Autoavaluació Bloc 2_Toxicologia (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Toxicologia
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 21/03/2016
Descargas 32
Subido por

Vista previa del texto

Palmira Homedes Autoavaluació BLOC 2 Quins dels següents sistemes enzimàtics No actua en la fase I de la biotransformació dels tòxics • • • • alcohol deshidrogenasa epòxid hidrolasa glutatió peroxidasa CYP1A1 Les al·lèrgies de tipus IV • • • • es produeixen mitjançant les IgE són especialment freqüents en medi laboral pressenten una reacció immediata al contacte amb l'al·lergen es produeixen principalment desprès de l’ absorció i distribució sistèmica de l'al·lergen Quin tipus de resposta es més probable en el cas d’exposició materna a un tòxic durant la fase de implantació del blastocist • anormalitats morfològiques majors • no tindrà cap efecte per que encara no ha començat el desenvolupament embrionari • alteracions neurològiques funcionals • avortament Per que una substància produeixi efectes tòxics crònics • té que tenir una vida mitjana llarga • té que lesionar l'ADN • el tòxic té que acumular-se en l'organisme • cap de les anteriors condicions és imprescindible Diversos compostos poden actuar com inductors del metabolisme del productes químics a través de: • una estimulació de la síntesi de determinats isoenzims P450 • una estimulació de l'activitat mitocondrial • una inhibició de la lisi lisosómica • una estimulació de la síntesi de metal·lotioneïna Una substància que produeix un increment en la resparació de l’ADN, es pot clasificar com: • genotòxica • cancerígena genotòxica • mutàgènica • cancerígena epigenètica Respecte al CYP450 • cada forma isoenzimàtica metabolitza una molècula específica Palmira Homedes • • • presenta elevada activitat per metabolitzar substàncies d'origen vegetal mai produeix metabòlits inerts els isoenzims "aprenen" a metabolitzar diferents molècules Algunes toxines són potents inhibidors de l’ARN polimerasa II • aflatoxines • toxines d'amanita muscaria • toxines d'amanita phaloides • toxina botulínica El glutatió es • un tripèptid que es conjuga amb metabòlits nucleòfils • una substància endògena capaç de protegir contra els efectes dels radicals lliures • un tripèptid que actua com a cofactor de citocrom p450 • un antídot per les intoxicacions per fàrmacs beta-bloquejats L’alcalinització de l’orina afavoreix l’excreció de: • bases dèbils • àcids forts • àcids dèbils • bases fortes Es coneix com a “Síndrome alcohòlics fetal”: • quadre d'alteracions morfològiques, principalment facials i cardíaques, en nounats de mares alcohòliques • quadre d'alteracions morfològiques, principalment en les extremitats i espina bífida, en nounats de mares alcohòliques • conjunt d'alteracions hepàtiques en nounats de mares alcohòliques • la síndrome d'abstinència a l'etanol dels nounats de mares alcohòliques Després de la conjugació amb glutatió, molt tòxics s’eliminen en forma de derivats: • glucuronil conjugats • de la N-acetil cisteïna • sulfoconjugats • de la N glutamil transpeptidasa L’etanol i tabac actuen sinèrgicament en la inducció de: • càncer de fetge • càncer d’esòfag • mesotelioma de pleura • càncer de pulmó Els carcinògens químics poden actuar: • estimulant l’activació oncogènica • inhibint l’apoptosi • interaccionant químicament amb l’ADN Palmira Homedes • totes les anteriors respostes són possibles En el fenomen teratogènic: • es coneixen les causes de la majoria dels casos clínics en humans • en la dona, només són perillosos els tres primers mesos d’embaràs • tots els mamífers presenten sensibilitat equivalent als teratògens • totes les respostes són falses Metabolisme de tòxics: • Per acció de la glutatió Stransferasa es produeixen directament àcids mercaptúrics • per acció de la N-acetiltransferasa es produeixen derivats acetilats • per acció de la glutatió S-transferasa es produeixen radicals lliures • totes les anteriors són certes La ARN polimerasa és un enzim que es inhibit per: • àcid sulfhídric • amanitina • monòxid de carboni • el plom i el cadmi Alguns tòxics tendeixen a acumular-se en alguns teixits o òrgans de forma selectiva. Quina de les següents parelles tòxic-teixit NO es correcta: • Plom-fetge • Cadmi-ronyó • DDT-teixit adipós • Dioxines-teixit adipós Els insecticides organofosforats actuen en les sinapsis colinèrgiques inhibint: • l’eliminació del neurotransmissor • l’alliberament presinàptic del neurotransmissor • la recaptació presinàptica del neurotransmissor • la síntesis del neurotransmissor L’excreció renal de salicilats: • és una via minoritària d’eliminació • és independent del pH de l’orina • s’incrementa al augmentar el pH urinari • disminueix al alcalinitzar l’orina Alguns tòxics es metabolitzen produint lliures, que poden reaccionar amb l’oxigen molecular produint, en primera instància • radical hidroxil • peròxid d’hidrogen • peròxids de lípids • anió radical superòxid Quin dels següents enzims NO intervé en els mecanismes de protecció contra els radicals lliures: • glutatió peroxidasa • catalasa Palmira Homedes • • glutatió transferasa superòxid dismutasa La toxicitat local és: • la que és característica de una zona geogràfica • la que es presenta de forma immediata després de l’exposició al tòxic • la que es produeix per contacte directe amb el tòxic, sense necessitat de distribució • la que es manifesta en una localització anatòmica restringida Respecte al citocrom P450: • totes les cèl·lules en tenen la mateixa dotació isoenzimàtica • consumeix ATP • els seus productes no són mai substrats de reaccions de fase I • produeix freqüentment molècules oxidants i elements reactius Les glutatió S-transeferasa són enzims de Fase II: • que utilitzen glutatió com a cofactor • que catalitzen majoritàriament reaccions de desactivació • que són inhibides pel paracetamol • les repostes a) i b) són certes En cas d’hipoalbuminèmia, un tòxic que es transporta majoritàriament unit a l’albúmina pot: • disminuir la seva semivida • incrementar la resposta per a un mateix nivell de dosi • incrementar l’eliminació renal • totes les anteriors respostes són possibles Els inductors del metabolisme: • incrementen els nivells d'expressió dels gens que codifiquen els enzims de biotransformació • poden produir fenòmens de tolerància • poden afavorir l'acció de cancerígens genotòxics • totes les respostes són certes Són paràmetres que modifiquen la fase toxicocinètica, i per tant, l’impacte sobre la diana: • la velocitat d’absorció • el volum de distribució • la unió a proteïnes plasmàtiques • totes les anteriors Un dels següents productes està catalogat per la IARC com a carcinogen humà: • DDT • Benzè • Toluè • Etilen glicol Un cancerigen epigenètic és el que: • Només actua durant la fase d’iniciació tumoral • Actua per formació d’epòxids Palmira Homedes • • No actua directament sobre el material genètic de la cèl·lula No es capaç de produir adductes amb l’ADN La anilina i els nítrics tenen en comú que: • Inhibeixen la cadena de transport electrònic • Indueixen la formació de metahemoglobina • Han estat utilitzats com antídots en la intoxicació per monòxid de carboni • Són potents electròfils que formen adductes amb l’ADNA Marqueu la frase incorrecte: • L’aparició de parells de bases extra es denomina poliploïdia • La substitució de parells de bases és una mutació • La desaparició d’algun cromosoma es denomina aneuploïdia • La desaparició de parells de bases és una mutació Quin tòxic actua sobre la cadena de transport electrònic: • Monòxid de carboni • Àcid sulfhídric • Cianur potàssic • Totes les respostes són certes Quin dels següents productes és un potent inductor d’isoenzims P450: • Tetraclorodibenzodioxina • Cimetina • Paracetamol • Metanol En els models clàssics de carcinogènesi química en dues etapes iniciació o promoció: • L’administració crònica del promotor amb posterioritat a una exposició aguda al iniciador pot induir l’aparició de tumors • L’exposició al promotor té que ser prèvia a la del iniciador • Només l’administració conjunta i simultània d’iniciador i promotor indueix l’aparició de tumors • L’administració aguda del promotor per si sol indueix l’aparició de tumors Per a quin dels següents tipus de tòxics es suposa que el mecanisme d’acció NO implica la unió a una macromolècula endògena: • Fotoal·lergens • Cancerígens genotòxics • Metalls pesants • Desacobladors de la fosforilació oxidativa El benzopirè-diol-epòxid: • Produeix adductes que ocasionaran transversions G-T • Activa k-ras • Inactiva p53 • Totes les anteriors respostes són possibles Palmira Homedes Determinats isoenzims P-450 intervenen en la transformació de xenobiòtics a més d’intervenir en el metabolisme de: • Esteriods • Aminoàcids • Glúcids • Totes les respostes són correctes Alguns tòxics poden induir alteracions estructurals en els cromosomes. Aquests fenomen es coneix com: • Clastogènesi • Aneuploïdia • Teratogènesi • Transversió Ela àcids mercapturics són: • Productes de l’acció del citocrom P450 • Productes de degradació dels conjugats amb glutatió • Productes de degradació de l’àcid úric • Productes de degradació dels conjugats amb àcid glucurònic La formació endògena de radicals lliures d’elevada toxicitat es pot veure afavorida per: • Inductors d’isoenzims del P450 • Inhibidors de les reaccions de conjugació de fase II • Deficiències vitamíniques • Totes les respostes són certes ...