Conferència 2 de MOTEMO (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Processos Psicològics: Motivació i Emoció
Año del apunte 2015
Páginas 8
Fecha de subida 26/03/2015
Descargas 16
Subido por

Vista previa del texto

Processos Psicològics: Motivació i Emoció TEMA 2: Conceptes motivacionals: instint i impuls Conferència 2: Instint i impuls 1. Instint La paraula Instint prové del llatí: Instinctus, derivat de instingo (animar, excitar) 1.1. Definició Conjunt de respostes genéticament programades que transcorren quan les circumstancies són apropiades, sense requerir aprenentatge preci per a la seva execució.
Un instint és innat i específic, és a dir, que tots els individus de la mateixa espècia el tenen en comú.
Si és instint, no pot haver-hi cap individu de l'espècie que no tingui aquest comportament.
1.2. Concepte clàssic d'instint DARWIN, 1859 Teoría de l'evolució JAMES, 1890 Definició d'instint "Predisposició a la conducta dirigida a una meta, similar a un acte reflex que facilita l'adaptació del individu a l'entorn".
McDOUGALL, 1908 Definició d'instint "Una disposició psicofísica heretada, que determina al subjecte a percebre i a atendre objectes de certa classe i el determina també a experimentar una certa excitació afectiva al percebre tals objectes, a l'hora que l'impulsa a actuar conseqüentment d'una manera determinada".
FREUD, 1915;1920 Instints humans Instint de vida (Eros): Disposició d'unió Instint de mort (Thanatos): Disposició a la disgregació, destrucció 1 Processos Psicològics: Motivació i Emoció - Alguns instints (motius) identificats per McDougall (1932)           Propensió a la cerca d'aliment Rechazar i evitar certes substancies nocives Propensió al sexe Propensió a la por, a fugir davant del dolor o l'amenaça Curiositat: explorar nous llocs i coses desconegudes Propensió protectora i paternal Propensió gregària, buscar companyia de semblants Propensió d'autoafirmació: a dominar i exhibir-se Propensió de submissió: obeïr, acceptar la inferioritat Propensió adquisitiva: poseeir i coleccionar coses No hi ha una llista que identifiqui tots els instints que existeixen. Però no obstant, se sap que hi ha més de 10.000 instints.
1.3. Dificultats del concepte d'instint − Es necessiten arguments circulars per argumentar l'existència d'un instint (instint conducta, conducta - instint).
− Watson rebutja el concepte d'instint per ser especulatiu. Capacitat explicativa, més parsimoniosa dels mecanismes d'aprenentatge.
− El conductisme proposa substituir-lo per el concepte d'"impuls".
− Posteriorment a aquestes crítiques, el concepte d'instint no tindrá un paper important per a l'explicació de la conducta animal y humana fins que és definit i estudiat d'alguna manera més concreta i objectiva per els etòlegs.
1.4. Definició d'instint desde la etología "Patró de conducta heredat, específic i estereotipat, que es descarrega davant de certs elements específics de l'ambient".
L'instint es compon de: a) Pauta fixe d'acció (PFA)  Patró de conducta: − Innat (no après) − Específic (comú a tots els membres de l'espècie) − Estereotipat (seqüència rígida, no modificable quan es posa en funcionament, ni per la experiència (aprenentatge) b) Estímuls índexs (EI)  Situació estimular (senyal externa) que desencadena la pauta fixe d'acció (PFA): − Exemple: Experiment de TINBERGEN Figura que es desplaça per sobre de les críes d'oca Desplaçament esquerre-dreta → Resultat: no genera PFA (no és estímul índex) Desplaçament dreta-esquerre → Resultat: genera PFA de fugida (és un estímul índex) 2 Processos Psicològics: Motivació i Emoció c) Mecanismes desencadenants innats (MDI) Estructures anatomo-fisiològiques que generen PFAs al ser estimulades per un estímul índex.
Estructures connectades: − Neurals − Sensorials − Hormonals − Motores 1.5. Instints en el home actual − El procés social de humanització (antropogènesi) va consistir fonamentalment en la desvinculació de la conducta humana de la immediatesa dels instints.
− Segons les teories biològiques, en la conducta humana persisteixen patrons instintius, encara que, voluntàriament, l'home és capaç de modificar-los, anular-los o reprimir-los (ontogènesis).
− Permaneix la necessitat biològica, pero ja no està unida a ningún objecte extern de manera incondicionada.
− L'excepció de l'"instint" de supervivència/transmissió genètica.
− Persistència (temporal) d'actes reflexes.
2. Impuls La paraula impuls prové del llatí: impulsus, derivada de im (sense), i de pellere (conducció.
3 Processos Psicològics: Motivació i Emoció 2.1. Definició Estat de l'organisme que activa o energitza la conducta (Woodworth, 1918).
2.2. Concepcions d'impuls a. Local o perifèrica (Cannon) - Concepció localista − Existeixen múltiples impulsos (gana, sed, sexe) i cadascún d'ells consisteix en un conjunt d'estímuls interns originats en els òrgans perifèrics del cos (Cannon)− Les teories locals, es basen en la idea de que el equilibri biològic que un organisme ha de mantenir, s'aconsegueix mitjançant mecanismes concrets ubicars en el cos (fora del SNC).
Condicions antecedents impuls Privació estimulació Estímul interoreceptiu (experiència subjectiva desagradable) conducta Desequilibri biològic EXPERIMENT DE CANNON I WASHBURN (1912) ESTÍMUL IMPULS Contracció estomacal Sensació de gana 4 Processos Psicològics: Motivació i Emoció L'experiment consistia en comprobar si la contracció estomacal generaba l'impuls de la gana. L'experiment es va dur a terme en un laboratori. El subjecte estaba connectat a una màquina la qual a través de la respiració (balón de aire) es mesuraven les contraccions estomacals. El subjecte cada vegada que tenia una sensació de gana había de apretar un botó.
Resultats: hi ha una correspondència entre la sensació subjectiva de gana i les contraccions estomacals.
Conclusions: l'estímul local genera l'impuls ** Publicitat relacionada: informacions adicionals al missatge publicitari: - "Gracias al balón intragástrico, va a sentir menos apetito, y cuando coma, se sentirá rápidamente saciado".
- "Debe por lo tanto aprender a conocer cuando está a punto de quedar saciado, y dejar de comer".
"En caso contrario, su estómago sufrirá una adaptación progresiva, con aumento de su capacidad receptora, que invalidará en parte, el beneficio de la presencia del balón intragástrico".
 Concepció local de l'impuls: resultats experimentals contraris a la teoria − − − − − − Després de la gastrectomia es manifesta la gana La lesió del nervi vago no redueix la gana L'anestèsia bucal no redueix el beure Humitejar la boca no suprimeix el beure Els gossos amb la fístula estomacal continuen beben La castració no anula completament el desig sexual b. Central (Hull) - Concepció central − L'impuls és un fenòmen que succeeix a nivell del SNC, com a conseqüència d'un desequilibri biològic: cèl·lules especialitzades del cervell detecten els canvis de l'estat corporal i desencadenen la motivació corresponent.
− Actúa com a activador o energitzador del comportament: L'impuls és una font d'energía, composada per totes les perturbacions corporals actual.
− Motiva la conducta de manera inespecífica: L'aprenentatge dirigeix la conducta.
Condicions antecedent s Privació d'estimulaci ó necessitat impuls desequilibri biològic percepció del desequilibri a nivell de SNC conducta Activitat general Conducta instrumental Conducta consumatòria 5 Processos Psicològics: Motivació i Emoció  Procediments per a l'estudi de l'impuls en el laboratori animal o La Caixa d'obstrucció de Columbia (medició de l'impuls).
Inici: Warden (1931) Objectiu: - Definir operacionalment l'impuls - Medir la intensitat de l'impuls Resultats: L'IMPULS ÉS PROPORCIONAL A LA PRIVACIÓ D'ALIMENT i m p u l s Hores privació menjar o La roda d'activitat (efectes d'impuls) Inici: Ricther (1927) Objectiu: - Estudiar l'efecte de l'impuls sobre la conducta Procediment: - Roda d'activitat VVII: VD: - Hores de privació - (cicle menstrual) - Nº de vegades que l'animal gira la roda 6 Processos Psicològics: Motivació i Emoció Resultats: L'activitat general augmenta ambla privació del menjar L'activitat general augmenta amb el estro 2.3. Avantatges de l'impuls en vers l'instint: − L'impuls es tracta d'una explicació mecanicista però més flexible de la conducta − Té la possibilitat de ser estudiat en el laboratori HOMEOSTASI (Claude Bernat) → És l'equilibri dinàmis de l'organisme. És la tendència de l'organisme a mantenir constat el seu estat intern.
2.4. Conclusions  Concepte útil per explicar la motivació precedida de necessitat biològica  Energitza o activa la conducta, pero no la dirigeix  Efecte activador múltiple: − conducta instrumental − conducta consumatòria − activitat general  La reducció de l'impuls és reforçant 2.5. Crítica a la concepció central de l'impuls El paper de l'aprenentatge poc considerat.
Exemple: Experiment de Richter: els resultats poden ser explicats per les expectatives de l'animal en front el menjar (mecanisme d'aprenentatge asociatiu) 7 Processos Psicològics: Motivació i Emoció L'impuls no és suficient per explicar tota la conducta primària: es requereix la participació d'incentius Existeixen conductes motivades en les que no es produeix (no s'ha demostrat) ningún desequilibri homeostàtic (conducta sexual, curiositst i exploració).
Necessitat de trobar els correlats físics de l'impuls.
8 ...