TOTS ELS PROBLEMES RESOLTS (2017)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Introducció a la Farmàcia Galènica
Año del apunte 2017
Páginas 25
Fecha de subida 25/07/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Tema 8: INTERPRETACIÓ DE FORMULACIONS FARMACÈUTIQUES 1. MAGNITUDS D’INTERÈS: unitats i equivalències 1.1. MASSA: És la quantitat de matèria d’un cos. La unitat més utilitzada és el gram (g), però hi ha altres que venen detallades a la taula següent, així com l’equivalència entre elles: MASSA: MÚLTIPLES I SUBMÚLTIPLES UNITAT KILOGRAM SÍMBOL kg DECIGRAM CENTIGRAM MIL·LIGRAM MICROGRAM NANOGRAM dg cg mg µg ng EQUIVALENT EN GRAMS -3 1 g = 10 kg 1 kg = 1000 g -1 1 g = 10 dg 1 g = 100 cg 1 g = 1000 mg 6 1 g = 10 µg 9 1 g = 10 ng 1 dg = 10 g -2 1 cg = 10 g -3 1 mg = 10 g -6 1 µg = 10 g -9 1 ng = 10 g 3 1.2. VOLUM: El volum és la capacitat d’un cos. La unitat més utilitzada és el litre (l) o el metre cúbic (m ) VOLUM: MÚLTIPLES I SUBMÚLTIPLES UNITAT DECILITRE CENTILITRE SÍMBOL dl cl EQUIVALENT EN LITRES -1 1 L = 10 dL 1 dL = 10 L -2 1 L = 100 cL 1 cL = 10 L ml µl 3 dm 3 cm 1 L = 1000 mL 1 mL = 10 L 6 -6 1 L = 10 µL 1 µL = 10 L 3 3 1 L = 1 dm 1 dm = 1 L 3 -3 1 cm = 1 cc = 10 L = 1 mL MIL·LILITRE MICROLITRE DECÍMETRE CÚBIC CENTÍMETRE CÚBIC -3 1.3. CONCENTRACIÓ i RIQUESA: FORMES D’EXPRESSAR LA CONCENTRACIÓ NOM SÍMBOL MOLARITAT M MOLALITAT m NORMALITAT N PERCENTATGE (pes/pes) % (p/p) PERCENTATGE (pes/volum) % (p/v) PARTS PER MILIÓ ppm UNITATS INTERNACIONALS u.i.
DEFINICIÓ Mols de solut continguts en 1litre de dissolució M=mols solut / litre de dissolució Mols de solut continguts en 1 kg de dissolvent m = mols de solut / kg dissolvent Nombre d’equivalents de solut continguts en 1 litre de dissolució N = nº equivalents solut / litre de dissolució (N = M· nº equivalents solut) Si tots els components són sòlids. Ex: • g de solut en 100 g de dissolució • mg de solut en 100 mg de dissolució % p/p = (g solut / g dissolució) · 100 Si el component és sòlid i la fórmula resultant és líquida. Ex: g de solut en 100 ml de dissolució % p/v = (g solut / ml dissolució) · 100 Són els mg de solut en 1 litre de dissolució aquosa.
1 ppm = 1 p / 1000.000 p 1 ppm = 1 mg/L ; 1 ppm = mg/kg Quantitat d’una determinada substància, que produeix un efecte biològic especificat d’acord amb unes normes i prescripcions fixades per organismes internacionals, com l'OMS 1.4. DENSITAT: La densitat és la relació entre la massa d’una substància i el volum que ocupa: densitat (ρ)= massa / volum El seu símbol és ρ i les unitats són g/ml o kg/m 3 INTRODUCCIÓ A LA FARMACIA GALÈNICA – TEMA 8 pàg. 1 de 12 Densitat relativa: és la relació entre la densitat absoluta d’una substància respecte d’altre de referència, que sol ser aigua. La fórmula és la que ve a la taula següent: DENSITAT Densitat absoluta Densitat relativa ρ ρ = m / V (g/ml) g/ml = kg/dm3 = 1000 · kg/m3 D’una substància A (en relació a l’aigua) ρA / ρH2O D’una substància A respecte a una substància B ρA / ρB Densitat depenent de la temperatura Densitat a una temperatura definida (el volum varia amb la temperatura) ρt = ρ0 (1 + δ ∆Τ) δ =coeficient de dilatació ∆T=increment de temperatura (t-t0) 2. INTERPRETACIÓ DE FORMULACIONS I CÀLCULS BÀSICS L’objectiu d’aquest apartat és conèixer la simbologia que pot aparèixer en les prescripcions de fórmules magistrals i oficinals que permetran una correcta preparació.
Basant-nos en exemples pràctics, interpretarem i resoldrem algunes de les problemàtiques que, des d’un punt de vista tècnic, se li poden presentar als farmacèutics a l’hora d’elaborar una formulació.
2.1. EXPRESSIONS EMPRADES EN LES FÓRMULES ⇒ l’expressió q.s. (cast. c.s.) “quantitat suficient” S’utilitza per components que s’incorporen en baixes proporcions com perfums, colorants o reguladors del pH quantitat queda per determinar Exemple: la Component A ............... 40 mg Component B ................ 60 mg Component C ................ q.s.
S’entén que la fórmula conté: A = 40 mg B = 60 mg C = quantitat suficient per obtenir l’efecte desitjat color,...) 1 o 2 gotes (pet tal d’ajustar un pH, per donar olor, ⇒ l’expressió q.s.p. (cast. c.s.p.) és la “quantitat suficient per” completar un cert pes o volum que ve donat a la fórmula, es a dir, correspon a la quantitat que s’haurà d’afegir a les que ja s’han pesat per obtenir el pes o volum total de formulació prescrita Component A ............... 40 mg Component B ................ 15 mg Component C ................ 10 mg Component D ......q.s.p. 100 mg 40 + 15 + 10 = 65 mg 100 – 65 = 35 mg s’entén que la fórmula conté: A = 40 mg; B = 15 mg; C = 10 mg C = 100 – (40 + 15 + 10) = 35 mg és la quantitat suficient per arribar als 100 mg que ens indica la fórmula ⇒ l’expressió aa o aa “a parts iguals”: es posa la mateixa quantitat indicada per a tots els components inclosos sota aquesta anotació. Exemple Component A Component B aa ………… 10 mg Component C Component D aa ………… 50 mg INTRODUCCIÓ A LA FARMACIA GALÈNICA – TEMA 8 pàg. 2 de 12 s’entén que la fórmula conté: A = 10 mg B = 10 mg C = 50 mg D = 50 mg Quina quantitat pesaríeu de cada component? Component A ..........................
5 mg Component B Component C Component D aa .................
10 mg ..........................
0,2 % (p/p) 50 mg Component E Component F aa ......q.s.p.
Per a una càpsula, número 20 Les quantitats a pesar seran: TOTAL per a 20 càpsules 100 mg 200 mg 200 mg 2 mg 249 mg 249 mg per a 1 càpsula Component A Component B Component C Component D Component E Component F 5 mg 10 mg 10 mg 0,1 mg 12,45 mg 12,45 mg La quantitat a pesar del component D serà: (0,2 x 50) / 100 = 0,1 mg per càpsula i per 20 càpsules 0,1 x 20 = 2 mg Les quantitats a pesar dels components E i F seran: 50 – (5 + 10 + 10 + 0,1) E = F = ------------------------------------ = 12,45 mg per 1 càpsula 2 i per 20 càpsules: 12,45 x 20 = 249 mg ⇒ Altres abreviatures d’interès: Dp o Dsp: “Dispenseu”, entregueu al pacient,...
Rp: “Recipe” en llatí = preneu h.s.a.: “Hágase según arte” d.s.a.: “Disuélvase según arte” m.s.a.: “Mézclese según arte” p.a.: principi actiu p.i.: per injectables XXV: nº de gotes, en aquest cas 25 ⇒ Expressió de la composició en “parts” Ex: Midó/talc (2:5) o Midó 2 p, Talc 5 p vol dir 2 parts de midó i 5 parts de talc total 7 parts.
⇒ La solubilitat també pot expressar-se en parts: “x:y” o “x en y” Exemple: 1:4 o 1 en 4 vol dir 1 part de solut en 4 parts de solvent COMPTE!!! això seria una solució 1:5, es a dir 1 part de solut en 5 parts de solució.
Ex.: la solubilitat de “A” és de 1:3 en aigua 1 g de “A” en 3 ml d’aigua, i correspondria a una solució 1:4.
INTRODUCCIÓ A LA FARMACIA GALÈNICA – TEMA 8 pàg. 3 de 12 3. PROBLEMES INTERPRETACIÓ DE FORMULACIONS PROBLEMA 1. A partir de la fórmula següent, calculeu: a) la quantitat a pesar de cada component b) el pes total de la fórmula c) el pes de cada paperet Dp) Carbonat de magnesi aa ................ 27,5 g Carbonat de calci Bicarbonat sòdic Òxid de magnesi aa ................15 g Caolí lleuger per a 25 paperets (les quantitats indicades són per a elaborar els 25 paperets) PROBLEMA 2. Calculeu la quantitat a pesar de cada component en la fórmula següent : Dp) Àcid salicílic Vaselina filant ..................10 % p/p ...q.s.p. ..... 60 g PROBLEMA 3. Si a la fórmula següent se li afegeix un 25% (p/p) de talc, quin serà el % (p/p) de cada component en la mescla? Dp) Àcid tànic aa .......... 10 p Tribromofenat de bismut Àcid bòric ............................................ 30 p PROBLEMA 4. Calculeu les quantitats precises de cada component, per preparar 10 kg de la fórmula següent, amb un 5% (p/p) d’àcid bòric: Àcid bòric ............... q.s.
Midó/talc (2:5) .......... q.s PROBLEMA 5.
Quin % (p/p) de cada component conté la fórmula següent: Dp) Extret de belladona sec Carbonat de bismut Òxid de magnesi lleuger Carbonat de calci Bicarbonat sòdic PROBLEMA 6.
aa................... 15 g aa ....q.s.p....... 300 g Calculeu el pes de cada component, necessari per preparar 250 g.
Oli de Calèndula Oli de Borratges Extret de mimosa Ceramides Emulsió glucídica PROBLEMA 7.
....................... 400 mg ................ 2 % aa...........
5% q.s.p. ....
50 g Calculeu la quantitat necessària de cada component per elaborar 1000 g de la pomada següent: Essència de trementina ........... 5 p Òxid de zinc ............................. 10 p Pomada hidròfila ...................... 50 p INTRODUCCIÓ A LA FARMACIA GALÈNICA – TEMA 8 pàg. 4 de 12 PROBLEMA 8.
L’anticoagulant de Wintrobe te la següent composició: Oxalat amònic ........................ 1,2 g Oxalat potàssic ........................ 0,8 g Aigua desionitzada .................. 100 ml a) Quants vials amb 400 µl podran preparar-se amb 10 ml de l’anticoagulant Wintrobe? b) Quant mil·ligrams d’oxalat amònic caldran per preparar els vials de l’apartat anterior? c) Quina quantitat d’oxalat amònic i potàssic caldrien per preparar 8 dl d’anticoagulant Wintrobe? PROBLEMA 9.
El prospecte d’una pomada indica que està constituïda per: Linoleat d’etil ........................ 1,6 mg Essència vegetal ..................... 1,8 mg Emulgent .........................
2,4 mg Òxid de cinc .......q.s.p. ........ 100 mg Si s’ha de preparar un lot de 20.000 tubs de pomada, quina quantitat (en g) caldrà de cada component? PROBLEMA 10. Quan manitol caldrà per preparar 120 ml de una solució 1:10.: PROBLEMA 11. Per preparar 100 ml d’una fórmula ens calen 2 g d’ibuprofen (pólvores). Quina quantitat d’ibuprofen caldrà per preparar 240 ml del producte? PROBLEMA 12. Dp) Nistatina ..........150000 u.i./g Pomada q.s..p.
60 g Quina quantitat de nistatina haurem de pesar? (4400 unitats de nistatina/mg) CORRECCIÓ DE POSSIBLES ERRORS DETECTATS DURANT L’ELABORACIÓ DE FORMULACIONS i RECTIFICACIÓ DE FORMULACIONS PROBLEMA 13. Per confusió, en elaborar la fórmula indicada, es van posar 100 g de lanolina en lloc de la quantitat prescrita. Calculeu quina quantitat dels altres components s’ha d’afegir a la fórmula equivocada per mantenir les proporcions prescrites.
Rp) Sulfat de zinc Sulfat de coure Càmfora Òxid de zinc Lanolina aa ...........
2g ................ 20 g q.s.p. ..... 100 g PROBLEMA 14. S’ha d’elaborar la següent prescripció, corresponent a 30 càpsules: Àcid clavulàmic ................ 1,5 g Amoxicil·lina ...................... 1,0 g Lactosa........q.s.p. .......... 7,5 g En preparar la fórmula i abans d’encapsular-la, es detecta, verificant els fulls de pesades, que per error s’ha incorporat 7,5 g de lactosa (excipient inert destinat a completar el volum de les càpsules emprades), enlloc de la quantitat prescrita. Què hem de fer per corregir l’error d’interpretació de la fórmula? Quantes càpsules obtindrem després de corregir l’esmentat error? PROBLEMA 15. Per confusió, en elaborar la fórmula següent, es van posar 100 g de sacarosa en lloc de la quantitat prescrita. Calculeu quina quantitat dels altres components s’ha d’afegir a la fórmula equivocada per mantenir les proporcions prescrites i quants paperets de 10 g es poden elaborar amb la fórmula corregida.
Rp) Carbonat de magnesi Subcarbonat de bismut Carbonat de calci Sacarosa aa ........... 25 g ................ 15 g q.s.p. ..... 100 g INTRODUCCIÓ A LA FARMACIA GALÈNICA – TEMA 8 pàg. 5 de 12 PROBLEMA 16.
Es vol modificar la fórmula següent de manera que, sense alterar el seu pes total, s’hi introdueixi q.s. d’acetofenetidina per tal que quedi amb un contingut del 50 % (p/p) d’aquest fàrmac. Per això, l’excés de pes es deduirà de la lactosa de la fórmula prescrita. Escriviu la nova prescripció per càpsula de 525 mg de contingut total Extret de belladona Sulfat d’efedrina Fenobarbital Acetofenetidina Lactosa PROBLEMA 17.
................ 10 mg aa........... 20 mg .............. 125 mg .............. 350 mg S’ha de preparar la fórmula següent: Extret de belladona Sulfat d’efedrina Fenobarbital Acetofenetidina Lactosa Per a una càpsula. Iguals 20.
................ 10 mg aa........... 15 mg .............. 25 mg q.s.p..... 150 mg Després de preparar la mescla dels components per a les càpsules, el farmacèutic se n’adona que ha posat 150 mg de lactosa per càpsula, en lloc de la quantitat prescrita. Per desfer l’error, augmenta proporcionalment la quantitat de cada component actiu.
a) quants mg de cada component caldrà afegir? b) quantes càpsules podran fer-se amb la fórmula corregida? PROBLEMA 18. Prepareu la següent fórmula magistral: Ketoconazol ........................
Àcid salicílic .....................
Hidrocortisona ....................
Base Beeler .....q.s.p. ........
1% 2% 1% 50 g Per error hem posat 1 g de ketoconazol. Calculeu la quantitat a afegir de la resta de components de la fórmula per mantenir les mateixes proporcions PROBLEMA 19. S’ha de preparar la següent formulació: Ictiol ...........................
5g Pasta lasar........q.s.p. 100 g Per un error d’interpretació el farmacèutic ha emprat 100 g de pasta lasar per a elaborar la prescripció. Quants grams d’ictiol s’hauran d’afegir per corregir la formulació? CÀLCULS A REALITZAR PER COMPENSAR POSSIBLES PÈRDUES DURANT L’ELABORACIÓ PROBLEMA 20.
Es desitja preparar 1 kg de la següent pomada emol·lient: Calamina Òxid de zinc Lanolina Parafina líquida Vaselina filant aa ........... 75 g ................ 25 g ............... 250 g q.s.p. .... 1000 g Si es preveuen pèrdues del 5 % durant el procés d’elaboració, quants grams de cada component seran necessaris? PROBLEMA 21.
Es volen preparar 1000 envasos, de 50 ml cadascun, de gotes de niquetamida preparades segons la Farmacopea helvètica amb la següent fórmula: Niquetamida ............... 25 g Àcid làctic ................... 5 g Aigua ............ q.s.p. ... 100 ml INTRODUCCIÓ A LA FARMACIA GALÈNICA – TEMA 8 pàg. 6 de 12 Si cada envàs ha de tenir una sobredosificació del 2,5 % i estan previstes unes pèrdues del 5% durant la fabricació i l’envasat, indiqueu quants kg de cada component s’han d’utilitzar per preparar el lot.
Dades: densitat de les gotes de niquetamida: 1,035 g/ml PROBLEMA 22.
Es desitja preparar 5 kg de la següent pomada emol·lient: Calamina Òxid de zinc Lanolina Estearat de zinc Vaselina groga Parafina líquida aa ........... 75 g aa ........... 25 g ............... 250 g ............... 550 g Si es preveuen pèrdues del 5 % durant el procés d’elaboració, quants grams de cada component seran necessaris per preparar 5 kg de la fórmula, tenint en compte les pèrdues? PROBLEMA 23.
fórmula següent: Es vol preparar un lot de 2000 unitats de 100 ml cadascuna d’un preparat corresponent a la Bromhidrat de dextrometorfà Clorhidrat de difenhidramina Mentol Etanol Solució de sacarosa aa ........... 50 mg ............... 25 mg ............... 0,5 ml q.s.p. ..... 5 ml Si cada envàs ha de tenir una sobredosificació del 3% sobre el volum teòric i estan previstes unes pèrdues del 4% durant la fabricació i l’envasat, quants kilograms dels tres primers components i quants litres d’etanol es necessiten per a la fabricació del lot? PROBLEMA 24.
Es desitja preparar 10 kg de la següent solució per estimular el creixement del cabell: Minoxidil Propilenglicol Aigua purificada Etanol 96º ................ 2,00 % aa .......... 10,00 % q.s.p..... 100,00 % Si es preveuen pèrdues del 3 % durant el procés d’elaboració, quants grams de cada component seran necessaris per preparar 10 kg de la fórmula, tenint en compte les pèrdues? PROBLEMA 25.
S’han de fabricar dragees hepatoprotectores amb la següent composició per unitat de 250 mg: Arginina Lisina Colina Àcid fòlic Polietilenglicol Sacarina sòdica Lactosa aa ........... 25 mg ................ 50 mg ................ 75 mg aa ..........
q.s.p.....
10 mg 250 mg Calculeu les quantitats necessàries de cada component per preparar 200 caixes de 30 dragees, si sabem que hem de preveure unes pèrdues del 5 % durant la compressió.
PROBLEMA 26.
S’ha de preparar la següent pomada: Bàlsam del Perú Cera blanca Parafina Oli de ricí Vaselina (excipient) ................ 2,00 g aa ..........
7,00 g ................ 18,00 % q.s.p..... 100,00 g Calculeu: a) Els grams de cada component per preparar 1 kg de fórmula.
b) Si es preveuen pèrdues del 10 % durant el procés d’elaboració, quants grams de cada component seran necessaris per preparar 1 kg de la fórmula, tenint en compte les pèrdues? INTRODUCCIÓ A LA FARMACIA GALÈNICA – TEMA 8 pàg. 7 de 12 PROBLEMA 27.
Un xarop expectorant te la següent composició per cullerada de 5 ml: Essència d’anís Extracte de regalèssia Essència de farigola Guaifenesina Alcohol etílic Xarop simple ................ 5 mg aa .......... 20 mg ................ 30 mg ................ 0,8 ml q.s.p.....
5 ml Si hem de preparar 100 flascons de 150 ml cada un i es preveuen unes pèrdues del 6 % al condicionament que volem compensar, calculeu: a) El volum total de xarop a preparar.
b) La quantitat necessària d’essència d’anís, extracte de regalèssia, essència de farigola, guaifenesina i alcohol etílic c) Si, per compensar la disminució de l’activitat farmacològica dels principis actius, es vol sobredosificar en un 4 % cada flascó de xarop, quines seran llavors les quantitat requerides i el volum total? PROBLEMA 28.
S’ han de preparar 1500 unitats del següent xarop antitussigen: Bromhidrat de dextrometorfà aa ………….. 50 mg Clorhidrat de fenilpropanolamina Citrat sòdic …………………………………….….….. 750 mg Àcid cítric ……………………………………………... 150 mg Cloroform aa ……………….... 30 mg p-hidroxibenzoat de metil Saboritzant (essència soluble de maduixa) ………..
5 mg Colorant (qualitat alimentaria) ……………………..... 2 mg Xarop de sorbitol (70% p/v) ……… q.s.p. ………… 30 ml Cada flascó s’omple amb un excés corresponent al 2% del contingut declarat. Es preveu a més un 7% de pèrdues en relació al producte final. Quants grams de cada component seran necessaris per a preparar el lot? CORRECCIONS A REALITZAR EN FUNCIÓ DE LA PURESA O CONCENTRACIÓ DE p.a. EN FORMULACIONS DE MEDICAMENTS PROBLEMA 29.
Es vol preparar un lot de 20000 comprimits de 280 mg de pes, amb un contingut de 0,25 mg de reserpina per comprimit, d’acord amb la fórmula següent: Triturat de reserpina a l’1% (p/p) Lactosa Sacarosa Midó de blat de moro Estearat de magnesi ................ q.s.
aa ........... q.s.
................ 10 % ................ 0,2 % Calculeu el pes de cada component necessari per preparar la partida, suposant que no es produeixen pèrdues durant el procés d’elaboració.
PROBLEMA 30.
A una mescla de 35 p de pólvora d’opi oficinal, 45 p de pólvora d’ipecacuana oficinal i 160 p de midó, s’afegeix un 66,6% de lactosa. Quin % (p/p) de morfina i d’alcaloides d’ipecacuana, en emetina, conté la mescla? Dades: la pólvora d’opi oficinal conté un 10% (p/p) de morfina anhidra.
la pólvora d’ipecacuana oficinal conté un 2% (p/p) d’alcaloides en emetina.
PROBLEMA 31.
Es desitja preparar 200 càpsules, d’acord amb la següent fórmula unitària: Trimetoprim ................. 80 mg Sulfametoxazol ............ 400 mg Lactosa .... q.s.p. ......... 1 g Es disposa d’una pólvora de trimetoprim al 82 % p/p de riquesa, i d’una pólvora de sulfametoxazol al 70% p/p.
Quants grams d’ambdós productes haurem d’emprar per preparar les 200 càpsules, si es preveu un 9 % de pèrdues durant la seva elaboració? INTRODUCCIÓ A LA FARMACIA GALÈNICA – TEMA 8 pàg. 8 de 12 PROBLEMA 32.
Es desitja preparar un lot de 5000 unitats de la fórmula següent: Clorhidrat de procaïna ...............0,06 g Àcid bòric .................................. 0,30 g Aigua destil·lada ... q.s.p. .......... 15 ml Es disposa d’una solució a l’1% (p/v) de clorhidrat de procaïna i d’una solució al 4% (p/v) d’àcid bòric. Quants litres de cada una d’aquestes solucions s’han d’utilitzar, tenint en compte que durant la preparació es produirà una pèrdua del 5% del pes total de la fórmula? PROBLEMA 33.
Es desitja preparar un lot de 500 capses de 2 blisters amb 20 comprimits en cada un d’ells a partir de la fórmula següent: Àcid ascòrbic ................ 20 mg Riboflavina .................... 5 mg Vitamina D ................... 250 u.i.
Excipients ......q.s.p. .....
1g Quants kg de cada component es necessiten per preparar aquest lot. S’ha de preveure un 8 % de pèrdues de producte total durant el procés d’elaboració.
Dada: 1 u.i. de vitamina D = 0,3 mg PROBLEMA 34.
Es desitja preparar 10000 tubs de 15 g de pomada cadascun de la fórmula següent: Bartracina .......................
500 u.i.
Sulfat polimixina B .......... 30000 u.i.
Lanolina anhidra .............
0,2 g Vaselina filant ... q.s.p. ....
1g Quants grams de cada component es necessiten per elaborar el lot si es preveu una pèrdua del 8 % del total durant el procés d’elaboració i envasat? Dades: 1 mg de bacitracina equival a 40 u.i.. 1 mg de sulfat de polimixina B equival a 6000 u.i.
PROBLEMA 35.
Cal elaborar un lot de 500 unitats del següent col·liri d’acció anestèsica: Clorhidrat de fenocaïna ......... 0,06 g Àcid bòric ............................... 0,30 g Aigua p.i. ..... q.s.p. ................ 15 ml Per a tal fi, es disposa d’una solució 1% p/v de clorhidrat de fenocaïna i d’una altra d’àcid bòric al 4 % p/v. Quants ml de cada una d’elles haurem d’emprar?. Es pressuposen pèrdues del 5 % i es preveu a més sobredosificar en un 2 % cada un dels flascons del lot per tal de garantir en tots els casos que contenen com a mínim el contingut de p.a. i el volum finals declarats.
PROBLEMA 36.
Volem preparar 1L del següent xarop: Ambroxol ........................... 45 mg Càmfora ........................... 30 mg Alcohol etílic .................... 0,5 ml Xarop simple .... q.s. p. .... 5,0 ml Si l’ambroxol de que disposem és del 85 % de riquesa i la camfora és del 70 %, quines quantitat d’aquests dos productes necessitarem ? PROBLEMA 37.
Tenim la següent fórmula per comprimit: Lactat alumínic.................. 30 mg Bacitracina .................... 200 UI Benzocaïna .................... 1 mg Aerosil ............................ 5 mg Lactosa .... q.s. p. ......... 150 mg Si el lactat alumínic de que disposem te una riquesa del 90 % i hem de preveure unes pèrdues del 7 % del producte total durant el procés de compressió, quants grams de cada component caldran per preparar un lot de 100 caixes de 20 comprimits? DADA: 1 UI de bacitracina = 0.25 mg de bacitracina INTRODUCCIÓ A LA FARMACIA GALÈNICA – TEMA 8 pàg. 9 de 12 PROBLEMA 38.
S’ ha de preparar la següent formulació, corresponent a una solució oftàlmica: Bitartrat d’ adrenalina ……….. 20 mg/ml Bisulfit sòdic …………………..
0,05% p/v NaCl (*) ………………………..
0,65% Aigua p.i. …. q.s.p. …………... 1000 ml (*) : com a font de NaCl s’utilitza una solució aquosa 0,9% p/v de NaCl (solució salina isotònica).
Quina serà la quantitat a utilitzar de bitartrat d’adrenalina, bisulfit sòdic, solució de NaCl al 0,9% i aigua p.i.? PROBLEMA 39.
Es vol preparar un lot de 500 capses de 2 blisters amb 20 comprimits en cada un d’ells de la formula polivitamínica: Àcid ascòrbic ……………………………………… 200 mg Riboflavina ………………………………………...
5 mg Vitamina D ………………………………………… 75 mg Excipient per a compressió directa …. q.s.p. ….
1g Si la puresa de l’àcid ascòrbic emprat és del 90%, la de la riboflavina del 85 % i la de la vitamina D del 98 %, quants kg de cada component es necessiten si es preveuen unes pèrdues del 8% durant l’elaboració? PROBLEMA 40. S’han de preparar 3 flascons de 15 ml d’una solució oftàlmica. S’ha d’incorporar clorur de benzalconi al 0.01 % com a conservant. Es disposa d’una solució de clorur de benzalconi al 17 %. Quina quantitat d’aquesta solució caldrà pels 3 flascons? PROBLEMA 41. Per de preparar 10 ml d’una solució amb sulfat de polimixina B amb 10.000 u.i./ml. Partim de sulfat de polimixina B amb una riquesa de 6000 u.i./mg. Quants mg de aquest sulfat de polimixina B es necessitaran per preparar la fórmula? PROBLEMA 42.
Cal elaborar 100 tubs de pomada, d’acord amb la següent prescripció: Àcid salicílic ........................ 1,2 g Vaselina filant .... q.s. p. .... 60,0 g En valorar el p.a. prèviament a l’envasat es detecta que, per un error de pesada, la concentració d’àcid salicílic és del 2,6 % p/p.
a) Què hem de fer per corregir la formulació? b) Quants tubs s’obtindran en corregir l’error detectat? Es considera que les pèrdues durant el procés d’elaboració són d’un 5% 4. BIBLIOGRAFIA • Lyda Halbaut, Josep Alfaras. Tecnología farmacéutica: resolución numérica de casos prácticos. Barcelona. Ed. Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona 2005 • Juan Ruiz Soriano. Problemas de laboratorio químico y Farmacéutico.
5. RESULTATS DELS PROBLEMES Problema 1.
a) Carbonat de magnesi: 27,5 g ; Carbonat de calci :27,5 g ; Bicarbonat sòdic: 15,0 g ; Òxid de magnesi: 15,0 g; Caolí lleuger: 15 g. b) 100 g. c) 4,0 Problema 2.
Àcid salicílic 6,0 g, vaselina filant 54,0 g Problema 3.
Àcid tànic 16 %; Tribromofenat de bismut 16 %; àcid bòric 48 %; Talc 20%.
Problema 4.
Àcid bòric 500 g = 0,5 kg. Midó: 2,7 kg. Talc: 6.8 kg Problema 5.
Extracte de belladona 0,13 %. Carbonat de bismut 5%. Òxid de magnesi lleuger 5%. Carbonat de calci 44,9% i Bicarbonat sòdic 44,9 % Problema 6. Oli de calèndula: 5 g. Oli de borratges, Extret de mimosa i Ceramides: 12,5 g de cada un. Emulsió glucídica: 207,5 g Problema 7.
Essència de trementina: 76,9 g. Òxid de zinc: 153,8 g. Pomada hidròfila: 769,2 g INTRODUCCIÓ A LA FARMACIA GALÈNICA – TEMA 8 pàg. 10 de 12 Problema 8.
a) 25 vials. b) 120 mg. c) 9,6 g d’oxalat amònic i 6,4 g d’oxalat potàssic.
Problema 9.
Linoleat d’etil 32 g; essència vegetal 36 g; emulgent 48 g; òxid de cinc 1884 g.
Problema 10. 12 g.
Problema 11. 4,8 g.
Problema 12. 2,045 g Problema 13. Sulfat de zinc: 0,7 g. Sulfat de coure: 0,7 g. Càmfora: 0,7 g. Òxid de zinc: 7 g Problema 14. Afegir 0,75 g d’àcid clavulàmic i 0,5 g d’amoxicil·lina. Obtindrem 45 càpsules.
Problema 15. Carbonat de magnesi: 46,4 g. Subcarbonat de bismut: 46,4 g. Carbonat de calci: 27,9 g. Paperets: 28.
Problema 16. Extret de belladona Sulfat d’efedrina Fenobarbital Acetofenetidina Lactosa ................ 10 mg ................ 20 mg ................ 20 mg .............. 262,5 mg .............. 212,5 mg Problema 17. a) S’haurà d’afegir 153 mg d’extret de belladona, 229,5 g de sulfat d’efedrina, 229,4 mg de fenobarbital i 382,4 mg d’acetofenetidina. b) Es podran preparar 35 càpsules.
Problema 18. Àcid salicílic: 1 g; hidrocortisona: 0.5 g; Base Beeler: 48,5 g Problema 19. S’hauran d’afegir 0,26 g d’ictiol.
Problema 20. Calamina i òxid de zinc: 78,94 g de cada un. Lanolina: 26,32 g. Parafina líquida: 263,16 g. Vaselina filant: 605,26 g Problema 21. Niquetamida: 13,5 kg. Àcid bòric: 2,7 kg. Aigua: 39,6 kg.
Problema 22. Calamina i òxid de zinc: 394,7 g de cada un. Lanolina i estearat de zinc: 131,6 g de cada un.
Vaselina groga: 1315,8 g. Parafina líquida: 2894,7 g Problema 23. Bromhidrat de dextrometorfà: 2,15 kg. Clorhidrat de difenhidramina: 2,15 kg. Mentol: 1,07 kg.
Etanol: 21,46 l.
Problema 24. Minoxidil: 206,2 g. Propilenglicol i aigua purificada: 1,031 kg de cada un. Etanol 96º: 8,04 kg Problema 25. Arginina: 157,895 g; lisina: 157,895 g; colina: 315,79 g; àcid fòlic: 473,684 g; polietilenglicol: 63,158 g; sacarina sòdica: 63,158 g; lactosa: 347,37 g.
Problema 26. a) Bàlsam del Perú: 20 g. Cera blanca: 70 g. Parafina: 70 g. Oli de ricí: 180 g. Vaselina: 660 g.
b) Bàlsam del Perú: 22.22 g. Cera blanca: 7.78 g. Parafina: 77,78 g. Oli de ricí: 200 g. Vaselina: 733,33 g.
Problema 27. a) 15957,45 ml. b) Essència d’anís: 15,96 g; extracte de regalèssia: 63,83 g; essència de farigola: 63,83 g; guaifenesina: 95,745 g; alcohol etílic: 2553,2 ml;. C) Essència d’anís: 16,6 g; extracte de regalèssia: 66,4 g; essència de farigola: 66,4 g; guaifenesina: 99,6 g; alcohol etílic: 2655,32 m.; . Volum total: 16595,75 ml Problema 28. Bromhidrat de dextrometorfà: 82,26 g . Clorhidrat de fenilpropanolamina: 82,26 g . Citrat sòdic: 1.233,87 g . Àcid cítric: 246,77 g . Cloroform: 49,35 g .P-hidroxibenzoat de metil: 49,35 g . Saboritzant: 8,23 g .
Colorant: 3,29 g. Xarop de sorbitol: q.s.p. 45 L (com no tenim la densitat, no podem calcular-ho en g ni donar la quantitat exacta) .
Problema 29. Triturat de reserpina a l’1%: 500 g. Lactosa i sacarosa: 2264.4 g de cada. Midó de blat de moro: 560 g. Estearat de magnesi: 11,2 g.
Problema 30. Morfina: 0,875 %. Alcaloides d’ipecacuana: 0,225 %.
Problema 31. Trimetoprim al 82%: 21,442 g. Sulfametoxazol al 70 %: 125,59 g Problema 32. 31,6 l de clorhidrat de procaïna a l’1 %. 39,5 l d’àcid bòric al 4 %.
Problema 33. Àcid ascòrbic: 0,43 kg. Riboflavina: 0,11 kg. Vitamina D: 1,63 kg. Excipients: 19,57 kg.
Problema 34. 2038 g de bacitracina. 815 g de sulfat de polimixina. 32608 g de lanolina. 127581 g de vaselina filant.
Problema 35. Clorhidrat de fenocaïna: 3221,05 ml. Àcid bòric: 4026,32 ml. Volum final del lot: 8052,63 ml.
Problema 36. Ambroxol del 85 %: 10,59 g; càmfora del 70 %: 8,57 g Problema 37. Lactat alumínic: 71,68 g; bacitracina: 107,53 g; benzocaïna: 2,15 g; aerosil: 10,75 g; lactosa: 130,47 g.
INTRODUCCIÓ A LA FARMACIA GALÈNICA – TEMA 8 pàg. 11 de 12 Problema 38. Bitartrat d’adrenalina: 20 g. Bisulfit sòdic: 500 mg. Solució de NaCl al 0,9%: 722,2 ml. Aigua per injectables: com no tenim la densitat de la solució oftàlmica no ho podem calcular, simplement podem dir que acabarem de completar el volum fins a 1000 ml amb aigua p.i.
Problema 39. Àcid ascòrbic del 90 %: 4,83 kg. Riboflavina del 85 %: 0,13 kg. Vitamina D del 98%: 1,66 kg.
Excipient per a compressió directa: 15,11 kg.
Problema 40. 0.026 ml.
Problema 41. 16,67 mg.
Problema 42. a) afegir 18 g de vaselina filant per a cada tub (en total 1800 g). b) 123 tubs INTRODUCCIÓ A LA FARMACIA GALÈNICA – TEMA 8 pàg. 12 de 12 ...