CIENCIA TEMA 3 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Pedagogía - 1º curso
Asignatura Societat Ciència i Cultura
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 28/04/2016
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3. DARWIN I L’EVOLUCIÓ QUÈ ÉS LA EVOLUCIÓ? És un procés de canvi en els caràcters heretats d’una població d’organismes entre una generació i la següent. Els gens són els encarregats de transmetre els caràcters heretats a la següent població.
La evolució es produeix perquè moltes vegades en aquests gens es produeixen mutacions, que són caràcters nous que es transmeten a la següent generació.
Però per altra banda, l’evolució també es pot produir per: - intercanvi genètic - migracions - reproducció sexual - recombinació genètica QUE IMPULSA L’EVOLUCIÓ? La selecció natural potencia els caràcters útils que en reproduir-se esdevenen comuns, mentre que els no útils esdevenen rars.
La deriva genètica que es un procés independent que causa canvis aleatoris en la freqüència d’un caràcter que es transmet a mesura que els descendents es reprodueixen.
Aquests canvis (la selecció natural i la deriva genètica) s’acumulen al llarg de generacions donant lloc a organismes diferents (noves espècies).
ANTECEDENTS DEL CONCEPTE EVOLUCIÓ Transmutació de les espècies: les especies descendeixen de les anteriors.
Teoria fixista: les especies son invariables, eternes i invariables, es a dir que no hi ha evolució.
Teoria creacionista: teoria cristiana segons la qual l’univers i totes les coses les ha originat un acte creador.
Totes aquestes doctrines havien estat en general doctrines filosòfiques i especulacions metafísiques.
L’EVOLUCIONISME neix al segle XVIII. Però te dos problemes: - Manca d’una hipòtesi verificable - Manca d’argumentari científic (observacions i evidencies) que demostrin l’evolució.
La GEOLOGIA jugarà un paper molt important en la interpretació de la evolució.
- Georges Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707 - 1788): la Terra està organitzada en estrats formats per l’aigua i el foc. Va relacionar la història dinàmica de la Terra amb la història dels animals.
- Charles Lyell (1797- 1875): Va posar en practica dos principis § Actualisme: els processos naturals que actuen avui dia són els mateixos que actuaren en el passat.
§ Gradualisme: s'oposa al catastrofisme,els canvis són constants i graduals, molts imperceptibles a nivell generacional. Cicles de creació i extinció d’espècies visibles en el registre fòssil.
- Thomas Robert Malthus (1766 – 1834): els obstacles al creixement de la població humana porta a la lluita inevitable per la vida.
- Jean-Baptiste Lamarck (1744 – 1829) publica la primera obra evolucionista científica "Philosophie Zoologique" (1809).
- Patrick Matthew (1790 - 1874) publica el 1831 la idea de selecció natural de forma coherent amb el registre fòssil. Considera que la selecció natural actua principalment a través de catàstrofes (vulcanisme, impactes de meteorits, etc.) que produeixen les grans extincions que mostra el registre fòssil.
CHARLES BONNET Va ajuntar la teoria fixista, creacionista i evolucionista.
ALFRED RUSSELL WALLACE A base de fer observacions, hipòtesis i recerca de evidències durant quatre anys a la conca del riu Amazones y vuit anys al sud-est Asiàtic, va poder parlar de la selecció natural i va definir el terme espècie.
L’any 1858 va enviar a Darwin un recull de les seves idees i el 1859 Darwin va publicar L’Origen de les espècies.
- Les especies que estan relacionades entre sí tendeixen a trobar-se en la mateixa àrea geogràfica. Exemple: tots els cangurs a Austràlia.
- Les especies fòssils relacionades entre sí es troben en estrats correlatius.
- Conclusió: l’origen de les espècies correspon a un procés genealògic.
QUIN ERA L’OBJECTIU DE DARWIN? Volia demostrar científicament la seva teoria de l’origen de les espècies i refutar la teoria de la creació divina directa. Això va portar molts conflictes socials amb els creacionistes i amb tot el món clerical.
CONCEPTE D’HERÈNCIA La herència està estrictament lligada a l’ADN. L’ADN es el codi que conté la informació necessària per a la construcció i el funcionament d’un organisme. Aquest ADN es transmet d’una generació a una altre, es a dir, que s’hereta de pares a fills.
CONCEPTE DE VARIABILITAT No existirien els bacteris, els plantes ni els animals. Nomes hi hauria organismes amb una única forma i funció donat que tots els organismes tindrien el mateix AFN.
CONCEPTE DE MUTACIÓ Una mutació és una alteració o un canvi en l’ADN. El codi de l'ADN té quatre nucleòtids A, T, C i G representats per lletres. En l'ADN canvis o mutacions en un nucleòtid poden modificar la informació codificada o anul·lar-la.
Exemple: el canvi d'una C per una T en una determinada regió del nostre ADN és una mutació que ens permet digerir llet durant tota la vida. A diferència dels humans, la majoria de mamífers no poden digerir la llet quan són adults.
CONCEPTE D’EVOLUCIÓ I SELECCIÓ NATURAL L’evolució son els canvis que es produeixen en les poblacions d’organismes al llarg de les generacions. Aquests canvis segons Darwin es produeixen pels mecanismes de selecció natural.
MÈTODE CIENTÍFIC DE DARWIN • Observació • Preguntes • Hipòtesi: les especies canvien de forma ordenada i gradual per causes naturals (una causa és la selecció natural).
Darwin va fer una inducció científica: a partir de l’observació casos particulars va fer una teoria generalitzada. Va ser el primer en introduir el concepte d’estadística i població.
EL VIATGE DE DARWIN (1931-1936) A les Illes Galápagos va trobar pistes de la seva teoria en els fòssils. Va evidencies de que els organismes han canviat en el temps.
- Va trobar armadillos i després escardant en els sediments va trobar armadillos fossilitzats.
- També va trobar tortugues amb closques diferents en diferents illes. Va pensar que potser hi havia una relació entre el medi ambient i l’aparença dels animals.
- Va descobrir 14 especies diferents de pinsans. Va deduir que les diferencies entre els pinsans anaven associades al tipus de menjar. Els becs son diferents segons el tipus de menjar.
JUSTIFICACIÓ DE LA SEVA TEORIA Darwin exposa tot una sèrie de fets i deduccions: FET 1: Els organismes tenen un gran potencial reproductiu. Això porta a un creixement exponencial (neixen molts més dels que poden sobreviure).
FET 2: Les poblacions es troben en situació d’equilibri. Aquest creixement està acotat, de manera que el nombre d’individus es manté equilibrat.
FET 3: Els recursos són limitats. Això porta a una lluita per l’existència.
FET 4: Els individus són únics però hi ha una variació a nivell individual. Tot i pertànyer a una mateixa espècie i tenir descendència, ningú es igual, tots som diferents.
Si hi ha una lluita per l’existència i hi ha una variació individual, per tal que els individus estiguin millor equipats per aquesta lluita es necessària la Selecció Natural.
FET 5: Alguna variació individual pot ser tramesa a la següent generació. Els fills s’assemblen als pares, però no exactament.
La selecció natural actuant durant molt de temps produirà un canvi evolutiu. Noves espècies.
CONCLUSIONS: DARWINISME • Teoria científica que fa referència al caràcter gradual de l'evolució, que és conseqüència de la selecció natural i la lluita per l'existència de les espècies entre elles, mitjançant el procés de l'adaptació al medi.
• Les modificacions heretades determinen la diferent supervivència d'unes espècies o altres a través de la lluita per l’existència.
• Les condicions del medi motiven l'adaptació dels organismes i sobreviuen els que s'adapten millor. Els pitjor adaptats s'acaben extingint.
• Totes les espècies descendeixen, a través d’un procés gradual de canvis i modificacions, d'un nombre petit d'espècies molt diferents en un passat llunyà.
EXPLICACIÓ DE LAMARK DEL COLL DE LES GIRAFES Es una evolució per trets adquirits: - Els canvis del medi produeixen noves necessitats en els organismes.
- Les noves necessitats exigeixen noves accions.
- Les noves accions modifiquen l’estructura de l’animal.
- Aquestes modificacions s’hereten EXPLICACIÓ DE DARWIN DEL COLL DE LES GIRAFES Es una evolució per variació, selecció i supervivència, reproducció i herència dels trets més adaptats.
- No totes les girafes neixen amb els colls iguals - Les girafes que ja tenen els colls llargs sobreviuen més fàcilment.
- Deixen més descendents que hereten colls llargs LIMITACIONS DE LA TEORIA Les crítiques científiques de la seva època al Darwinisme són: • L’edat de la Terra no permetia l’evolució gradual de Darwin.
• El “Dilema de Darwin” (no hi havia fòssils en els estrats més antics).
• Manca de rigor experimental. El principi de la selecció natural basada en els petits canvis hereditaris no havia estat demostrada amb proves experimentals. No és falsejable.
• Quin és l'origen de les variacions? • Quines variacions són hereditàries i quines no? • Com actua la selecció natural (ràpid o a poc a poc)? • On es produeix el canvi evolutiu en els individus? En l'època de Darwin no es coneixien les llei de l'herència EL LLEGAT DE DARWIN: NEODARWINISME 1. L’edat de la Terra no permet l’evolució gradual de Darwin.
Avui sabem que la Terra té uns 4.600 milions d’anys.
2. El “Dilema de Darwin”.
El 2009 es troben microfòssils de fa més de 545 milions d'anys.
3. Manca de rigor experimental. El principi de la selección natural basada en els petits canvis hereditaris no havia estat demostrada amb proves experimentals. No era falsejable.
Els científics han aïllat diferents poblacions de mosques Drosophilas al laboratori i han comprovat l’evolució. No és falsejable però és verificable.
4. Quin és l'origen de les variacions? Les mutacions genètiques.
5. Quines variacions són hereditàries i quines no? Estudis genètics. Models matemàtics sobre les variacions de les poblacions (dinàmica de poblacions).
6. Com actua la selecció natural (ràpid o a poc a poc)? Estudis genètics. Estudi dels fòssils (Paleontologia).
7. On es produeix el canvi evolutiu en els individus? - Els individus, durant la seva vida, no evolucionen. Si una de les cèl·lules del nostre cos pateix una mutació al seu DNA (cosa força freqüent), normalment no té conseqüències per a l’individu (quan les té, per desgràcia, sol ser causa de càncer). La cèl·lula acostuma a morir i mai arribem a ser conscients d’aquella mutació.
- Per observar canvis evolutius cal que totes les cèl·lules de l’individu continguin la mutació. Això només és possible quan la mutació es produeix a les cèl·lules germinals, oòcits i espermatozoides.
...