Autoevaluació Temes 1-3 (2009)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2009
Páginas 4
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

15 1.
primer potencial d’ionització és de 1644 kJ·mol -1 2+ 2.
quàntic a l’estat fonamental és de en passar del tercer nivell 8.77x1015 s-1 3. La gràfica següent correspon a la funció de distribució radial del orbital 4d 4. Els orbitals 2s i 2p de l’àtom de C5+ són degenerats 5.
energies diferents 6. L’orbital 2p apantalla molt efectivament a l’orbital 2s 7. L’energia despresa quan l’electró del àtom de Li 2+ passa del segon estat excitat al primer estat excitat és de 17.01 eV 8. Les funcions de distribució radial dels orbitals 3s i 4d tenen el mateix nombre de nodes 9. La càrrega nuclear efectiva que sent l’electró de l’orbital 2s del àtom de Li és igual a la que sent un electró similar en l’àtom de Be + 10. Les funcions amb número quàntic orbital igual a 1 es coneixen com orbitals s 11. Els orbitals 3dxy i 4dxy d’un àtom hidrogenoid són degenerats 12. La càrrega nuclear efectiva que sent un l’electró de l’orbital 1s de l’àtom de Li és més gran que la que sent un electró de l’orbital 1s de l’àtom de Na 13. En un àtom polielectrònic els orbitals amb les seqüències de números quàntics (n, l, ml, ms) iguals a (4, 2, -1, ½) i (4, 1, -1, ½) són degenerats 14. Els elements del grup 3 tenen 3 electrons desaparellats 15. L’element número 30 té una subcapa electrònica plena 16. L’element número 31 pertany al grup 13 17. El catió dipositiu de l’element número 20 té la configuració electrònica 1s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 18. Els lantànids es troben en el 6e període 19. El valor del radi de les espècies següents varia segons l’ordre indicat: S 2- > Cl > Mg2+ > Al3+ 20. El valor del primer potencial de ionització dels elements següents varia segons l’ordre indicat: B < O < N < F < Ne 21. El valor de l’ordre indicat: O < C < Be < Li 22. L’electronegativitat dins d’un període de la Taula Periòdica augmenta en avançar cap a la dreta 23.
tom de N és de 921 kJ·mol-1, això vol dir que una radiació de  més gran que 1.30x10-7 m pot ionitzar un àtom de N 24. La  de la radiació emesa per l’electró d’un àtom de He + en passar del segon estat excitat al primer estat excitat és de 164 nm.
25. La gràfica següent correspon a la funció de distribució radial del orbital 2s 26. Els orbitals 2s i 2p de l’àtom de B 3+ són degenerats 27. En una caixa tridimensional cúbica (a = b =c), els nivells (2, 2, 1) i (2, 1, 2) són degenerats 28. Els orbitals 3s i 3p són penetrants respecte els 3d 29. L’energia necessària per promoure l’electró d’un àtom d’hidrogen en estat fonamental al segon estat excitat és de 12.09 eV 30. La funció de distribució radial del orbital 4f solament s’anul·la quan r = 0 i r =  31. La càrrega nuclear efectiva que sent un electró en un orbital 2s del àtom de B és menor que la que sent un electró similar en un àtom de N 32. Si el número quàntic principal val 4, el número quàntic orbital pot prendre tres valors diferents 33. Els orbitals 2p del àtoms de B i C tenen la mateixa energia 34. La càrrega nuclear efectiva que sent un l’electró d’un àtom polielectrònic en un orbital 3dxz es igual a la que sent en un orbital 3d z2 35. En un àtom hidrogenoid els orbitals amb les seqüències de números quàntics (n, l, ml, ms) iguals a (3, 2, -1, ½) i (3, 1, -1, ½) són degenerats 36. Els elements del grup 9 tenen 3 electrons desaparellats 37. L’element numero 25 té una subcapa electrònica semiplena 38. L’element número 36 és un alcalí 39. L’ió més estable del element número 17 té la configuració 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 40. Tots els element del grup 14 són no metalls 41. El valor del radi de les espècies següents varia segons l’ordre indicat: B 3+ < Be2+< F < O242. El valor del primer potencial de ionització dels elements següents varia segons l’ordre indicat: Ne > F > N > O > C > B 43. El valor de H associat a l’afinitat electrònica dels elements següents varia segons l’ordre indicat: F < O < N < C 44. L’electronegativitat dels elements següents varia segons l’ordre indicat: F > Cl > O > Br DADES ADICIONALS Àtoms hidrogenoids r  0 h2 n2  me e2 Z R En   R Z2 n2 2 me e4  Ctn. de Rydberg 4  0 2 h2 Constants Numero d’Avogadro NA = 6.022 x 1023 Vel. de la llum c = 2.9979 x 108 m · s-1 Massa del eme = 9.101 x 10-31 Kg Carrega del electró e = 1.602 x 10-19 C 1 Å = 10-10 m 1 nm = 10-9 m Const. de Planck Const. de Rydberg Permitivitat 1 eV h = 6.626 x 10-34 J · s R = 2.1799 x 10-18 J 4··o = 1.1126 x 10-10 C2 N-1 m-2 0.16022 x 10-18 J ...