Civil II Tema 11 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura obligaciones y contratos
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 26/11/2014
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

Tema11. La modificació i l'extinció del contracte 1. La modificació del contracte per onerositat excessiva En els contractes d’execució periòdica, si la prestació d’una de les parts ha esdevingut excessivament onerosa, una de les parts pot demanar la resolució del contracte o bé demanar la modificació extraordinària dels elements modificats de forma sobrevinguda (Codi italià). En el Codi Civil espanyol no es tracta aquest supòsit, tot i que el TS s’inclina a favor de la modificació en cas que sigui un contracte onerós, tingui una execució duradora i que hi hagi prestacions pendents i a més, compleixi uns requisits: • Que la part perjudicada no sigui culpable del canvi • Canvi extraordinari i imprevisible • L’alteració ha de significar un desequilibri desproporcionat entre les prestacions de les parts.
En cas que es donin aquests requisits, el TS proposa que hi hagi una modificació del contracte per a recuperar l’equilibri de les prestacions, de forma que sigui proporcional a la onerositat que hi havia inicialment.
2. La posició de part contractual com a objecte del tràfic. La cessió del contracte Quan una part contractual cedeix la seva posició en el contracte, i per tant, deixa de ser part en benefici d’un tercer, que adquirirà la posició contractual del cedent, estem parlant d’una cessió del contacte.
Es distingeix de la subcontractació perquè en aquest últim, el contracte principal seguirà vinculant les dues parts, ja que es mantenen inalterables, mentre que en la cessió una de les part desapareix perquè la seva posició la ocupi un tercer.
3. L'extinció del contracte S’extingeix el contracte quan aquest deixa de vincular legalment les parts que el formen.
Aquesta extinció es pot donar per mutu discens (quan ambdues parts estan d’acord en l’extinció) o per aquells supòsits de desistiment unilateral. Per a l’extinció pot haver un desistiment o bé una rescissió del contracte.
3.1. El desistiment unilateral del contracte Supòsit en el qual un dels contractants, per la seva voluntat, decideix posar fi al contracte en el qual n’és part.
Tan sols en els supòsits que el TS cita en la seva doctrina es podrà dur a terme aquest desistiment. és a dir, aquells contractes de duració il·limitada i de tracte successiu, de forma que s’eviti la vinculació perpètua. Aquesta facultat de desistiment que recau sobre les parts no incompleix allò recollit en el 1256. Tot i això, per a poder exercir aquest dret, existeix la obligació de que sigui un exercici sense abús de dret, de forma que es requereix, en primer lloc, un avís previ al desistiment, en segon lloc Pel que fa al desistiment dels consumidors, la facultat de desistiment és independent de la duració del contracte (no cal que sigui de duració il·limitada). Arts.68, 69 del Text Refós: tan sols es podrà desistir quan estigui establert legalment o bé quan el contractant ho digui en la publicitat del seu producte. El termini és de 7 dies hàbils, però si el contractant no hagi informat sobre el dret a desistir, havent estat obligat legalment a ferho, el termini serà de 3 mesos.
3.2. La restitutio in integrum Entenem per rescissió aquell supòsit en que la llei permet entre les parts que una d’elles extingeixi un contracte vàlidament celebrat, mitjançant l’acció de rescissió.
Restitutio in integrum (1291.1 i .2 CC): és la restitució íntegra realitzada per les parts.
3.3. La rescissió per lesió La rescissió per lesió és aquella en que una de les parts te la facultat de rescindir el contracte degut a que el preu pagat no és el valor raonable de la cosa.
1293: cap contracte es rescindirà per lesió fora dels casos mencionats al 1921 (casos de restitució íntegra: 1º Los contratos que pudieren celebrar los tutores sin autorización judicial, siempre que las personas a quienes representan hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquéllos.
2º Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos hayan sufrido la lesión a que se refiere el número anterior.
En aquests casos, el tutelat podrà rescindir el contracte amb un termini de 4 anys (1295).
Per altra banda, en el Dret català, és parla de la rescissió per lesió ultra dimidium (el contracte serà rescindible quan el preu pagat no sigui la meitat del seu preu de mercat), recollida en la Compilació de dret Civil de Catalunya (325).
...