TEMA 4 (5) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 17/03/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

/¡nlbcks G 4.4 3 +,]xcié ¡,¿u¡¡copQeGcid p¡Rciau :trAS {q r¡cp. (4roa{edfstic¡} : po't &ffisn tn*ermrtos ..
Qr prcoist¡í 'clocrl6¡s lncJiyec-to errhc va¡iob&s c+bdüe¡ dcg.r<$r a rcta-¡6rs .
ev<=nrrpb.. Sdo¡cr¡en* €xa.sle¡\x tn*üri¡qlq de ta vo"u.cüt€ g,n €I }xr(ode ?ñf{'redr'a+¿¡rmen-t pó6"teyi-cfii Á a dLr : V{ -- -É(yr-r\ f-¿ V¿ * 1{ y¿_z) . en delax.h, si+uscJá/ ...
Pt = care (Y*", Yt-, I = @rr (Yt-r,Y+-.1 = ?? p¿.@rn(yt,yt_¿)= ?? Doncs o s\Ece{ r que p. * O Pt +o po drt ..
qt,} -Findrien c,f¡ cóm6 V¡" t Va-. z:> ut <r^Ícccncloc^'í pcucial d'qdre f , Fj¡', rnostr6 ló corrclaCjd errttc ras rs¿-trrobt¡o Y+ t lt-! per ttefsct dels l¿teria in{rmi-}ios cxjs{en+s cd-r< aynbdoes veñébtes., P¡¡ = éor tY+,!* -j / i*t,y*.-zt ( j=l { ;=2 / i=3 Funaó d'o-¡¡Oorrch<¡ó Po"tcio.
I ( FAP) uct 1=a? es ... , vr-;*, o,iw*etr.
) V,,=(orIYt,Yr-r) gzz.corr (yt,yr-¿/vt-r) P13 a corr lyt,yr-¡ / ri¿-,,yt-.
) ( lÉPrc§eolct grü+icotoent mr*¡ cvngcuot t, omorner¡o{ (o,"rctogra¡rqa ¡t¿ la 1FA?: I oit Ptt = Gl6 ?"2-, 0 o'6 ú+ it j 0 P::= o -t Com o§-lenír ¿ts coierh'cj<.n{s tc\ A po,*ir ds.ts é" la $5¡s ) §u¡.
segÜen*g slsl€rrres rvrc¡y¡r€F€o r d'e(+uOq«rs': U¿ s¡§temá e tee¡cocrcrr P ' = PJ, P z' ' YirP, s é Yr¿le Pi, 'r'. ., -t P, * Fi. n.' -(rlqllser PliÉr-, * R¡ P P¡ '?¡rPj-, " Pt"Pt-z ) oblonir cr pcrclir dels <oefioqr.ls dc lcr TiAS I rcooLuoiá : *.
* "'+ Pji cEl ...