Tema 25. Farmacologia del funcionalisme cardíac (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 3º curso
Asignatura Farmacologia
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 08/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Farmacologia Tema 25. Farmacologia del funcionalisme cardíac Electrofisiologia cardíaca Primer es contreu l’aurícula que buida el contingut al ventricle i lllavors es contreu el ventricle. L’impuls elèctric que es transmet al llarg del cor es important perque el moviment estigui coordinat.
L’impuls elèctric s’origina al nòdul sinoauricular que és on hi ha les cleules marcapas que generen potencials d’acció de manera rítmica sense rebre un estímul.
El potencial d’acció que s’origina al SA després es transmet cap a les celules de l’aurícula , e spropaga i provoca la contracició. L’aurícula no es contreu tota de cop, hi ha una contracció progressiva. El PA que es transmet a través de les celules de l’auricula arriba al nodul auriculoventricular que conecta l’auricula i el ventricle. L’impuls es transmet a traves de les fibres de PUrkinje que van pels septes dels ventricles i lalvors es propaga el PA per les celules del ventricle i comença la contracció progressiva del ventricle.
T: tancament de les vàlvules Diàstole: buidat Sístole: omplir Potencial d’acció cardíac Les arritmies s’originen per alteracions en el potencial cardíac.
Primer tenim una fase 0 que permet la despolarització ràpida de la cèl·ula cardíaca. La despolarització és basicament depenent de sodi per això es tant rapida. Després tenim una fase 1 on hi ha una repolarització, disminució del PA. Aquesta fase 1 es produeix per l’agument del PA que tanca els canals de sodi hi ha una corrent de potassi que permet l’obertura dels canals. Despres tenim uan fase molt lalrga que es la fase 2 on hi ha entrada de calci. La fase 2 també es coneix com fase messeta.
L’entrada de calci es llarga i continuada i despres vindria la part de repolarització dependent del potassi que seria la fase 3. HI ha una obertura retardada del canals de potassi.
169 Farmacologia L’entrada de calci es mantè i es van activant els canls de poatssi que fan la repolarització.
La fase final es la fase 4 que es la despolartizació que dona llco a un PA marcapas. Seria la capacitat que tenen les cleules marcaps que generen una despolartizació progressiva que dona lloc a un PA suficient per geenrar una nova despolarització.
Els canals de potassi es tanquen a mesura que deisminueix el PA i els canals de soi que estan en estat refractari passen a estat de repòs, alguns d’ells presenten una certa permeabilitat al sodi al igual que els de calci, entre la ona P i T (mentre dura la sistole) els canals de sodi psasen de refractar ia repòs i augmetnen la permetabilit pel sodi.
Aquesta corrent mínima de sodi és el que fa que hi hagi un augment lent i progressiu del PA fins que arribem al llindar on s’aciven tots els cansls de sodi i generem un nou PA.
Al llarg de la sistole, mentre el PA es transment per l’auriucla i ventricle, hi ha una activació progressiva dels canls de sodi que permet l’existencia d’un PA que permet activar els corrents de sodi. Aquest corrent es diu funny que ens permet expllicar perque hi ha l’activitat marcapas.
Però no totes les cèl·ules segueixen el mateix PA.
En el node SA i auriculoventricular tenim un PA més rapid. En el SA tenim el corrent de Funny (fase 4) i en el cas del node AV no hi és. La fase 0 depen de calci i la 3 de potassi.
A l’auricula, purkinje i ventricle, si que trobem potencials d’acció com en el dibuix on tenim una fase 0 que depen de sodi, una fase 1, fase 2 canals de calci, fase 3 canals de potassi i no hi ha una fase 4 de despolarització progressiva.
Fàrmacs antiarrítmics Dins d’arritmies tenim les taquicarides i les bradicardies. Són mes frequents les taquicardies.
Dins de les taquicardies tenim les auriculars i la fibrilació auricular. Les taquicardies són augmetns dels rtimes pero de manera ritmica. La fibrilació es un augment del ritme però irregular.
Tenim 4 classes diferents de farmacs.
170 Farmacologia Classe I: si bloquegem els canals de sodi, disminuim la fase de despolartizació en aruicula, purkinje i ventricle, no afecta al SA i al AV on la despolartizació es dependent de calci. Son farmacs que prevenen l’aparició de taquicardies produides per l’aparició de celules amb activitat marcapas ectòpica, vol dir que una celula o un agrup de celules fora del nucli SA comença a generar PA.
No afecta al PA que ve del node SA però afecta l’aparició de nous PA derivats de l’activitat marcaps ectopica.
EN aquest cas podem tenir els canals de sodi en repos, arriba un PA que els activa, augment de PA fa que vagin a un estat refractari i llavors tornen a passar a repos.
Agluns farmacs tenen activiatat per algun subtiups de recpetors: Ib tenen afjnitat pels canals de sodi en estat refractari, cosa que ens permet que estiguin mes temps amb estat refractari. Per exemple, la lidocaina serveix per prevenir l’activitat de marcapas ectopic.
Ic: s’uneixen a tots però es dissocien rapidament i així no afecten al PA normal pero si als PA provinents de cluels amb marcapas ectopic.
Quan hi ha una entrada de calci important en la messeta es sol activar el transportador calci/sodi, surt un calci i entren tres sodis i per tant acabem tenint una entrada neta de ions positius. Si això es motl sostingut podem tenir l’aparició de PA en la fase de messeta.
Amb els antagonisets beta adrenergics contrarrestem l’acció del SNS sobre el cor.
171 ...