11. ARTRITIS REUMATOIDE (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Terapia ocupacional - 2º curso
Asignatura terapia ocupacional en l'adult
Año del apunte 2016
Páginas 11
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

TO en l’Adult Mar Busquets ARTRITIS REUMATOIDE. PART 2 1. Objectius del tractament     Aprendre a viure amb AR Millorar i conservar el seu estat psicològic Mantenir les activitats i rols valorats Instrucció sobre la malaltia, tractament i auto-cura 2. Tractament  Suport psicosocial  Alleugeriment dels símptomes (dolor, rigidesa i cansament) i prevenció o disminució de la progressió de la malaltia  Conservació de la millor funció articular possible  Adaptació de l’entorn i les activitats d’acord a les necessitats de l’individu 3. Equip - Reumatòleg Infermera Fisioterapeuta Terapeuta ocupacional Treballador social Cirurgià de la ma Podòleg Unitat del dolor - Psicòleg Serveis socials Serveis voluntaris Dietista Orientador laboral Farmacèutic Centres per a discapacitades persones Dins de l’equip s’inclourà a l’usuari i a la família.
4. Enfocs d’intervenció Estratègia centrada en la persona amb expliració de les dificultats i problemes psicosocials de l’usuari i la família.
a) Aprenentatge : En les primeres etapes, s’inclou instrucció i estratègies cognitivoconductuals per ensenyar tècniques d’autocura. Per exemple, protecció articular, conservació d’energia.
b) Compensador: Entrenament de mètodes alternatiu per les AVDs, l’ús de PS, modificació de tasques i entorn.
c) Biomecànic: Subministrament de ortesis per conservar la funció articular, força muscular i alleugeriment del dolor.
TO en l’Adult Mar Busquets 5. Valoració Valoració integral que té en compte els seus interessos, necessitats i capacitats.
1) Centrar-se en problemes percebuts per la persona Nivell de dependència o independència en  Alteracions funcionals en les AVD bàsiques i instrumentals AVD  Dificultat o facilitat amb el què realitza les tasques (PS).
 Preparació per aconseguir una feina, transport, context laboral, descansos, activitats i relacions laborals.
Activitats laborals  Tipus de feina que realitza  Quines necessitats motrius requereix per a la seva execució?  Utilitza algun tipus d’ajuda?  Patrons passats i actuals d’activitats lúdiques  Temps que dedica a elles Oci  Components motors que necessita  Hi ha aparició de dolor al realitzar les activitats? En quin moment apareix?  Hi ha possibilitat de deformitat potencial al realitzar alguna activitat? 2) Si la persona té dificultats en la realització d’alguna activitat es valorarà si:  Amb petites modificacions estructurals o gestuals és possible realitzar-la de manera independent.
 Per el contrari, si la disminució de l’amplitud articular, dolor o risc de deformitat fan difícil, impossible o desaconsellable la seva realització.
3) Interaccions socials  Problemes o vivències que fan patir al client en àmbits familiars, laborals o socials.
 Estat d’ànim i motivacions que presenta.
4) Estat de la pell 5) Problemes o dèficit articulars  Alteracions  Alteracions tendinoses  Recorregut articular  Aparició o no de dolor o fatiga en algun moment del recorregut  Estabilitat i mobilitat 6) Dèficits neurològics o musculars  Trastorns sensitius  Pèrdua o disminució de la força muscular  Destresa manual 7) Deformitats 8) Funció de la ma, valoració funcional de la ma, funció de les extremitats superiors en quan a auxiliars de la ma TO en l’Adult Mar Busquets 6. Valoració des de teràpia ocupacional 1. Valoració centrada en la persona Canadian Occupational Performance Assessment : Rendiment en camps d’autocura, productivitat i oci. Entrevista en la que la persona qualifica els problemes més importants.
Disease Repercussion Profile : Qüestionari d’autocomunicació sobre les activitats diàries, socials, estat financer/laboral, relacions, situació psicològica i aspecte físic.
2. Mesura d’avaluació autoadministrades AIMS2 (Arthritis Impact Measurment Scale 2): Inclou 12 subescales (mobilitat, auto-cura, tasques domèstiques, funció de les EESS, suport social, feina, activitats socials, dolor, estat psicològic, percepcions sanitàries i impacte de l’AR, satisfacció amb les capacitats adquirides).
HAQ (Health Assessment Questionnaire) : Inclou 24 activitats funcionals.
3. Valoracions funcionals Evaluation of Daily Activities Questionnaire – EDAQ: AVD i AIVD Functional Status Index : Mesura la dependència, el dolor, dificultat per activitats funcionals i rol.
Valoraciones domiciliarias i observación: Analitzen la capacitat per les AIVD, ajuda d’altres persones, circumstàncies domèstiques i locals Valoració de la capacitat de conduir 4. Valoració laboral Work Assessment Questions: Preparació per aconseguir una feina, transport, context laboral, descansos, activitats i relacions laborals 5. Activitats lúdiques Activitats lúdiques: Utilitzar llistes de comprovació per identificar els patrons passats i actuals d’activitats lúdiques, i per oferir noves alternatives i oportunitats en aquestes activitats.
6. Valoració del membre superior Força de pinça i puny Arc de moviment articular, abastament, deformitat de les mans Dolor (Escala Analògica Visual) Funció de les mans i funció de la prensió durant les AVDs simulades 7. Protecció articular i conservació d’energia durant les activitats diàries Joint Protection Behaviour Assessment: Identifica patrons de moviment que s’han de canviar per reduir càrrega articular i avalua resultats d’instrucció.
NIH Activity Record (ACTRE) : Activitats per blocs de mitja hora al llarg de dos dies. Permet identificar àrees problemàtiques i avalua patrons de la vida diària.
TO en l’Adult Mar Busquets  Conseqüències i repercussions de la malaltia sobre l’autonomia, comoditat i benestar.
 Possibilitat o no de la realització del moviment necessari.
 Innocuïtat o no de determinats moviments per a les seves articulacions.
 Estudi del lloc de treball  Accessibilitat a mitjans de transport públics o privats  Estudi de les activitats recreatives.
7. Objectius de TO 1) Mantenir la capacitat funcional  1ª fase : Corregint o minimitzant les alteracions produïdes pel dolor, inflamació i la immobilitat.
 2ª fase: Corregint o minimitzant les alteracions articulars afectades (subluxacions, luxacions, rigidesa) i les alteracions pròpies de la malaltia Mitjançant activitat gestual que ajudi a mantenir o incrementar la mobilitat articular, la destresa i la força.
2) Corregir o prevenir el desenvolupament o progressió de les deformitats de la ma  Desviació del carp  Desviació de les articulacions MCP i IF  Deformitats dels propis dits o Cuello de cisne o Boutonniere o Dedo en martillo 3) Educació en relació a la protecció articular i la conservació d’energia  Modificar patrons funcionals que accentuen els símptomes i augmenten el deteriorament articular.
 Realitzar nous patrons que, a més, afavoreixen la conservació d’energia 4) Disseny i realització d’adaptacions i prescripció de diferents productes de suport  Ajudes pertinents o ajudes o productes de suport  Adequar els interessos vocacionals o recreatius més convenients TO en l’Adult Mar Busquets 8. Fases de tractament en intervenció de teràpia ocupacional A) ETAPA INFLAMATÒRIA      Predomini de sinovitis articular i sinovitis peritendinosa Dolor, tumefacció i rigidesa Dolor en repòs algunes vegades Rigidesa matinera Membre superior i inferior: Afectació articular de distal a proximal TO en etapa inflamatòria: a) Repòs articular  Tècniques per evitar actituds vicioses mitjançant aplicació d’ortesis d’immobilització global de canell i ma en posició funcional (Fèrula de descans).
 L’ús nocturn ajuda a disminuir l’edema, dolors nocturns i postures vicioses o desviació articular.
* Si hi ha tenosinovitis crònica de flexors, la fèrula de descans ha de ser en posició neutra.
- Canell en flexió dorsal 10º - Articulacions MCF en extensió - Articulacions IF en extensió - Dit gros: Oposició i abducció Si ha d’utilitzar fèrules diürnes i té afectació del canell, col·locar una fèrula: “Cock up”.
* Fèrula de descans d’ús nocturn: - Canell: Flexió dorsal entre 25º i 30º - Articulacions MCF en flexió de 30º - Articulacions IF 5º de flexió - Dit gros en oposició i abducció b) Instrucció a la persona: Aconseguir una postura correcta en el descans all llit, bipedestació, sedestació i en diferents activitats a través de:  Ulleres prismàtiques  Faristol  Adaptacions per col·locar-se les sabates i les mitges Engrossadors de mànecs TO en l’Adult Mar Busquets B) ETAPA NO INFLAMATÒRIA  Regressió de la sinovitis  Instauració en major o menor grau de la deformitat Objectius de TO en etapa no inflamatòria    Evitar la estructuració de la deformitat mitjançant fèrules (estabilització i correcció) Mantenir l’equilibri articular i muscular amb activitats sense sobrecàrrega articular Protegir els elements articulars mitjançant l’ensenyança al pacient de: o Educació gestual (protecció articular) o Economia articular (conservació energia) TO en etapa no inflamatòria 1) Tractament ortèsic Fases cròniques Ortesis actives de funció Ortesis de correcció postural Exerceixen una funció preventiva, correctiva o de suplència durant l’execució d’activitats.
2) Tractament funcional Activitats selecciones en funció de:  Articulació o moviment a treballar  Preferències de l’usuari  Habilitats i qualitats Aquestes activitats aporten un element psicològic favorable que ajuda a l’adaptació i reinserció de la persona en la vida quotidiana.
Durant el treball d’aquestes activitats:  L’usuari ha de mantenir una posició correcta.
 Evitar activitats que requereixin força o cansin en excés.
En aquesta fase l’usuari inicia un programa encaminat a l’elecció d’una activitat gestual que l’ajudi a:     Mantenir o incrementar la mobilitat articular i la tonicitat muscular Aconseguir la flexibilitat global de les diferents preses Reequilibrar els músculs prensors i en particular els interossis Afavorir l’acompliment de les habilitats en tasques funcionals de la vida quotidiana, utilitzant l’arc de moviment actiu màxim (prensió, aixecar, abastar) TO en l’Adult Mar Busquets 3) Programa de protecció articular Objectius:  Reduir càrregues articulars (internes i externes)  Prevenir deformitats  Alleugerir el dolor  Reduir la inflamació Com? Modificant patrons de moviment Utilitzant productes de suport Principis:      Distribució de càrrega entre vàries articulacions Ús de les articulacions més grans i fortes Ús d’articulacions en posició estable i funcional Reducció de l’esforç Evitar posicions que afavoreixin la deformitat La instrucció per canviar hàbits i recordar mètodes resulta més eficaç en grup, proporcionant a la vegada suport social dels companys. Es procedirà a:    Identificar i seleccionar moviments i aptituds desfavorables o perjudicials Col·locar a l’usuari en la posició més adequada en la realització d’activitats Potenciar i desenvolupar les habilitats necessàries amb la repetició de la seva realització 4) Programa de conservació d’energia Objectius:  Disminuir fatiga  Estalviar treball durant les AVD  Permetre dedicar major energia durant les activitats més significatives Com? Modificant patrons funcionals que accentuen els símptomes Principis:      Equilibri entre repòs i treball Ús de posicions corporals correctes No mantenir-se en la mateixa posició durant períodes prolongats Alçada de treball correcta Evitar activitats que no puguin interrompre’s TO en l’Adult Mar Busquets 5) Programa d’educació gestual Objectius  Conservar força muscular  Conservar arc de moviment articular  Millorar resistència  Contribuir a la reducció de pes. Amb mobilització completa d’articulacions durant activitats diàries i programa d’activitat terapèutica.
Primeres sessions: - Explicació de l’anatomia i la fisiologia elemental - Tipus de pinces - Aplicació de les pinces en les activitats Principis:     Ritme lent i mantingut Intercalar períodes de repòs per evitar la fatiga Recomanar exercicis per casa En períodes de major efecte dels fàrmacs 6) Programa de relaxació, dolor i control de l’estrès El dolor és el problema principal.
És possible modificar el dolor respecte a Percepció Resposta afectiva Resposta conductual Estratègies cognitivo-conductuals  Entrenament relaxació  Ensenyament de tècniques d’afrontament cognitives  Reestructuració cognitiva  Solució de problemes Fases dels programes cognitius conductuals de control de dolor 1) Educació 2) Ensenyament i adquisició de capacitats 3) Manteniment de les capacitats TO en l’Adult Mar Busquets 9. Adaptacions i productes de suport  Adaptar les ajudes de manera personalitzada  Entrenar a l’usuari en la seva utilització  Seleccionar l’ajuda tècnica més simple Per la manipulació Ajudes per les AVD Al llit, per facilitar els decúbits i l’entrada i sortida del llit Ajudes pel menjar Ajudes facilitadores vàries Adaptacions en els entorns           Engrossadors de diferents mides Tisores adaptades Mànecs per portes, claus, etc.
Adaptadors de mitges i mitjons Calçadors llargs Raspalls de mànec llarg Seients de bany i dutxa Barres de subjecció, etc.
Matalassos durs Elevadors de potes, etc         Engrossadors de mànecs Coberts de diferents models Ganivets amb serra Vas amb mànec gran Pinces per estendre la roba, etc.
Per evitar desplaçaments innecessaris Adequar les altures a la persona Vigilar l’accessibilitat als diferents plans 10. Autoeficàcia - Varia per les diferents conductes i pot ser millorada - Domini de les capacitats: descomposició d’activitats o conductes en accions o objectius petits i manejables - Contracte i retroalimentació perquè practiqui a casa.
- Ús de models: Grups de persones amb dificultats similars, resolen problemes i practiquen juntes.
- Persuasió: Animar a la persona perquè faci una mica més del que pot fer ara.
S’utilitzen estratègies docents, cognitives i conductuals per millorar l’auto-cura:        Repetició regular de la informació (paraula i escrit) Ensenyar – remarcar els punts principals Demostració repetida de la conducta en context realista Pràctica repetida de les tècniques (retroalimentació) Subministrament d’informació escrita Establir objectius i contractes Revisió dels objectius TO en l’Adult Mar Busquets 11. Principis  Evitar la fatiga i el dolor  Indicar l’ús de mànecs llargs  Evitar posicions estàtiques o que sobrecarreguin les articulacions  Indicar l’ús d’elevadors o seients alts  Evitar moviments en direcció de la deformitat (obrir aixetes convencionals o poms de porta) o activitats que requereixin un pressió prolongada i forta (subjectar un llibre)  Afavorir l’ús d’electrodomèstics que realitzin la funció o canviar la manera de ferho.
 Evitar activitats que requereixin una utilització forçada de les mans  Afavorir l’ús de les articulacions proximals més que les distals (transportar una pila de plats amb tota la ma, etc.)  Evitar exercir pressió sobre una o vàries articulacions (al encendre la cuina, pressionar amb el palmell de la ma, etc.)    Afavorir l’ús de tota la ma Evitar activitats que requereixin torsió (Escórrer la fregona, exprimir un cítric, etc.) Evitar moviments que impliquin flexió de columna i elevació de pesos 12. Intervenció de l’AR greu - La intervenció es centra més en  Entrenament de AVD  Dispositius d’assistència  Modificació de l’entorn  Fèrules  Ús de cadira de rodes - Moltes persones s’adapten bé a la situació i adopten formes compensatòries Altres pateixen invalidesa greu, amb limitació en activitats socials i lúdiques 13. Cirurgia en AR greu  Es poden realitzar substitucions de maluc, genoll, espatlla, colze i articulacions MCF  Problema: Patologia articular múltiple  Després d’una substitució total de maluc, la persona pot experimentar dificultat per l’ús de les crosses o el caminador, degut al dolor i la deformitat de les espatlles, colzes i canells o articulacions dels dits.
14. Reeducació després de la cirurgia  Activitats en les que l’alternança de flexió – extensió estigués present  Treballs de força induïts més tard  Fèrules actives o de mobilització com a mesura profilàctica o tractament de deformitats reductibles, sobretot en el post-operatori de MCF. Permeten efectuar sense risc la recuperació precoç de la ma.
TO en l’Adult 15. Reeducació al marge de la cirurgia Quan no hi ha possibilitat de cirurgia En fases inicials  Fins preventius En fases cròniques  Fins pal·liatius Realitzar adaptacions Mar Busquets ...