenen més variants deficients de l'alcohol deshidrogenasa. Quan prenen alcohol aquestes persones tenen vasodilatació, taquicàrdia i nàusees.
80 Toxicologia Inhibidors aldehid deshidrogenasa Etanol: velocitat (bimodal) de desaparició en sang Es produeix una fase on disminueix més ràpid amb el citocrom E1, després entrem a la fase de saturació de l'ADH i al final arribaríem a una situació on no hi ha saturació de l'ADH.
81 Toxicologia Etanol en sang No hi ha cap altre tòxic que estigui tant estudiat entre els valors en sang i els efectes sobre el cervell. En les persones que tenen una tolerància farmacodinàmica els valors varien.
Intoxicació etílica aguda La fase inicial La primera funció que es perd són els graus més fins de judici, les facultats adquirides en el procés educatiu, els elements de restricció i de prudència... L'orador es deixa portar per l'impuls del moment.. les seves expressions es tornen més lliures i aparentment tenen més calor, sentiment i inspiració.
La fase depressiva comença amb la confusió, estupor, coma i finalment la mort. S'han trobat casos de 6.5-7 g/L en les persones resistents i tolerants farmacodinàmicament.
Tractament intoxicació etílica - Carbó activat: No, Catàrtics: no , Diuresi forçada: no - Descartar hipoglicèmia - Sospita enolisme crònic (tiamina B1 → wernicke - Sedació (clotiapina) en cas d'agitació Biomarcadors: - Alcoholèmia (elminació 0.2g/L/h) - Gamma- glutamil transferasa (GGT); AST; ALT; VCM, transferrina DC En les intoxicacions agudes trobem alta només la GGT.
El metabolisme de l'alcohol genera excés de NADH (oxidoreducció) i això té com a conseqüències..
82 Toxicologia Hi ha efectes directes sobre receptors del SNC, sobretot amb els receptors GABA A.
És un receptor ionotròpic inhibitori, la seva activació hiperpolaritza la membrana. Intervé en diversos ansiolítics, sedants i cognitius.
83 Toxicologia Barbitúrics + alcohol: els dos conflueixen a activar el receptors inhibitori GABA A. Els barbitúrics es van haver de suprimir per la quantitat d'intoxicacions que hi havia i ara s'utilitzen les benzodiacepines que són menys tòxiques i menys potents però també actuen sobre el GABA. Per tant la combinació benzodiacepines més alcohol és sinèrgica que es pot controlar fàcilment.
Heroïna + alcohol: a través del receptor opiaci mu la heroïna també té un efecte sobre el GABA. També pot ser la combinació d'heroïna, alcohol i benzodiacepines, això és terrible perquè tots van a parar al GABA.
El consum crònic d'etanol indueix plasticitat al receptors GABA A. La tolerància està associada a canvis en l'activació dels receptors i expressió de les subunitats.
El receptor GABA podria explicar en part la tolerància, perquè si estem consumint alcohol contínuament, el tòxic pot induir canvis en el receptor GABA com morfològics en les subunitats, internalització (n'hi haurà menys) , canvis en la expressió gènica. Això explicaria la tolerància, la pèrdua de sensibilitat dels receptors. Hi ha possibles mecanismes associats a la tolerància (receptor): dessensibilització, fosforilació, desacoblament, internalització.
84 Toxicologia Metabolisme de l’etanol: toxicitat de l'acetaldehid L’acetaldehid dura poc però si es consumidor crònic estarà elevat en el fetge ja que la seva detoxificació no es tan fàcil.
Desequilibri NAD/NADH: acidosi làctica àcid làctic elevat → acidosi metabòlica. Fa que el piruvat sigui desplaçat cap al lactat i tinguem molt lactat.
Dóna hipoglucèmia perquè la gluconeogènesi estaria disminuïda perquè el piruvat falta.
Desequilibri NAD/NADH: inhibició de la gluconeogènesi 85 Toxicologia Resposta anormal a la hipoglucèmia Típic dels diabètics, resposta de la hipoglucèmia que consisteix en posar àcids grassos. Es produeix una inhibició de la gluconeogènesi, hipoglucèmia i una hiperlacticidèmia.
En aquest cas veuríem l’àcid úric aixecat perquè el redox fa que tinguem massa àcid làctic, que competeix amb l’àcid pirúvic en el ronyó de forma que competeix per la eliminació i això directament porta a un excés d’àcid úric perquè s'elimina menys àcid úric de lo normal degut a l’excés d’àcid làctic.
Les cerveses porten purines precursores dels àcids grassos Desequilibri NAD/NADH: Fetge gras 86 Toxicologia Metabolisme de l’etanol: formació radicals lliures i estrès oxidatiu Activació crònica del CYP2E1, formació de especies reactives d'oxigen.
L'alcohol alimenta? La oxidació de l'alcohol genera molta energia. Però això no vol dir que sigui un aliment. Una copa de vi que té uns 10 grams d'alcohol, dóna 68 kcal.
Una cervesa, 94 kcal, un vas de llet sencera 64 kcal, i un whisky 122 kcal.
L'alcohol té calories buides i això porta a la malnutrició.
Alcohol: hipotèrmia i risc de congelació Momentàniament el alcohol proporciona calories però a llarg termini té efecte contrari i provoca hipotèrmia.
Provoca una vasodilatació cutània i sensació de calor, amb augment de la pèrdua calòrica. I també provoca la desregulació central de temperatura.
87 Toxicologia Malnutrició i alcohol - Primària: es substitueix l'aliment equilibrat per l'alcohol que dóna energia però no aliment, deficient de vitamines sobretot de tiamina.
- Secundaria: malabsorció Etanol: toxicitat multifacotiral i multisistèmic Etanol i càncer Carcinogènesi de l’etanol 88 Toxicologia Consum de risc 10 grams d’alcohol = 1 Unitat de Beguda Standard (UBE) - 28 UBE setmanals (homes) > 17 UBE setmanals (dones) Alcohol cardioprotector Un consum moderat de vi podria tenir un consum beneficiós respecte l'abstemi ja que conté antioxidants polifenòlics com els flavonoides i el resveratrol.
- Inductors de HDLs - Disminució de la peroxidació lipídica - Inhibició de l’agregació plaquetària Corbes en forma de J etanol vs mortalitat Mecanismes de cardioprotecció Sobre la sang: - Augment del HDL - Disminució del nombre de partícules de LDL - Augment de la mida de les partícules de LDL - Disminució de la reactivitat de les plaquetes - Disminució de la hipercoagulabilitat - Augment de l’adiponectina - Disminució de la glucosa postprandial Sobre els vasos coronaris: - Augment de la vasodilatació - Augment del flux coronari - Disminució de la inflamació - Disminució de l’aterosclerosi 89 Toxicologia - Disminució de la vasculopatia diabètica Alcohol cardioprotector vs. Alcohol tòxic - Cardioprotector en dosi baixa-moderada - Tòxic: addicció, cardiomiopatia, hepatotoxicitat, risc de càncer, susceptibilitat Etanol-Fàrmacs, interaccions cinètiques Alcohols tòxics - CH3CH2OH (etanol, alcohol etílic, “alcohol”) - CH3OH (metanol, alcohol metílic, “alcohol de cremar”) - CH3CHOHCH3 (alcohol isopropílic, isopropanol) Metanol o alcohol de cremar Es fa servir com a dissolvent, neteja vidres, combustible, fabricació de plàstics i també material fotogràfic. És un contaminant eventual de begudes alcohòliques per la qual cosa s’han produït diverses intoxicacions massives arreu del món.
Intoxicació per metanol Inici precoç dels símptomes (40 min) >> coingesta d’etanol (aliments) (24-48hores). En la fase inicial els símptomes són d’embriaguesa semblant a la causada per l’etanol, fetor, somnolència, debilitat i molèsties digestives.
En la fase de latència (6-30 hores) es produeix el metabolisme del metanol i es produeix visió borrosa. En la fase més tardana es produeix una afectació sistèmica per acumulació de metabòlits tòxics, acidosi metabòlica severa i inestabilitat hemodinàmica.
Els efectes sobre el sistema nerviós central són cefalea, vertigen , letargia, confusió, atàxia, coma i convulsions en la fase final.
Farmacocinètica del metanol Té una elevada absorció gastrointestinal tant cutània com pulmonar. Arriba a la seva concentració màxima en 30-60 minuts. El volum de distribució és de 0.6L/kg. No s’uneix a les proteïnes plasmàtiques.
Un 90% del metanol s’elimina per metabolisme hepàtic a través de l’hormona antidiürètica (ADH) i un 10% es eliminat pel ronyó i el pulmó.
La semivida del metanol és 10 vegades major que la vida de l’etanol.
90 Toxicologia Afectació ocular per metanol Es produeix una disminució de l’agudesa visual, fotofòbia, defectes el camp visual, papil·ledema. La progressió cap a la ceguesa total es produeix en menys d’1 setmana. Es produeix dany al nervi òptic. Es pot produir una recuperació o poden quedar seqüeles permanents en un 30% dels casos.
L’atrofia del nervi òptic es produeix per desmielinització (retrobulbar).
Patogènia del metanol - El metanol inhibeix la citocrom oxidasa - Produeix hipòxia cel·lular - Acidosi per mecanismes directes i indirectes - Àcid fòrmic -> formiat + H+ (directe) - Metabolisme anaeròbic (indirecte) - Acidosi -> permeabilitat de l’àcid fòrmic en la barrera hematoencefàlica - Àrees sensibles -> putamen, ganglis basals, matèria blanca subcortical Relació dosi-resposta 91 Toxicologia Metabolisme del metanol Àcid fòlic necessari per la detoxificació del metanol Acidosi metabòlica d’origen tòxic Es produeixen àcids. El metanol passa a àcid fòrmic, els sal·licilats a àcid sal·licílic i l’etilengicol a hipurat, glicolat i oxalat.
Intoxicació per metanol 92 Toxicologia Etilenglicol Pertany a la família dels glicols.
- Dietilenglicol (DEG) tòxic - Etilenglicol (anticongelant) tòxic - Polietilenglicol (excipient, dissolvent) - Propilenglicol (excipient, dissolvent) 93 ...