T.16 - Aplicacions Tomografia d'Emissions (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Tècniques de diagnòstic
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tècniques de diagnòstic FP- CIT: marca el transportador de dopamina.
FDOPA: es fixa on hi ha als transportadors de dopamina, en el nucli estriat.
TEMA 16. APLICACIONS TOMOGRAFIA D’EMISSIONS És aquella tomografia que s’obté per l’energia que s’allibera d’un isòtop que s’ha incorporat inicialment.
Tenim el SPECT que és de fotó únic i el PET que és de positrons. També tenim la de transmissió que és a través de l’atenuació del cos humà dels raigs X i la tomografia feta a partir de la RM.
Aplicació clínica, utilitzem el SPECT i el PET per obtenir un diagnòstic que impacta i ens fa canviar una teràpia, operar un pacient, que allarga la vida del pacient... Perquè una cosa s’utilitzi en aplicació clínica hem d’analitzar el cost/benefici, el fet d’utilitzar-los ens estalvia diners perquè el pacient no emmalalteix.
SPECT: aplicacions clíniques - Ús optatiu: completa/millora la informació de la gammagrafia, resta del organisme - Ús obligat: la gammagrafia superposa parets i emmascara estructures profundes, sistema nerviós intracranial i cor.
El SPECT es fa amb la gammacàmera, injectant un radiofàrmac, igual que la gammagrafia. L’SPECT millora la gammagrafia. Si fem una gammagrafia òssia i tenim informació suficient no farem l’SPECT però si necessitem més informació , sense necessitat d’injectar un altre radiofàrmac podrem fer l’SPECT.
Quan nosaltres fem estudis gammagràfics del sistema nerviós intracranial i del cor, entra sempre fer ús del SPECT. Perquè si nosaltres posem una gammacàmera davant del cor la part posterior i anterior sumen i no podem diferenciar-ho i igual passa al cervell.
Gammagrafia/SPECT - 99mTC difosfonat per valorar el metabolisme fosfocàlcic ossi - Receptors dopaminèrgics cerebrals: no intentarem fer la gammagrafia, farem directe l’SPECT 123 Tècniques de diagnòstic SPECT-TC Primer fem l’SPECT i després el TC sense moure el pacient.
SPECT ossi Primer farem una gammagrafia òssia per cribatge i screening de les metàstasi ossies procedents de tumors sòlids com pròstat o mama i també com a diagnòstic d’infecció òssia.
Aquí tenim una imatge de metàstasi òssies. Com que injectem difosfonat va on hi ha més atrapament de fosfats que es produeixen quan l’os actua contra les cèl·lules metastàsiques.
La infecció produeix hipercaptació, però en el cas de la infecció serà una lesió únicament.
A vegades només podem trobar una metàstasi i llavors passaríem a l’ús optatiu de l’SPECT. Aquí veiem una hipercaptació en la columna lumbar. SI dubtem entre metàstasi i infecció fem un SPECT-TC i veiem que la captació estan al procés articular posterior i les metàstasi mai afecten als processos articulars per tant això és artrosi.
Tenim una altra pacient que també té només un dipòsit i ens fem la mateixa pregunta. Li fem el SPECT-TC i la fusió de les imatges ens mostra que la captació està al cos vertebral esquerre i les metàstasi tenen predilecció pel cos vertebral.
SPECT cerebral de perfusió. Aplicacions clíniques - Epilepsies: localització dels focus epileptògen El SPECT que fem servir en aquest cas és el SPECT de perfusió perquè utilitzem els traçadors HMPAO o el ECD marcats amb Tc99m. Els dos són lipofílics que quan s’injecten travessen la barrera hematoencefàlica i entren a les cèl·lules cerebrals on es transformen en hidrofílics i llavors ja no surt de les cèl·lules cerebrals.
Aquí veiem els talls transversals i axials i veiem que hi ha una distribució simètrica del traçador al cervell.
Epilepsies Perquè utilitzem el SPECT? Quan una persona té una epilèpsia generalitzada necessita tractament mèdic, però hi ha persones que tenen epilèpsies parcials, que comencen en un punt del cervell i aquestes epilèpsies es poden tractar amb medicaments però si sabem el lloc on es produeix podriam extirpar el lloc i deixar al pacient sense epilèpsia.
El ECG també ens ajuda.
124 Tècniques de diagnòstic Una persona que té una epilèpsia parcial ingressa a l’hospital en una habitació on es monitoritza i constantment s’enregistra el seu ECG i una càmera li enfoca. Quan un malalt fa gestos que indiquen una crisi convulsiva, se li injecta el HMPAO i llavors arriba al cervell. L’àrea que està produint la convulsió és una àrea que està funcionant moltíssim i per tant atrapa molt traçador.
Aquet pacient té una epilèpsia al lòbul temporal. Veiem que aquest pacient hi ha una hipercaptació molt intensa en el lòbul temporal esquerre.
Per demostrar-ho un dia que no tingui convulsions se li injecta també el traçador i si el lòbul temporal era el focus no hauria d’aparèixer la captació. I veiem que és així. Aquest pacient va anar a cirurgia i li van extirpar part del lòbul temporal per no tenir crisis. Això s’ha de vigilar que al lòbul temporal no hi hagi el centre temporal de la parla, memòria....
A més tenim eines amb els ordinadors per fer sostracció d’imatges, podem fer sostracció de SPECT durant la crisi menys el que es fa foara de la crisi i la diferència serà el lloc de la crisi i les pot posar sobre la RM que es diu amb el nom de mètode SISCOM. Vieem que les crisi es donen en la ozna on hi ha una cicatriu que s va fer durant la operació.
SPECT cerebral de transportador dopamina. Aplicacions clíniques - Diagnòstic de la malltia de Parkinson i altres parkinsonimes - Diagnòstic diferencial de malaltia d’Alzheimer i cossos de lewy Imatge El transportador de la dopamina és una proteïna que serveix per transportar la dopamina que és un neurotransmissor loaclitzat a les neurones que van des de la substància negra fins al caudat, putamen i nucli.
La dopamina surt dels axons per interactuar amb les nurones dels ganglis basals. La dopamina que no s’utlitza 125 Tècniques de diagnòstic en els receptors es torna a agafar per portara-la a l’axó.
Si utilitzem un traçador radioactiu que té una alta afinitat pel tranpsortador de dopamina, quan l¡injectem el traçador es fixarà a l’extrem de l’axó que està als ganglis basals. Quan nosaltres fem aquesta imatge de SPECT veiem els ganglis basla que fan aquesta forma de coma. El de dalt és normal i el de baix li falta un tros, aquest malalt té Parkinson. A aquest malalt no li funcionen les neurones que van de la substància negra al putament. AL Parkinson hi ha un dipòsit de proteïnes que mata aquestes neurones.
SPECT amb DaTSCAN Un pacient que pren antipsicòtics que en algunes perones pordueix rigidesa, tremolor, moviment estranys amb les textremitast. Aixó es un parkinsonimse induït pel fàrmac. Però si hi ha el dubte de si això es provocat per un fàrmac o epr la malaltia el que primer fem és treure el fàrmac encara que els símptomes psicòtics augmentin.
Però a vegades els fàrmacs antipsicòtics tarden 6 emsos a deixar de fer efectes per tant no podem esperar tant. Si li fem aqueta prova i veiem la captació esquerra, simtetrica i bilateral als ganglis basal, vieem que no te parkinson sinó que esta induït per l’antipsicotic i el que farem es canviar el antipsicotic.
Si veiem que el malalt ha fet un parkinson, li donarem un tracatment amb L-DOPA.
Demenciens TDA Si dubtem entre Alzheimer i Lewy. Cap de les dues té tracametn però la de Lewy té complicacions.
Si srut una cosa normal com el de l’esqurre té ALxhemier perquè no cursa amb afectació de la substància negra. Si la captació ha baixat en els dos ganglis baslas i s’ha fet irregular, això és molt típic de cossos de Lewy en la qual si està afectada la substància negra.
SPECT de perfusió miocardica. APlicaions clíniques S’utilitza pel diagnòstic dfierncial del dolor coranri agut, no sabem si ha sigut una isquèmia o una necrosi. Hi ha infarts silents que no es veuen en l¡electrocardiograma excepte en la fase aguda.
Imatge Els traçadors que s’utilitzen son el tetrofosmin o el mibi marcat amb Tc99m metaestable. Veiem la silueta del musucl cardíac del ventricles equerres que es el que mes es contreu i es mes gruixut.
Utilizem tomografies en diferents plans del cor. AL pa cient li fem fer esforç i quan el electrocardiograma ens pmostra unes pulsacions de minut que han de ser les màximes, sabem que es el moment d’inejctar el traçador i veiem com es distribueix el traçador en situació d’esforç. Despres fem vneir el pacient i li fem el amteix en situació en respos i comparem les imatges.
En aquest tall veiem una hipocaptació durant l’esforç, hi ha un tros on hi ha menys sang. En repòs no apareix la hipocaptació, no apreix la imatge d’isquemia. Això es una isquèmia d’esforç. Si el malalt en repòs teingues la mateixa imatge que en l’esforç seria una necrosi, un infart.
126 Tècniques de diagnòstic PET: aplicacions clíniques Imatge molt bona perquè detecta moltes emissions radioactives perquè utilitza la coincidència de doble fotó.
Podem fer PET de qualsevol sector o de cos sencer.
Hi ha molts traçadors utilitzats en EPT però tots en recerca excepte la FDG (fluodesoxiglucosa) que és el que té aplicació clínica. Això passa perquè els altres traçadors s’han d’utilitzar si tenim un ciclotró en la mateixa instal·lació on hi ha el PET.
Es pot fer fusió del PET + TC que ens permet navegar amb 3D, amb talls axials, coronals i sagitals.
PET/TC - Càncer: caracterització , estudi d’extensió i valoració de la resposta al tractament - Malalties del sistema nerviós central: avaluació de les demències i epilèpsies PET amb FDG La captació renal es normal perquè el traçador s’està eliminant però el que no es normal es a la suprarenal.
127 Tècniques de diagnòstic PET-TC amb FDG La captació de FDG es sinònim de funció cerebral. El pET és el més excate per mesurar in vivo la captació cerebral.
MCI: hipocaptació en regió temporal, parietal...
S’agafa el PET cerebral i ho restes d’una base de dades de pET normals i la diferència la poses en vermell. Els malalts d’Alzheimer són molt evidents les zones vermelles.
SISCOM: crisi – intercris Dreta: crisi PET en investigació Epilepsia infantil Desenvolupament Si comparem pet amb traçadors diferents, un que marca serotonina i l’altre dopamina i utilitzem difernts antipsicòtics, podem veure el mecanisme d’acció dels diferents antipsicòtics.
HaloperidoL. Bloguqjea receptors e dopamina i no de serotonina. Risperidona sobretot bloqueja dopamina però bloqueja els dos. Clozapina bloqueja els dos.
128 Tècniques de diagnòstic Pet plaques amiloide En pacients malats tenen hipercaptació perquè tenen molta amiloide. Gent que té anomalies mínimes de la memòria també tenen captació d’amiloide, i pacient sans alguns també. Aquests dos tipus de pacients son els que es beneficiarian mes de tractament d’Alzheimer per poder parar la progressió.
Traçadors PET fluorats amb afinitat per beta-amiloide PET-RM - PET alta resolució - RM de 3 tesles - Adquisició simultània 129 ...