Apunts Economia i instruments analítics per l'estudi del Dret Tema 6 (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Economia i instruments analítics per a l'estudi del Dret
Año del apunte 2013
Páginas 9
Fecha de subida 21/10/2014
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 6 - COMPETÈNCIA IMPERFECTA Quan no hi ha competència perfecta: monopoli / oligopoli / competència monopolística.
1. MONOPOLI: -Del mercat competitiu… • Béns idèntics • Molts compradors i venedors (preu-acceptants).
• Les empreses poden entrar o sortir lliurement del mercat.
-Al monopoli… • No hi ha competidors • Un sol venedor (poder de mercat) • Les empreses NO poden entrar o sortir lliurement del mercat -Però les empreses no són tan diferents… • El monopoli també vol maximitzar beneficis.
• Com que té poder de mercat: P > CMg • Perquè no fixen preus desorbitats? 1.1 MONOPOLI: PER QUÈ APAREIX? -Una empresa és un monopoli si és l’única que ven un producte i el producte no té substitutius propers.
-Apareixen per la inexistència de barreres d’entrada: les empreses no poden entrar al mercat a competir amb ella.
1.2 ORÍGENS DE LES BARRERES D’ENTRADA: -Recursos monopolístics: un recurs per a la producció és propietat d’una única empresa.
• Una empresa posseeix un recurs clau (ex. Pou d’aigua).
• Els exemples reals aquí són escassos: • o Economies reals grans o Recursos propietat de moltes persones o Comerç internacional à mercats mundials Difícil trobar exemples d’empreses que tinguin un recurs del qual no existeixen substitutius propers.
-Regulacions governamentals: les autoritats concedeixen a una única empresa el dret exclusiu per a produir un producte o servei.
• Monopolis creats per governs: el govern fa la concessió del dret exclusiu de vendre un producte o servei (ex. Patents i propietat intel·lectual).
• De vegades, deixar que cobrin preus més alts també té efectes desitjables: farmacèutiques à investigació.
-Procés de producció: una sola empresa produeix a un cost molt menor que un nombre elevat de productors. à monopoli natural • El monopoli natural és un monopoli que sorgeix una una única empresa pot subministrar a tot el mercat amb un cost menor del que tindrien varies empreses.
• És a dir, que pot oferir un producte o servei a tot un mercat a menys cost que dues o més empreses.
• Sorgeix quan hi ha economies d’escala en l’interval rellevant a la producció.
(Ex. Subministrament d’aigua en una ciutat, la construcció d’un pont).
• Els CTM disminueix a mesura que augmenta la Q venuda, En el cas del pont: CF molt alt, però CTM baixen a mesura que es fan més desplaçaments.
• Així com els guanys d’un monopoli atrauen a noves empreses, en el cas del monopoli natural les empreses aspirants saben que no poden aconseguir el mateix baix-cost que l’existent, ja que després d’entrar cadascuna tindria menys quantitat a repartir-se.
• En el cas del pont: si un sol punt de satisfà la demanda, el monopoli natural es pot acabar convertint en un mercat competitiu.
  2   1.3 DECISIONS SOBRE PRODUCCIÓ I PREUS: -Analitzem com funcionen per a saber si són desitjables i quines polítiques poden adoptar els governs.
-Quina corba de demanda té l’empresa? • Ecomp: l’empresa pot vendre tot el que vulgui al preu de mercat • Emono: si puja el preu, els consumidors compren menys i a l’inrevés.
-Com decideix Q a produir i P a cobrar? Vol maximitzar benefici. B = IT – CT.
-Observem l’estructura d’ingressos: -IT = P x Q IM = IT / Q = P (com Ecomp) IMg < P à a diferència de Ecomp: perquè l’empresa s’enfronta a una corba de demanda amb pendent negativa. 2 efectes en l’ingrés total: • L’efecte output: es ven més producte: la Q augmenta.
• L’efecte preu: el preu baixa. En l’Ecomp no hi ha aquest efecte.
-Quan el monopoli produeix una unitat més, ha de baixar el preu perquè la demanda li compri., Això fa disminuir l’IT i l’Img és decreixent.
  3   -El monopoli maximitza beneficis produint la Q on: Img = CMg.
-Per aquella Q mira la DAP de la Demanda i estableix el preu.
1.4 IMPLICACIONS EN EL BENESTAR:   4   1.5 POLÍTIQUES GOVERNAMENTALS: -Lleis anti-trust: • (ex. Que passaria si es fusionessin Apple i Microsoft?).
• Objectiu: fomentar la competència.
• Instruments: impedir fusions, dividir companyies, fomentar fusions que donen lloc a sinèrgies...
-Regulació monopolis (monopols naturals): • Objectiu: impedir que posin preus desorbitats • Instruments: els organismes públics regulen els preus • Què passa si P=CMg? –Com compensem les pèrdues? Subvenció? Com la paguem? Impostos? • I si P=CTM? –Menys Qd i PIE • A part dels desincentius a reduir costos...
-Conversió en empreses públiques: • L’estat passa a gestionar el monopoli: telèfons, correus, aigua, electricitat, etc.
• Com afecta la propietat de l’empresa als seus costos? -No fer res:   • Totes les mesures anteriors poden tenir algun inconvenient.
• Quan és millor no fer res? Fallada de mercat vs. Fallada de l’Estat.
5   1.6 DISCRIMINACIÓ DE PREUS: -El monopolista, a part de decidir el preu pot dur a terme una política de discriminació de preus.
-Vendre el mateix bé a diferents preus per a diferents clients, tot i que els costos de produir per a cada col·lectiu siguin idèntics.
-Ex: mercats diferenciats geogràficament, per edat, per renda, etc.
-Augmenta el benestar per la part d’EP.
-Exemple: • Preu d’entrada als museus: descomptes per edats • Preus de bitllets d’avió: descompte per anada-tornada o segons dies de la setmana.
• Vals de descompte: per a fomentar el consum • Descomptes segons quantitat comprada o despesa mínima.
• Ajuts econòmics: matrícules universitatries.
-Gràficament: -Què podem concloure d’aquesta estratègia? • És una estratègia racional perquè maximitza beneficis: cobra a cada client un preu més proper a la seva disposició a pagar que si cobra un preu únic.
• Per a implementar-la, el monopolista s’ha d’assegurar de que els mercats són independents.
• L’arbitratge pot impedir que es pugui practicar la discriminació de preus: obtenir avantatge d’un estat descompensat entre 2 o més mercats: una combinació d’operacions de negocis es duu a terme de tal forma que s’explota aquest desequilibri, sent el guany la diferència entre els preus en els diferents mercats.
  6   1.7 RESUM MONOPOLI: 2. OLIGOPOLI: -Fins ara hem vist les situacions extremes: • Competència perfecta: mercat competitiu.
• Competència totalment imperfecta: monopoli.
-Entremig hi ha empreses que operen en mercats on sí que troben competència, però que no és prou important com per a que siguin preu-acceptants.
-OLIGOPOLI: estructura del mercat en la que POCS venedors ofereixen productes similars i IDÈNTICS.
-Difícil equilibri entre cooperació i interès personal: • El benestar del grup millora quan cooperen i actuen com un monopolista: produint menys quantitat a major preu.
• A cadascú li interessen els seus propis benefici.
2.1 ESTRATÈGIA OLIGOPOLI: les empreses es posarien d’acord per a posar el preu del monopoli i repartir els beneficis.
• COL·LUSIÓ: Acord entre les empreses d’un mercat sobre les quantitats que produiran o sobre els preus que cobraran.
•   CÀRTEL O TRUST: Grup d’empreses que actuen a l’unisón.
7   2.2 DIFICULTATS PER A TROBAR L’EQUILIBRI: -Encara que obtinguin més beneficis posant-se d’acord, no sempre arriben a acords.
• Lleis anti-trust • Interès personal -Si no hi ha acord, cadascú buscarà el seu benefici. Resultat: venen més quantitat a menor preu en el mercat i obtenen menys beneficis.
2.3 EFECTE DEL NOMBRE D’EMPRESES: -A mesura que augmenta el nombre d’empreses perd pes l’efecte preu per a decidir la producció de cadascú.
Per tant, quan creix el nombre de venedors, l’oligopoli s’assembla a un mercat competitiu. El preu es va aproximant al CMg i la Qs a nivell eficient.
3. COMPETÈNCIA MONOPOLÍSTICA: -Estructura del mercat en la que moltes empreses venen productes diferenciats, NO idèntics.
-Com decideix cada empresa? Img = CMg   8   -I què passa a llarg termini? Equilibri P = CTM • Entren empreses quan P > CTM: si entren empreses la demanda per a les empreses que queden DISMINUEIX.
• Surten empreses quan P < CTM: si surten empreses, la demanda per a les empreses que queden AUGMENTA.
3.1 CARACTERÍSTIQUES: -Com al mercat monopolistic, • P > CMg: perquè l’empresa maximitza beneficis a IMg = CMg.
• Img < P per la demanda amb pendent negatiu.
-Com al mercat competitiu: • P = CTM • Perquè hi ha lliure entrada / sortida fins que B = 0.
3.2 COMPETÈNCIA MONOPOLÍSTICA VS. PERFECTA: -2 diferències:   • ECM pot augmentar Qs i baixar el preu.
• ECM pot posar un preu > CMg 9   ...