pràctica 1 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Veterinaria - 1º curso
Asignatura parasitologia
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 14/11/2014
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

PRÀCTICA 1 . PARASITOLOGIA Taxonomia – Phylum Retortamonada • Ordre Diplomonadida(tenen les seves estructures duplicades , amb simetría bilateral) – Gènere Giardia » Giardia duodenalis Distribució geogràfica, es troben els quists a les femtes. Localització digestiva, es localitzen sempre a intestí prim Multiplicació per fissió binària simple.
• Morfologia: – Simetria bilateral – 8 flagels – Disc suctor – Quists com a formes de resistència 2 FORMES MORFOLÒGIQUES: Trofozoit, fase vegetativa, presenta 2 nuclis , 8 flagels i com a presencia única el disc suctor que li ajuda a adherirse a la mucosa de l’intestí. Les fibres més o menys rígides que passen per dins li permeten mantenir la forma.
- Quist, forma de resistència que infecta l’ambient, s’elimina per les femtes i en el cas dels flagel·lats sempre s’anomena quist.
Quan el trofozoit s’ha d’eliminar el que fa es enquistar-se, i amb dimensions més reduïdes, i a dintre del quist es divideix( 3 trofozoits), al estar tant compactat dificulta la seva visió ( 4 nuclis, uns axostils longitudinals i un parell de cossos mitjan), en diarrea abundant es poden eliminar també trofozoit.
Observem quist en immersió perquè no es poden tenyir.
Les nostres mostres es tracten de quist de giardia de l’hospital canina i una de garrí.
– Phylum Axostylata • Ordre Trichomonadida – Fam. Trichomonadidae: » Gèn. Trichomonas, » Gèn. Tritrichomonas, » Gèn. Tetratrichomonas, » Gèn.
Pentatrichomonas – Fam. Monocercomonadidae, » Gèn. Histomonas • Cicles biològics: – Directes – Alguns amb hoste paratènic (Histomonas) – Sense formes de resistència – Multiplicació per f.b.s.
El prefix fa referència al nombre de flagels. Tenen membrana ambulant, axostil prominent, nucli i 4 flagels, no es coneix cap forma de resistència( quist). Per contar flagels caldria fer una tinció especifica. A vegades cal fer microscòpia electrònica. Per fer cultiu s’agafa un isop i es cultiva en medi líquid i al cap d’uns dies quan s’ha multiplicat molt es veuen moltissimes.
Trichomonas molt inflades amb 2 nuclis és que están a punt de dividir-se.
Noduls que impedeixen deglutir, es transmet per contacte directe entre adults i polls.
En trichomonas vaginalis per contacte directe en el coit.
• Phylum Euglenozoa – Subphylum Kinetoplasta • Família Trypanosomatidae: – Gènere Trypanosoma – Gènere Leishmania TRYPANOSOMA Són tropicals, no es troba en animals domèstics a no ser que sigui importat. Tripanosoma brucei tenim mostres d’humana i bòvids , el vector es la mosca tzetze. Són extracel·lulars es troben sempre en el plasma, son molt flexibles , adopten forma ondulada i van navegant entre les cèl·lules. En mostres de sang utilitzem el concepte de PARASITÈNIAà tant per cent de cèl·lules infectades per paràsits.
LEISHMANIA INFANTUM Als gossos, i a vegades humans es un dipter psicodic ( flebotom) no és un mosquit, es on es troben promastigots i també en cultius liquids, la fase en el gos és l’amastigot( 2 de gos una de moll d’os i l’altre gangli limfàtic) i posmorten en la melsa. Gos que tenia milions d’amastigots en el frotis. L’altre gos en el gangli , contorn de l’amastigot no queda molt clar però si que s’aprecia molt bé el nucli i adjacent a ell el citenoplast( mena de mitocondri que proporciona energía al flagel).
Per diagnosticar a vegdaes ja no es fa a moll d’os perquè si están malalt trigaves molt en trovar-ne, ara es fa amb detecció d’anticossos, però encara és útil tot i així.
El promastigot només es pot veure en flebotom o cultivant-lo. Amb un flagel anterior sense membrana ambulant i un nucli.
Les dues etapas de leishmania son amastigot( no te flagel) i promastigot( en el flebotom que té flagel devant).
Principals fases dels cicles biològics dels tripanosomàtids: • Amastigot: forma aflagel·lada • Ptomastigot : forma flagel·lada sense membrana ondulant • Epimastigot : flagel anterior al nucli + membrana ondulant • Trypomastigot : flagel posterior al nucli + membrana ondulant Phylum Apicomplexa Coccidis cicle directe Gènere Eimeria Gènere Isospora/Cystoisospora Gènere Cryptosporidium Coccidis cicle indirecte Gènere Toxoplasma Gènere Sarcocystis Piroplasmes Gènere Babesia Gènere Theileria Adeleina Gènere Hepatozoon Gènere Eimeria Coccidis generalment intestinals. Cicle directe. Esporogònia exógena. Hostes domèstics: – Gal·liformes – Lepòrids - Remugants – Èquids – Suids. La forma de resistència és l’ooquist Ooquist no esporulat Ooquist esporulat 4 (esporoquistos) x 2 (esporozoïts) = 8 esporozoïts Eimeria, intestinals, cursa amb diarrea amb lesió de intestí prim o gros, poden matar molts animals quan estan en intensiu(gallines, conills, remugants, en equids i suids rarament). Veurem la forma de resistència. Esquizons que trenquen la cèl·lula.
Ooquist forma última del cicle la qual l’animal infectat elimina per les femtes, ooquist no esporulat és el que s’acaba d’eliminar immediatament per femtes ( no infectant) hi ha una cèl·lula que és l’esporont, i l’ooquist esporulat hi ha 4 esporocists i 2 esporozoits 4x2=8, aquest és infectant.
Mostres d’ooquists esporulats de cabra.
Gèneres Isospora/Cystoisospora Coccidis generalment intestinals. Cicle directe. Alguns tenen hostes paratènics. Esporogònia exògena Hostes domèstics:– Gos i gat – Suids Isospora, també intestinals però amb hostes diferents, gos ,gat i suids. Fa un temps es va descriure que poden tenir fases en rossegadors i van crear CYSTOISOSPORA depen del llibre.
Els ooquists s’eliminen també sense esporular i als pocs dies esporula, gotes amb dicromat potasi amb ooquists esporulats ( ells sols han esporulat), tenen 2 esporocists i 4 esporozoits , és inversa a la d’eimeria.
Gos i gat poden rarament eliminar eimeria com pseudoparàsit perquè poden ingerir femtes de vaca o cabra … el que es fa es esporular per diagnosticar.
1.Ooquist no esporulat 2. Ooquist esporulat 2 (esporocists) x 4 (esporozoïts) = 8 esporozoïts Toxoplasma gondii L’hoste definitiu és el gat (elimina l’ooquist). Els intermediaris poden ser els mamífers i les aus (fases de taquizoït i de quist amb bradizoïts). Cicle indirecte facultatiu. Esporogònia exógena. Transmissió: – Orofecal – Depredació – Vertical COCCIDIS CICLE INDIRECTE Toxoplasma gondii, hoste definitiu és el gat i intermediaris qualsevol espècie domèstica. Primera fase taquizoit que pasa al fetus en humans malformacions o abortaments i en ovelles abortaments .
Segona fase el taquizoit s’enquista en diferents teixits i dins surt el bradizoit que pot romandre viable anys i anys i quan el gat l’ingereix fa que es tanqui el cicle.
Hi ha la possibilitat que un gat infecti un altre gat i eventualment també pot passar que una rata es mengi un ratoli i el cicle pot passar entre intermediaris sense que intervingui cap gat.
Les mostres provenen de ratolins, i postmorten es van fer preparacions de diferents òrgans per veure taquizoits( fetge,melsa o gangli és igual). Temporalment destrueixen cèl·lules.
El perill és la transmissió vertical en dones embaraçades. Si és positiva, és a dir que ha sigut infectada abans, ja té anticossos per combatir-ho.
1. Ooquist esporulat 2.Taquizoïts 3.Quist amb bradizoïts Sarcocystis spp.
Hostes definitius carnívors (eliminen l’esporocist). Els intermediaris herbívors (fase final de quist muscular amb bradizoïts). Cicle indirecte. Esporogònia endògen. Transmissió: – Orofecal – Depredació Sarcocystis, hostes definitius carnivors i intermediaris herbivors, transmissió orofecal, depredació. Esporulen dins del ooquist, sovint la paret es trenca perquè és molt fràgil, sovint a les femtes veiem esporocists esporulats.
Quist muscular farcit de bradizoits, el cicle es tanca quan el gat ingereix teixit muscular infectat.
Hepatozoon canis Els hostes definitius són cànids, fèlids i mustèlids. Esquizogònies en diferents teixits. Fase de gamont en neutròfils i monòcits. Transmissió per ingestió de la paparra Rhipicephalus sanguineus. Cicle indirecte Piroplasmes: Babèsies i theilèries Paràsits pleomòrfics (piriformes, allargats, anulars, ameboides…) Intracel·lulars (eritròcits, limfòcits,histiòcits).
Tenen cicles indirectes. Els vertebrats solen actuar com a HI. Els HD són paparres. No hi ha formes de resistència.
...