TEMA 5 L'EFICÀCIA I LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Civil III
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 07/04/2015 (Actualizado: 08/05/2015)
Descargas 28
Subido por

Vista previa del texto

Tema 5 Eficàcia i modificació del contracte.
1. Eficàcia contractual típica.
Art. 1258 CC. Els contractes no només produeixen els efectes que les parts volen, sinó tots els efectes derivats de la llei imperativa i dispositiva. Quan les parts pacten, aquest efecte voluntarista té així mateix els efectes de l’ eficàcia normativista de les normes imperatives i dispositives.
 Norma dispositiva. Les parts poden acordar, si aquestes no han acordat res s’ aplicarà la llei.
 Norma imperativa. No és pactable, no és modificable.
Efectes  Efectes vinculatori. El contracte vincula, el contracte obliga. Es poden trobar excepcions com el dret de desistiment, però sempre i quan estigui establert en la llei.
 Efecte obligacional. Art. 1258 CC. Una vegada es crea e contracte s’ està vinculat, i s’ està obligat al compliment d’ allò pactat, eficàcia legal imperativa i dispositiva.
1.1. L'eficàcia respecte a tercers: anàlisi dels diferents supòsits i dels seus efectes jurídics Principi relativitat. Eficàcia relativa. Només té efectes entre les parts contractants i hereus, article 1257 CC, per tant no té efectes en quant a tercers. Si es tracte d’ un contracte personalíssim, no vincula als hereus.
No obstant hi ha contractes que tenen efectes en quant a tercers. Normalment, el contractes no perjudiquen ni beneficien a tercers, però hi ha excepcions.
Artículo 1257.
Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del 1 contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley.
Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada.
Tipus de contractes que afecten a tercers.
Contracte a favor de tercer. Quan es parla de tercer, és una persona que no és part contractual ni ho serà, però tindrà uns drets i atribucions derivades del contracte.
Aquest contracte atorga un benefici, privilegi o un dret a una tercera persona. Exemple: Assegurança de vida.
Elements. Prominent (Companyia d’assegurança, promet el compliment d’ una prestació si es donen els requisits pactats, estipulant (qui contracta l’ assegurança, estipula les condicions) i per últim, beneficiaris (no és part contractual i serà el futur creditor quan accepti aquest benefici).
Subjectes 1) Promitent: subjecte que promet el compliment d’una prestació si es donen els elements que s’han pactat. Per tant, serà el futur obligat (ex. companyia d’assegurança).
2) Estipulant: subjecte que estipula les condicions (ex. persona que contracte l’assegurança).
3) Beneficiari: tercer que no és una part contractual i que serà el futur creditor a partir del moment en que accepti el benefici. El fet que accepti el benefici no implica que el beneficiari formi part del contracte (ex. persona que obté el benefici de l’assegurança de vida).
Tipus de relacions  Relació de cobertura: és la relació que hi ha entre el promitent i l’estipulant.
 Relació valuta: és la relació que hi ha entre l’estipulant i el beneficiari. Es busca saber la causa de l’atribució patrimonial, és a dir, es busca el perquè el beneficiari obté un benefici.
 Relació jurídica: és la relació que hi ha entre el promitent i el beneficiari. No és una relació contractual. La relació jurídica implica que el promitent serà un deutor i el beneficiari serà un creditor. La font d’aquesta obligació serà el contracte.
2 Contracte a càrrec d’un tercer o contracte de promesa d’un tercer A completar manual Contracte per persona que es designarà A completar manual Contracte amb dany a un tercer A completar manual 1.2. El contracte fiduciari: concepte, classes i efectes jurídics A completar manual Contracte amb finalitat de garantia Art. 1859 CC, el qual estableix les prohibicions del pacte comissori. Un pacte comissori vol dir quedar-se la cosa, vol dir retenir la cosa, i això està prohibit. La garantia és superior a l’ objecte del contracte per a assegurar el compliment. Hi ha un sistema que busca l’ equitat en l’ interès. Si el fiduciari burda la confiança donada, 1.3. El contracte indirecte: concepte i efectes jurídics És aquell contracte que se celebra amb unes finalitats determinades, previstes per les lleis, però que les parts volen aconseguir uns efectes diferents dels legalment establerts. Aquest concepte de indirecta és una via obliqua diferent. Dintre d’ aquests contractes indirectes es poden ficar es contractes simulats, els fiduciaris i els anomenats negocis mixtes semblants a la donació (remuneratòries).
Efectes jurídics. Si aquest contracte provoca problemes, s’ aplicarà el règim de la figura jurídica que més s’ assembli.
2. La modificació del contracte: 2.1. La modificació per alteració sobrevinguda de les circumstàncies. La clàusula "rebus sic stantibus" i el Tribunal Suprem Civil II 2.2. La cessió del contracte 3 En obligacions es parlava de la cessió de crèdits, el creditor pot cedir el crèdit a un altre creditor sense el consentiment del deutor. Transmissió de la possessió activa, així mateix es pot una transmissió de la possessió passiva. La cessió de contracte és la transmissió de la possessió activa, passiva, tota la posició contractual. Això comporta que el cedent surt de la relació contractual on entra el cessionari.
El contracte queda amb la mateixa antiguitat i amb tots els requisits anteriors. Cal afegir que hi ha d’haver el consentiment dels 3 subjectes. És un contracte on hi intervenen 3 subjectes.
Requisits  Relació contractual no consumada.
 3 subjectius, cedent, cessionari i cedit.
 Capacitat necessària tots tres.
2.3. El subcontracte Contracte derivat i dependent d'un contracte anterior per mitjà del qual una de les parts del primer contracte encarrega a una persona o a una empresa la realització d'una part o de la totalitat de les obligacions a què s'ha compromès en el primer contracte.
4 ...

Tags: