Examen juliol 2007 (2007)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2007
Páginas 7
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

QUÍMICA (1er CC.AA.) Examen de Juliol. Curs 2006-2007 Permutació 1 NOM: GRUP: RESPONC LA PRIMERA PART DE L’EXAMEN (TEMES 1-3) SÍ NO Notes: 1) Aquest examen consta de dues parts. La primera part (preguntes 1 i 2 sobre els Temes 1-3) val 30 punts i la segona part (preguntes 3-6 sobre els Temes 4-9) val 70 punts. Les preguntes s’han de respondre i justificar en l’espai reservat després de cada enunciat 2) S’ha afegit al final de l’examen un full en blanc per a fer càlculs o anotacions.
Aquest full no es corregirà.
3) No es poden desgrapar els fulls de l’examen.
4) Duració màxima de l’examen: primera part (1 hora), segona part (2 hores).
5) Al final de l’examen hi ha una T.P. per a resoldre els problemes.
La pregunta 1 val 10 punts. Les preguntes 2, 3 i 4 valen 20 punts cadascuna. Les preguntes 5 i 6 valen 15 punts cadascuna. La puntuació màxima d’aquest examen és de 100 punts.
1) (10 punts) Per a excitar l’electró de valència d’àtoms de sodi des del nivell fonamental 3s (Na) al nivell excitat 3p (Na* ) cal llum de longitud d’ona de 590 nm. D’altra banda, sabem que el potencial d’ionització relatiu a l’estat fonamental (Na) del sodi és de 494 kJ/mol.
a. Escriu les reaccions per als dos processos descrits en l’enunciat i calcula’n també l’energia involucrada en eV/àtom. (6 p) b. Quin seria el potencial de ionització en kJ/mol del sodi que es trobés inicialment en la configuració excitada 3p? (4 p) Dades: h=6.63x10-34 J.s, NAv =6.022x1023 àtoms/mol, c= 3x108 m/s, 1 eV=1.602x10-19 J 2) (20 punts) Contesta de forma breu, raonant les respostes: a) Per què en l’experiment dels rajos catòdics es trobava sempre la mateixa relació càrrega/massa independentment del gas analitzat? (3 p) b) Quan la freqüència d’una radiació electromagnètica augmenta, la seva longitud d’ona creix o decreix? Per què? (3 p) c) El següent estat electrònic correspon a un àtom de C en estat fonamental, excitat o prohibit? Justifica la teva resposta. (2 p) ↑↓ ↑ _↑_ ↑ ↑ 1s 2s 2px 2py 2pz c) Justifica si la següent afirmació és certa o falsa: “El PI(Be) > PI(B) però en canvi el PI(N) < PI(O)“ (4 p) d) Per què els espectres d’emissió i d’absorció dels elements químics són discontinus? (3 p) e) Dóna els valors possibles dels nombres quàntics per a un electró que es trobi en un orbital atòmic 4 p (2 p) f) Quin orbital atòmic és més penetrant, el 3s o el 3p? Per què? (3 p) 3) (20 punts) Considera l’espècie IO2F2- i respon les següents preguntes: a) Escriu totes les formes ressonants de Lewis del IO2F2- (6 p) b) Quin és l’ordre d’enllaç promig de l’enllaç I-O? I de l’enllaç I-F? (3 p) c) Quina és la càrrega formal promig sobre els àtoms d’oxigen? (2 p) d) Quin és l’estat d’oxidació del I? I dels oxígens? (3 p) e) Quina serà la geometria aproximada (valors dels angles F-I-O i O-I-O) de l’espècie? Justifica la teva resposta. (3 p) f) Serà polar aquesta espècie? Per què? (3 p) 4) (20 punts) Considera la molècula de toluè (C6H5CH3) i respon les següents preguntes: a) Dibuixa les fórmules de Lewis ressonants de la molècula. (6 p) b) Descriu la geometria de la molècula i dibuixa esquemàticament l’esquelet σ i el π. (6 p) c) Digues quina hibridació podrien tenir cadascun dels àtoms de C. Justifica la teva resposta. (2 p) d) És aromàtica aquesta molècula? Raona la resposta (2 p) e) Consideres que el toluè és un PAH? Anomena dos PAHs i digues quins riscos poden suposar per a la salut humana. (4 p) 5) (15 punts) a) Anomena i formula un compost organometàl·lic tòxic de Hg i un altre de Pb. (3 p) b) Què vol dir que el factor de bioacumulació del DDE en els peixos és de 1:1000000 ? (3 p) c) Quins dos metalls pesants se sap que poden substituir el Ca dels ossos? (3 p) d) A quina família de compostos pertany aquesta molècula? Com es generen aquest tipus de molècules? (4 p) Cl O Cl Cl O Cl e) Descriu què són els anomenats “dotze bruts”. (2 p) 6) (15 punts) Respon les següents preguntes: a) (10p) Calcula l’energia reticular del MgO fent un cicle de Born-Haber. Dades: ΔH0 (kJ/mol) 140 730 1500 500 -140 +780 -600 Mg(s) → Mg(g) Mg(g) → Mg+(g) + 1eMg+(g)→ Mg2+(g) + 1eO2(g) → 2O (g) O(g) + 1 e- → O-(g) O-(g) + 1 e- → O2-(g) Mg(s) + 1/2O2(g) → MgO(s) b) Quines formes al·lotròpiques existeixen per al Carboni? Comenta si per a alguna de les formes existeix més d’una estructura possible. (3 p) c) Ordena els següents compostos segons temperatura d’ebullició creixent i justifica la resposta: Br2 , CH3CH2OH , benzè. (2p) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 H He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba La * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 7 Fr Ra Ac * Rf Db Sg Bh Mt Lantànids La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Actínids Ac Th Pa U Np Pu Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Am ...