Pràctiques Legislació (2016)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Legislació i Deontologia Farmacèutiques
Año del apunte 2016
Páginas 16
Fecha de subida 30/03/2016 (Actualizado: 31/03/2016)
Descargas 21

Vista previa del texto

Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 Dels medicaments sense recepta es pot fer publicitat ja que es tracta de medicaments segurs en quan efectes secundaris, interaccions, etc. Son per a tractar petits símptomes que no necessiten intervenció del metge.
La gran majoria de medicaments necessiten recepta medica:     Per protegir el propi pacient, garantir la seva seguretat mitjançant dispensació exclusiva en OF.
Per assegurar un control de la medicació. Com s’ha de prendre, cada quan, amb o sense menjar, etc.
Per a la correcta dispensació i prescripció. Si un pacient bé la OF demanat un medicament però sense la recepta, no sabem si ens esta enganyat o, si realment no ens està enganyant, podem tenir dubtes sobre la dosi, posologia, etc.
Per ajustar el grau de control al risc del medicament: medicaments psicotròpics, estupefaents, visats, ECM,...
Normativa sobre la recepta mèdica: RD 1718/2010 (http://www.ub.edu/hlg/CD/casos/respuestas/disposici/rd171810.pdf) www.ub.edu/hlg/CD web de la universitat per a consultar legislacions (es útil i fàcil de seguir).
-RD 1718/2010 sobre recepta mèdica i ordes de dispensació. Primer hi ha una introducció de la norma (ens explica el seu motiu de ser).
Article 1: instruments per a prescriure medicaments: tenim la recepta mèdica, ordre dispensació hospitalària i ordre de dispensació. La més important es la recepta mèdica.
   Recepta mèdica: document de caràcter sanitari normalitzat (totes les receptes d’Espanya s’han d’ajustar al model que indica el RD, però aquesta generalització sols ha tingut lloc en l’àmbit públic (Servei Català de la Salut (SCS) o mútues de funcionaris) però no en l’àmbit privat, i obligatori per a metges, odontòlegs i podòlegs legalment facultats per això (titulació). La recepta mèdica serveix tant per a medicaments com productes sanitaris. El RD parla de prescriure, concepte que implica diagnòstic.
Dispensació per un farmacèutic o sota la seva supervisió en les OF i farmacioles dependents de les mateixes (en alguns països el metge pot dispensar medicaments, però no a Espanya). Les farmacioles són com sucursals de les farmàcies en l’àmbit sobretot rural (estoc i horari més limitats). Excepcions: altres establiments sanitaris com els CAPs, dipòsits de medicaments (presons) també poden dispensar medicaments.
Ordre de dispensació hospitalària: com la recepta mèdica però per a farmàcies d’hospital i pacients no ingressats (malalties rares, VIH,...). Document normalitzat, per a metges, dentistes i podòlegs. Medicaments que necessiten una peculiar vigilancia, supervisió i control.
Orde de dispensació: permet que els infermers pugin indicar medicaments. Document sanitari normalitzat. Els infermers han de tenir una acreditació concreta (no tots ho podran fer) ja que necessiten uns “cursos”. Indiquen o autoritzen (no poden prescriure perquè no poden fer diagnòstic) medicaments i productes sanitaris. Encara no circulen perquè encara s’ha de desenvolupar el contingut d’aquest Real Decret, sobretot la capacitat de indicar dels infermers ja que ha de ser sempre a la par que el metge, sota la seva supervisió. Tampoc podràn prescriure tots els medicaments (s’ha de publicar una llista amb aquells medicament que els infermers pugin indicar) Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB Model de recepta Model de recepta mèdica segons el RD1718/2010 Model de recepta del CatSalut (pensionistes) 2015-2016 Unybook: jmartiarques75        Farmàcia UB 2015-2016 Dreta i dalt: identificació del pacient (noms i número d’identificació targeta sanitari CIP) En una recepta privada veuríem el DNI. També ha de haver la data de naixement.
CIP: 4 inicials del cognom, un numero que indica el gènere, any de naixement de la persona(any-mes-dia) i uns números més. Algunes persones de més de 75 anys tenen requisits addicionals.
A sota: dades del prescriptor: número de col·legiat, identificació i firma (sense firma una recepta no es valida). El servei català de la salut no paga les receptes que no estan firmades per un metge. Posar data de prescripció (validesa de la recepta caduca als 10 dies).
A baix a la dreta: dades de la farmàcia. Identificació (segell) i signatura.
Al centre i a dalt: dades de posologia i durada del tractament. Important de cara a la dispensació.
Al centre: visat de inspecció (no en el SCS).
Baix al centre: substitucions per part del farmacèutic. Molt limitada, sols en algunes circumstancies.
Esquerra i dalt: la prescripció pròpiament dita. Hi ha diferencia entre receptes del SCS i les del RD: segons el RD s’hauria de prescriure per PA (no marques), però les del SCS encara no s’hi ha ajustat. Si es vol prescriure en nom comercial, hi ha un apartat per a justificar-ho (otros). Alguns no son substituïbles i s’ha de prescriure per marca.
A les privades es pot prescriure més de un medicament per recepta, però en les publiques sols es pot prescriure un medicament. A més en les publiques hi ha un apartat per a posar cupons precinte, que no hi és en les privades.
Full de informació al pacient: canvia respecte de la recepta mèdica en que hi ha un apartat per al diagnòstic i un apartat d’instruccions al pacient.
Ordre de dispensació (infermers): a la llei de garanties diu que els fisioterapeutes també poden indicar medicaments però sols els que son sense recepta. Es similar a la recepta medica però amb 2 diferencies: no diu prescriptor, sinó infermer/a i a més s’ha de posar el codi de acreditació del infermer (que l’obtenen quan superen els cursos). A l’esquerra veiem a l’apartat d’indicació que el infermer ha de posar el codi y denominació del protocol/guia que haurà elaborat el metge per a que pugi indicar el medicament. Amb un medicament sense recepta aquest protocol no es necessari.
Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 Tant les receptes publiques com privades poden ser en format paper (en desús) o electrònic, però la electrònica en l’àmbit privat encara no circula (i no sembla que vagi a circular pel cost que suposaria crear tot el sistema).
La recepta en paper pot estar en totes les llengües oficials, i poden ser dispensades en qualsevol farmàcia d’Espanya. La recepta electrònica no té aquesta avantatge i sols es pot dispensar en la comunitat en que s’hagi prescrit.
Les receptes verdes son per treballadors en actiu o familiars al seu càrrec i les vermelles son per pensionistes.
Receptes per accidents de treball i malaltia de laboral: impresa en lletres blaves però que no ha arribat a circular (perquè hi ha mútues per accidents de treball amb les seves pròpies receptes).
El metge sempre ha de posar la màxima quantitat possible de informació sobre el medicament que prescriu:       Denominació PA Nom comercial amb la seva justificació Dosificació i formula farmacèutica Lactants, nens o adults Via o forma de administració Format (unitats galèniques per envàs) Unybook: jmartiarques75   Farmàcia UB 2015-2016 Nombre d’envasos o nombre d’unitats concretes del medicament a dispensar (sols 1 envàs per recepta en l’àmbit públic, però no en el privat) Posologia.
Especificats de la recepta: espai per enganxar cupons precinte, 1 medicament per recepta i 1 envàs (pot haver-hi excepcions...) Encara que sigui de un mateix medicament 2 envasos, es necessiten 2 receptes (excepte les excepcions).
Dades del prescriptor: nom i cognoms, dades de contacte directe (telèfon, email), població i adreça, número de col·legiat o codi identificació, especialitat medica (qualificació professional, important per a medicaments ECM), signatura normal o electrònica.
Altres dades: data de prescripció (dia mes i any). Receptes per a tractament de llarga durada: les de ECM (dispensació successives) ja no circulen degut a la recepta electrònica.
La recepta es complementa amb el full d’informació al pacient (però poques vegades es fa...).
Actuació del farmacèutic: en general no pot dispensar per una durada de tractament superior a 3 mesos, però en àmbit privat si que es pot. Validesa de la recepta es 10 dies naturals.
El farmacèutic ha de comprovar totes les dades de la recepta, insertarà la recepta al SIFARE i la firmarà electrònicament (si falta mida del envàs es pot deduir per durada del tractament i posologia, tot i que no estic segur que això sigui veritat...).
Inserir la recepta al SIFARE vol dir que es registra electrònicament i no cal posar segell de la farmàcia ni firmar-la manualment. Retallar els cupons precinte i enganxar-los al apartat corresponent.
El farmacèutic també pot fer anotacions al llibre receptari: és un llibre de registre físic (de color verd) o electrònic. S’hi anoten:     Formules magistrals: medicaments a mida per un malalt en concret en base a una formula del metge.
Substancies psicotròpiques Estupefaents de la llista II (no n’hi ha cap a Espanya lol) El que determini sanitat per exigència d’especial control mèdic.
En les receptes privades: el farmacèutic ha de posar el segell a la recepta i la data de dispensació. La recepta se la queda el farmacèutic i li dona la copia al malalt. La recepta s’arxivarà per 3 mesos, però no s’acaba de complit degut a que el farmacèutic (per costum) li torna la recepta al malalt.
Les receptes del SCS se les queda la farmàcia fins a final de mes, quan s’entreguen al SCS per a poder cobrar.
Cas especial: receptes mútues de funcionaris. No s’insereixen electrònicament, sinó que s’ha de posar el segell de la farmàcia i firmar amb la data de dispensació.
Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 Llibre receptari: s’ha de anotar:      Data de dispensació Número de registre (consecutiu per cada anotació) Prescriptor (nom, cognoms, número de col·legiat) La prescripció pròpiament dita amb número de envasos o unitats.
En les formules magistrals s’ha de anotar la composició s’encera de la formula tal i com ho diu el metge.
El model nou de llibre receptari es una mica diferent: data, número de registre, prescriptor, dades del pacient (CIP o DNI), dades de la prescripció, número envasos o unitats i comentaris.
Un cop realitzada la dispensació: es pot entregar per escrit informació addicional al pacient escrivint al embalatge del medicament (posologia, durada, freqüència), i també el farmacèutic entregarà un rebut (obligatori) on hi consti:     Identificació de la farmàcia i del propietari Data dispensació Unitats dispensades PVP i aportació (si escau) per a que els pacients siguin conscients del cost dels medicaments.
Prescripció SNS de medicaments i productes sanitaris no finançats. Recepta mèdica específica: preparats polivitamínics, associacions tòpiques de antibiòtic + corticoide. Són receptes grises. Serveix per a més de un medicament, es pot incloure full d’informació al pacient.
Recepta electrònica: està a totes els comunitats autònomes.
Full de medicació activa (ho indica el Real Decret, és el que entenem pròpiament per recepta electrònica): recull tota la informació del pacient. No es igual per a totes els comunitats autònomes. Es separen els diferents tipus de tractaments:     Tractaments de llarga durada.
Tractaments a seguir en cas que ho necessiti.
Tractaments de curta durada.
Informació que ha de incloure: dades i CIP del malalt. Té un codi de barres (codi seguretat full de medicació activa) per a ser llegit a la farmàcia. La recepta electrònica evita molts erros en la dispensació. Finalment es fa la inserció de la recepta electrònic amb el CIFARE i es firmar electrònicament.
En la recepta electrònica es poden prescriure un o varis medicaments. Es prescriuran d’acord a intervals de tractament que no podran ser superiors a un any de tractament, amb limitacions establertes per a estupefaents per a evitar acumulació de medicaments a casa. El full medicació electrònica té una validesa de un any.
Bloqueig cautelar de la dispensació: es fa si s’observa una existència d’errada, inadequat amb medicació concomitant, alerta de seguretat, etc. Es comunicarà telemàticament al prescriptor.
Validesa recepta electrònica: 10 dies naturals per la primera dispensació. Les segones dispensacions i successives tindran 10 dies natural abans de la data de finalització de la medicació de la dispensació anterior.
Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 Aportacions econòmiques     Perceptor de pensions no contributives, parats de llarga duració: actius 0% pensionistes 0% Renta inferior a 18.000€: actius 40%, pensionistes 10% amb un màxim d’aportació de 8,23€ mensuals. (quantitat que varia segons IPC).
Renta entre 18.000 i 100.000€: actius 50%, pensionistes 10% amb un límit màxim de 18,52€ (quantitat que varia segons IPC).
Renta superior a 100.000€: actius 60€, pensionistes 60% amb un límit màxim 61,75€ (quantitat que varia segons IPC).
A la farmàcia sabem la renta de cada pacient al inserir la recepta al SIFARE. L’agencia tributaria passa la informació a les Comunitats Autònomes i així el SCS ho pot saber.
Medicaments d’aportació reduïda: són uns grups ATC determinats (anex II, RD 83/1993). Es paga un 10% del PVP iva amb una aportació màxima de 4,24€ (varia segons IPC). Això no afecta a aquells malalts que no paguen medicaments: perceptor pensions no contributives, parats llarga durada, i els pensionistes que ja hagin arribat al seu topall màxim mensual.
S’indiquen amb un “cícero” negre al cupó precinte.
Casos practics Ese mismo, día y tras la aclaración que le hace el farmacéutico titular, Ricardo ha de atender a otro paciente, que acude a la farmacia por una infección de orina que padece, con una receta de la Seguridad Social en formato papel en la que consta Ciprofloxacion Stada® 500 mg 14 comprimidos y el número de envases es dos. ¿Se pueden dispensar los dos envases? Un solo medicamento y envase por receta, a excepción de (art 5.5 RD 1718/2010): Grupo teraéutico JO1 "Antibacerianos uso sistémico", excepto los subgrupos J01E, J01M y J01R, del que se podrán prescribir de uno a cuatro envases unidosis por vía parenteral y hasta dos envases del resto de las presentaciones.
Grupo terapéutico A10A "Insulinas y análogos", en viales multidosis, de las que se podrá prescribir de uno a cuatro envases (no se incluyen cartuchos multidosis) Medicamentos clasificados con el código H01AC01 "Somatotropina" (hormona de crecimiento) de la que se podrá prescribir de uno a cuatro viales de 4 UI (Actualmente se dispensa en servicios de farmacia de hospital por ser de uso hospitalario).
Medicamentos calificados de "Diagnóstico Hospitalario" de los que se podrá prescribir de uno a cuatro envases.
El ciprofloxacino pertany a ATC J01M, es una excepció del que diu el RD. Per tant sols podem donar un envàs per recepta José A. se encuentra en la farmacia en la que ha empezado sus prácticas tuteladas, cuando se dispone a dispensar una vacuna antialérgica con cargo a la Seguridad Social, que el paciente había encargado en la misma farmacia un mes antes. Pero José comprueba la fecha de dispensación de la receta y se encuentra que ya han pasado 30 días, con lo que han pasado de Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 largo los diez días de validez que tiene una receta; José le comenta esto al cliente, que responde que está acostumbrado a encargar este tipo de vacunas y siempre se las dispensan; José decide consultarlo con uno de los farmacéuticos que trabajan en la farmacia. ¿Cual puede ser la postura del farmacéutico? El RD 1718/2010 diu: Por las especiales características de las vacunas individualizadas antialérgicas y vacunas individualizadas bacterianas, el plazo de validez de estas recetas será de un máximo de noventa días naturales a partir de la fecha consignada. Asimismo, el plazo de validez de la receta médica oficial podrá ser inferior a los diez días establecidos, en el caso de medicamentos sometidos a disposiciones específicas por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Per tan si que es pot dispensar.
Substitucions en la recepta mèdica: estan regulades i bastant limitades. No es pot canviar a tot allò que es vulgui.
Són de caràcter excepcional per:   Desproveïment per part del laboratori Necessitat urgent en la dispensació d’una determinada medicació S’han de fer per un medicament de:       Menys preu o igual preu. En l’àmbit privat es pot substituir per un medicament més car.
Mateixa composició, mateix principi actiu. El que si poden canviar son les excipients Forma farmacèutica, no es poden canviar capsules per comprimits.
Via d’administració.
Dosificació Consentiment del malalt Quedem exceptuats d’aquesta possibilitat de substitució els medicaments que determini el ministeri de sanitat per raó de les seves característiques de biodisponibilitat i estret rang terapèutic.
- Orden SCO/2874/2007 de 28 de septiembre, BOE de 5 de octubre, por la que se establecen los medicamentos que constituyen excepción a la posible sustitución por el farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios: dona llista de les circumstancies en les que no es pot substituir un medicament http://www.ub.edu/hlg/CD/casos/respuestas/disposici/orden287407.pdf     Medicaments d’origen biològic Medicaments d’estret marge terapèutic (excepte intravenosa, annex I) Medicaments d’especial control mèdic (annex II) Medicaments subministrats per via inhalatoria per l’aparell respiratori (no es poden canviar ni entre genèrics) La substitució s’ha de omplir l’apartat corresponent de la recepta mèdica.
Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 Excepcions en la dispensació al SNS: medicaments que necessiten visat El ministeri podrà sotmetre, d’ofici o a sol·licitud de les CCAA interessades, a reserves singulars de les condicions específiques de prescripció, dispensació i finançament dels medicament en el SNS.
   Medicament subjectes a la calcificació de prescripció mèdica restringida (H, no es poden dispensar a les OF, llevat de situacions excepcionals, en aquests casos es necessari el visat DH i ECM). Antiretrovirals Medicaments que indiqui l’AEMPS per qüestions de seguretat o limitació per a determinats grups de població de risc. Antipsicòtics, risperidona Medicaments que es financen només per a determinades indicacions terapèutiques (fibrosi quística o antitussígens o mucolítics sols en alguns malalts) o que tinguin aportació reduïda en funció del tipus de pacient.
El visat sols afecta a l’àmbit públic, no pas la privat. El visat por ser una “pegatina” en les receptes en paper o un visat electrònic en la recepta electrònica. Si dispensem un medicament que necessita visat, sense visat, el SCS no ens el paga.
Medicaments estupefaents Medicaments amb potencial additiu, tenen una vigilància especial. Marc internacional, conveni internacional de Nova York de 1961 i Llei 17/1967 que actualitza la legislació espanyola adaptant-la al conveni internacional.
Llistes d’estupefaents conveni de Nova York:     Llista I: dispensables amb recepta oficial d’estupefaents: morfina, fentanil, petidina, metadona...
Llista II: dispensables amb recepta mèdica ordinària: codeïna, folcodina,...
Llista III: dispensables amb recepta mèdica. Son preparats diversos: o preparats de codeïna en proporció inferior al 2,5% o preparats amb opi en una proporció inferior al 0,2% de morfina.
Llista IV: prohibits de la llista I: heroïna, cànnabis. No es poden ni prescriure, ni dispensar. Sols accessibles en finalitats de cerca i de forma molt controlada.
Recepta oficial d’estupefaents          Marc legal: RD 1675/2012 Les receptes les faciliten els serveis de salut a través dels col·legis de metges. Venen en un talonari i numerades.
DNI del malalt Prescripció i quantitat en lletres.
Un medicament per recepta. Sols un estupefaent i prou, no es pot posar ni dos estupefaents diferents ni un medicament que no sigui estupefaent.
Màxim tractament per a tres mesos i només 4 envasos En les dades del malalt, a part de les de sempre també hi ha de anar el domicili del malalt.
Dades metge: igual que per recepta mèdica ordinària. Incloure número del metge per a contactar si hi ha algun problema.
Signatura de la farmàcia i segell.
Unybook: jmartiarques75      Farmàcia UB 2015-2016 DNI de la persona que retira el medicament (no te perquè coincidir amb el del malalt).
Posologia com la recepta ordinària, en aquest cas pot ser prescripció única o reiterada.
Segell de validació de l’entitat distribuïdora.
Medicació: número envasos en lletres.
Es pot incloure full d’informació al pacient: diagnòstic, instruccions...
Recepta per a estupefaents del CatSalut Gestió en la dispensació d’estupefaents Llista I:      Llista II:   Anotació a la recepta del DNI de qui retira la medicació.
Llibre receptari, no cal.
Llibre de comptabilitat d’estupefaents.
Les receptes queden a la farmàcia durant 5 anys.
Anualment: el farmacèutic ha de enviar un moviment de les receptes d’estupefaents.
Medicaments industrials (no n’hi ha cap al mercat): recepta mèdic ai llibre receptari.
Formules magistrals: recepta mèdica, llibre receptari i llibre de comptabilitat d’estupefaents (entrada o sortida d’estupefaents).
Adquisició d’estupefaents per l’oficina de farmàcia:   Amb vals: substàncies i medicaments llista I, substàncies llista II Sense vals: medicaments llista II Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 Model d’un vale Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficiales y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario http://www.ub.edu/hlg/CD/casos/respuestas/disposici/rd167512.pdf Totes les farmàcies tenen l’obligació de tenir els vals per a estupefaents perquè hi ha una obligació de tenir un mínim d’existències d’estupefaents. Cada cop que es demana un estupefaents de la llista I s’ha de omplir un val per duplicat. La part esquerra es per la farmàcia i la dreta per al proveïdor.
Els de la llista III es tracten com un medicament normal amb recepta mèdica.
Llibre de comptabilitat d’estupefaents    Estupefaents o Per a medicaments i substàncies llista I o Per a substàncies llista II Psicòtrops o Per a substàncies Medicaments d’especial control mèdic Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 Llista I: cercle negre complet Llista II i III: no tenen simbologia pròpia (el cercle blanc buit de tota la vida).
Els programes de gestió ens recorden que em de demanar la recepta de estupefaents i que em de fer l’anotació al llibre d’estupefaents.
Cada full del llibre d’estupefaents està dedicat íntegrament a un medicament o substància. Al inici hi ha un índex (que el fa el propi farmacèutic) per a saber cada estupefaent a quina pàgina del llibre hi és. A cada full de cada estupefaent hi ha:        Les entrades i sortides Nom del metge Nom del pacient i domicili Saldo (quantitat actual que de estupefaents que hi ha a la farmàcia) L’últim saldo ha de coincidir amb el que tinguem a la farmàcia.
Proveïdor Número de recepta oficial.
El número de receptari no es necessari per a la llista I (no es obligatori).
Els estupefaents s’han de tenir sota clau, separats de la resta de medicaments.
Medicaments Psicòtrops Tenen un potencial additiu i se’n pot fer un mal ús. Vigilarem que la recepta no estigui falsificada.
Marc legal: conveni sobre sustancias psicotròpiques de Viene de 1971 i RD 2829/1977 6 octubre BOE 15 novembre.
http://www.ub.edu/hlg/CD/casos/respuestas/disposici/rd282977.pdf Ens dona unes llistes.
    Llista I: prohibits (èxtasi i similars). Ni prescripció ni dispensació, sols recerca i molt controlats.
Llista II ( tipus amfetamines) Llista III (barbitúrics) Llista IV (psicòtrops més habituals, benzodiazepines (diazepam i derivats): més habituals a les OF.
Per als medicaments estupefaents sols necessitem una recepta mèdica normal i llibre receptari.
Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 Receptes de psicòtrops:     S’han d’arxivar: dos anys (les privades, perquè es públiques les donem per a que ens paguin) Fórmula magistral tractament màxim per a deu dies, inclús si el metge ho indica per a més temps.
Un envàs per recepta.
No contenir altres prescripcions, ni altres psicòtrops ni cap altre tipus de medicament.
Gestió de la dispensació       S’ha d’anotar la prescripció al llibre receptari.
Fórmules magistrals: la substància en llibre de comptabilitat d’estupefaents.
La substància s’ha d’adquirir mitjançant vals. Tenen format diferent al dels estupefaents, però la idea es la mateixa. Una part per la farmacèutic i l’altra per al proveïdor.
No es necessiten vals per a l’adquisició de medicaments psicotròpics.
Es distingeixen pel símbol: cercle mig pintat (llista II, III, IV), cercle partit per la meitat son els de la relació.
Demanarem el DNI de la persona que bé a retirar la medicació.
Psicòtrops de la relació: el govern espanyol ha decidit que son psicòtrops (els de la llista II, III i IV son internacionals).
Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 Les formules magistrals si que s’anoten al llibre receptari (encara que la taula no ho indiqui) Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación.
http://www.ub.edu/hlg/CD/casos/respuestas/disposici/rd282977.pdf A l’anex 2 trobem els psicòtrops de la relació. En general son medicaments no habituals.
CASOS PRACTICS Ricardo se encuentra en sus primeros días del periodo de prácticas tuteladas en la farmacia que le ha correspondido, cuando le llega a la farmacia una paciente con una receta de Orfidal en la que el responsable es un psicólogo. ¿Puede llevar a cabo la dispensación? No, els psicòlegs no poden recepten, ni prescriure, ni res de res.
Don Gonzalo O. tiene problemas de corazón, por lo cual lleva ya varios años consumiendo digoxina. Un día llega a la farmacia de Julia S. con la receta de Digoxina Teofarma ; como en aquel momento la farmacéutica no dispone del medicamento en stock decide hacer la substitución con Lanacordin que tiene la misma dosificación y presentación. ¿Es esto correcto? No, la digoxina no es pot substituir perquè es un medicament d’estret marge terapèutic.
(també inclouria genèrics) http://www.ub.edu/hlg/CD/casos/respuestas/disposici/orden287407.pdf Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 Manolo L., recién licenciado en farmacia que trabaja en la Farmacia M., vive con cierta ansiedad la proximidad del fin de semanas, y para colmo de males, tiene un día de mucho trabajo en la farmacia, por lo que se está preguntando por qué la gente ha de hacer las compras de medicamentos a última hora. Esa misma mañana le llega una receta de la seguridad Social de Dolantina®(Petidina): El nombre del medicamento no le suena de nada, pero tras consultar en el ordenador la ubicación del medicamento en la ficha del producto descubre que es un estupefaciente; la dispensación de estos medicamentos es más complicada que la de los otros, pero piensa "Total, la receta es correcta, figuran los datos del médico prescriptor y la del enfermo y ahora mismo hay mucho trabajo". Y dicho esto dispensa el medicamento, tras recortar los cupones precinto y engancharlos en la receta.
¿Qué puede haber hecho mal el joven licenciado? Si son recetas en soporte papel del SNS, deberá constar la leyenda en diagonal "Receta Oficial de Estupefacientes". en letras mayúsculas. También serían válidas las recetas del oficiales del Sistema Nacional de Salud. en las que el prescriptor incorpora un sello con la leyenda "receta oficial de estupefacientes" y un número de teléfono Las recetas electrónicas del SNS se considerarán recetas oficiales de estupefacientes cuando estén identificadas con el nombre de "Receta Oficial de Estupefacinetes" o bien cuando los sistemas informáticos que las soportan identifiquen como tales a los medicmaentos prescritos Falta anotar el DNI de la persona que ve a buscar el medicament Això de guardar les receptes 2 o 5 anys sols s’han de guardar si son privades, les publiques s’entreguen per a poder cobrar-les.
A la farmacia de Juan V. llega una receta en la que el médico prescribe 4 envases de Sevredol® comprimidos, cuyo principio activo es el sulfato de morfina. Ricardo, recién licenciado, llama al farmacéutico titular para que realice la dispensación, pues tiene la duda de que al ser comprimidos, sólo se pueda dar uno o dos envases, como es el caso de los antibióticos por vía oral. ¿Se puede llevar a cabo la dispensación? Depèn. Es poden dispensar fins 4 envasos per recepta, però tenim un límit de 3 mesos de tractament que no es pot superar. Hauríem de saber si la dispensació de 4 envasos arriba o no als 3 mesos.
Doña Enriqueta M. es una mujer que está pasando por numerosos problemas familiares, lo que le decidió a acudir a la consulta de su médico de cabecera para que le recete algo que le palie su estado de ansiedad El médico decide prescribirle Orfidal® y acude con la receta en soporte papel a la farmacia de la que es titular Don Bernardino, quien tras saludarle cordialmente, coge la receta y acude hacia el mostrador con un envase del producto. Doña Enriqueta le comenta que no, que le de más envases, porque el médico en la receta ha escrito "Tratamiento para tres meses" lo que significa que necesitará dos cajas de 50 comprimidos, puesto que la posología establecida en la receta es de 2 comprimidos diarios ¿Realmente pueden dispensarse dos envases en este caso? http://www.ub.edu/hlg/CD/casos/respuestas/disposici/rd282977.pdf Si se tratara de especialidades farmacéuticas (medicaments fabricats industrialment), sólo podrá dispensarse un ejemplar por receta.
Per tant no se li pot donar més de un envàs. Se li ha de dir que el metge faci bé la seva feina.
Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 La señora María G. acude con frecuencia al psiquiatra, pues sufre de depresión, pero la situación se ha agravado con las malas noticias sobre la empresa de su marido, el principal soporte familiar. Por ello, su médico ha decidido recetarle en formato papel Tranxilium® 5 mg: la posología es de dos cápsulas diarias, una al levantarse y otra antes de irse a dormir. Cuando acude a la farmacia para comprar el medicamento, se encuentra con que la farmacéutica, su buena amiga Georgina P., le comenta que ha de quedarse con la receta, pero ella rápidamente calcula que si el envase es de 30 cápsulas, sólo tendrá tratamiento para 15 días, y tiene hora con el médico 30 días mas tarde, con lo que solicita quedarse con la receta para volver a comprar el medicamento cuando lo necesite ¿es esto posible? http://www.ub.edu/hlg/CD/casos/respuestas/disposici/rd282977.pdf Las recetas de los preparados (especialidades farmacéuticas o fórmulas magistrales) que contengan sustancias de las Listas II, III y IV que queden archivadas en las Oficinas de Farmacia, permanecerán en las mismas durante el plazo de dos años.
No se li pot tornar la recepta.
...