1. Atenció primària (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 2º curso
Asignatura Comunicació i Medicina Comunitària
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 24/02/2015
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

Atenció  primària       Ens   permet   seleccionar,   és   com   un   filtre   necessari   per   a   identificar   aquells   casos   més   greus   dels   menys   greus   i   d’aquelles   persones   que   necessiten   més   cuidats   i   tractaments  de  les  que  en  necessiten  menys.     És  també  una  manera  de  fer  arribar  el  dret  de  la  salut  a  tota  la  població.     En  aquest  gràfic  és  mostra  això:             L’atenció  primària  ha  de  reunir  les  següents  característiques:     -­‐ Accessibilitat:  ràpida,  oportuna,  proporcionada  i  adequada.     -­‐ Continuïtat  i  longitudinalitat:  hi  ha  d’haver  un  seguiment  del  pacient   -­‐ Integritat   -­‐ Coordinada   -­‐ Emfocament  clínic  assistencial,  docent  i  investigador     S’ha  de  buscar  l’equilibri  entre  l’atenció  parcel·lada  i  la  visió  global  de  l’individu.     Hem   d’aconseguir   passar   d’un   model   biomèdic   on   el   centre   són   les   patologies   a   un   model   bio-­‐psico-­‐social.   Són   diferents   models   de   comprendre   la   realitat   del   ser   humà  i  per  assolir  una  bona  salut  pública.       El   model   biomèdic   es   centra   en   l’estudi   i   el   tractament   de   les   malalties   com   a   entitats   pròpies   i   independents   del   pacient.   Es   parcel·la   la   malaltia   i   tot   ho   ha   d’explicar   la   malaltia.   Falla   en   la   detecció   de   malalties   cròniques,   addiccions   o   símptomes  indefinits.       El   model   biopsicosocial   completa   el   model   biomèdic,   no   el   contradiu.   Habilita   un   abordatge  mèdic  continuat  sense  fragmentació  entre  el  biològic,  psíquic  i  social.  Es   dirigeix  tan  a  individus,  famílies  i  societat.       Hi  ha  d’haver  uns  valors  professionals  de  compromís...     Ha   d’aconseguir   elevar   el   nivell   de   la   salut   de   les   persones   sanes,   curar   les   malalties,   i   cuidar,   aconsellar   i   pal·liar   els   efectes   de   la   malaltia   quan   no   sigui   possible  la  recuperació.       Competències  essencials:     -­‐ Comunicació  assistencial   -­‐ Problemes  de  salut  poc  definits,  s’ha  de  ser  tolerant  a  la  incertesa,  és  a  dir,   acceptar  que  no  és  sap  tot.     -­‐ Treball  en  equip   -­‐ Qualitat  assistencial  i  tècnica     A   més   a   més   d’aquestes   competències   assistencials   de   comunicació,   raonament   clínic,   gestió   de   l’atenció   i   bioètica   s’ha   de   tenir   especial   atenció   a   la   família,   la   comunitat.   També   mantenir-­‐se   en   formació   i   recerca   així   com   una   bona   gestió   dels   recursos.       La  visita  ha  de  poder  ser  prèvia,  espontània,  programada  o  urgent.       Un   equip   d’atenció   primària   es   divideix   per   CUPOs   formats   cada   un   per   un   metge   i   una  infermera  que  arriben  a  veure  entre  1500-­‐2000  pacients.         Aprofunditzem  en  tres  de  les  característiques  ja  comentades:   -­‐ Globalitat:   o Integralitat,  ja  que  engloba  diferents  abordatges:   § Biològic,  psicològic  i  social.     § Atenció  individual,  familiar  i  comunitària   § Educació,  promoció,  prevenció,  assessora...   o Atenció  independent:  90%  de  resolució   o Atenció  en  múltiples  llocs   o Coordinada   o Enfocament  clínic  assistencial  de  gestió,  docent  i  investigador.     -­‐ Continuïtat:   la   relació   entre   pacients   i   família   és   contínua   i   es   manté   en   el   temps.     o Millora  l’efectivitat,  eficiència  i  adequació  de  funcions   o Permet  conèixer  els  antecedents  patogràfics  i  biogràfics.     -­‐ Accessibilitat:  és  la  pedra  angular  de  la  equitat  o  igualtat.  Requerim:     o Absència   de   barreres   econòmiques   ,   geogràfiques,   culturals   i   d’organització.     o Suficient   i   necessària   informació   a   la   població   de   la   cartera   de   serveis   o Bons  sistemes  de  comunicació  i  bona  relació  assistencial   o Tenir  en  compte  a  la  persona,  la  família  i  comunitat.     o Atenció  a  tot  tipus  de  problema  que  afecti  la  salut.                       ...